Ритам приповедања и карактеристике сложене реченице у збирци „Сумњива сахрана“

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 75-88)

АУТОР(И): Илијана Р. Чутура

Е-АДРЕСА: ilijana.cutura@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.075C

САЖЕТАК:

У раду се издвајају оне синтаксичке карактеристике реченице и (делимично) организације текста које доприносе обликовању специфичног ритма приповедања у збирци Сумњива сахрана Јована Радуловића. Показује се да су доминантни карактеристични поступци у овом смислу низање координираних (често асиндетских) предикатских реченица, амплификација и кумулација, и понављања лексема, синтагми и модификованих обимнијих делова текста.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Сумњива сахрана, Јован Радуловић, координација, асиндетска реченица, понављање, амплификација, кумулација.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
  • Бадурина, Палашић (2019): Lada Badurina, Nikolina Pаlašić, Asindetske subordinirane strukture, Rasprave, časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 45/2 , Zagreb, 249–263.
  • Иванић (2013): Душан Иванић, У матици приче. О дјелу Јована Радуловића, Београд: Српска књижевна задруга.
  • Јевтић (1999): Милош Јевтић, Остаје прича, разговори са Јованом Радуловићем, Ваљево: Кеј.
  • Књижевни дијалог, емисија РТС (емитована 13. 5. 2015), разговор са Јованом Радуловићем водио Александар Гаталица
  • Ковачевић (1998): Милош Ковачевић, Синтакса сложене реченице у српском језику, Београд – Србиње: Рашка школа – Српско просвјетно и културно друштво Просвјета.
  • Ковачевић (2000): Милош Ковачевић, Стилистика и граматика стилских фигура, Крагујевац: Кантакузин.
  • Ковачевић (2021): Милош Ковачевић, Асиндетске реченице као језичко-стил- ска доминанта приповиједака Јована Радуловића, Узданица, тематски ванредни број посвећен Јовану Радуловићу (у штампи).
  • Новости, Магија приче: Магија приче, Новости, 6. 9. 2012, https://www.novosti. rs/vesti/kultura.71.html:395912-Knjiga-Sumnjiva-sahrana-Magija-price (посећено 18. 8. 2021).
  • Политика,   Радуловић:   Политика,   9.   9.   2012,   http://www.politika.rs/sr/clanak/232686/Zazirem-od-pisaca-koji-pisu-samo-romane# (посећено 3. 12. 2020) Степанов (2008): Strahinja Stepanov, Asindetske sintaksičke strukture u romanu Foliranti, Prilozi proučavanju jezika, br. 39, 259–274.
  • Чутура (2014): Илијана Чутура, Центар и периферија у јубиларном Колу СКЗ, у: Д. Лакићевић (ур.) Српски језик у огледалу Српске књижевне задруге, Београд: СКЗ, 139–157.