Позоришне драме Јована Радуловића 

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 39-52)

АУТОР(И): Радомир Путник

Е-АДРЕСА: radomirputnik@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.039P

САЖЕТАК:

У раду се анализирају три позоришне драме Јована Радуловића; премда дело овога истакнутог писца превасходно припада књижевном роду прозе, извесно је да значајну ставку у његовом укупном опусу представљају и драмски текстови који су, веома често, комплементарни са његовим приповеткама и романима. Посебну целину представљају Радуловићеви сценарији писани за телевизију, и ови радови тек треба да буду стручно истражени. Три позоришне драме, Голубњача, Учитељ Доситеј и Бора под окупацијом представљају Јована Радуловића као успешног драмског аутора чија два остварења, нажалост, још увек нису доживела сценску поставку.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

драмски текст, социјална, економска и културна беда, затворена друштвена заједница, насиље, потчињавање народа, језик, верски ратови, национална угроженост, окупација, лажни морал, етичност

ЛИТЕРАТУРА:

  • Глушчевић (2008): Зоран Глушчевић, Драмско-сценска симболика и њене по- руке, у: Јован Радуловић: Случај Голубњача за и против, Београд: „Филип Вишњић”. Марјановић (1993): Петар Марјановић, Живот између жеље и збиље, у: Јован Радуловић: Драме, Београд: БИГЗ.
  • Мирковић (1991): Чедомир Мирковић, На граничној линији, Политика, 22. 3. 1991, 19.
  • Мујчиновић (2008): Авдо Мујчиновић, Мићукино трагично наслеђе, у: Јован Радуловић: Случај Голубњача за и против, Београд: „Филип Вишњић”.
  • Стаменковић (1987): Владимир Стаменковић, Савремена драма I, Београд: Нолит.