Уочавање законитости и правила у почетној настави математике

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 325-338)

АУТОР(И): Ивана Р. Јовановић, Ненад Р. Вуловић

Е-АДРЕСА: ivanajovanovic014@gmail.com, vlnenad@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.325J

САЖЕТАК:

У времену брзих промена и технолошког развоја као кључни задатак наставе математике намеће се подстицање и развијање математичког мишљења. Настава математике значајна је и у животу сваког појединца јер математика прожима све области људске делатности, а математичко мишљење неопходно је и за решавање многих проблема у свакодневном животу и раду сваког појединца. Способност уочавања законитости и правила у почетној настави математике је једна од способности математичког мишљења, тачније логичког, и њено подстицање и развијање у настави доприноси подстицању и развијању математичког мишљења. У овом раду указаћемо на конкретне примере задатака којима се у почетној настави математике подстиче и развија способност уочавања законитости и правила и анализирати резултате истраживања спроведеног у циљу испитивања ефеката примене наведених задатака. Узорак истраживања представља 238 ученика трећег разреда основне школе. Резултати истраживања показују да је након примене експерименталног програма дошло до значајног напредовања способности уочавања законитости и правила код ученика експерименталне групе. Резултати потврђују да је наведену способност могуће подстицати и развијати у почетној настави математике.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

почетна настава математике, способност уочавања законитости и правила, математички задатак, математичко мишљење, логичко мишљење

ЛИТЕРАТУРА:

Дејић, Михајловић (2014): М. Дејић, А. Михајловић, Математичка дарови- тост, Београд: Учитељски факултет.

Малиновић, Малиновић Јовановић (2002): T. Malinović, N. Malinović Jovano- vić, Metodika nastave matematike, Vranje: Učiteljski fakultet.

Маричић, Шпијуновић, Цотич, Фелда (2017): S. Maričić, K. Špijunović, M. Co- tič, D. Felda, Matematičko mišljenje u početnoj nastavi matematike, Koper: Založba Univerze na Primorskem.

Маричић (2018): С. Маричић, Математика 1, радна свеска за први разред основне школе, 1. део, Београд: БИГЗ.

Маричић, Ђуровић (2019): С. Маричић, Д. Ђуровић, Математика 1, радна свеска за други разред основне школе, 1. део, Београд: БИГЗ.

Пикула, Милинковић (2015): М. Пикула, Д. Милинковић, Методика почетне наставе математике, Пале: Филозофски факултет.

Поповић, Вуловић, Анокић, Кандић (2016): Б. Поповић, Н. Вуловић, П. Ано- кић, М. Кандић, Маша и Раша, Математика 2, радна свеска за други разред основне школе, 2. део, Београд: Клет.

Поповић, Вуловић, Анокић, Кандић (2018б): Б. Поповић, Н. Вуловић, П. Ано- кић, М. Кандић, Маша и Раша, Математика, Уџбеник за први разред основне школе, 1. део, Београд: Клет.

Првановић (1970): S. Prvanović, Metodika nastave matematike, Beograd.

Шпијуновић (1999): К. Шпијуновић, Основне логичке операције у уџбенику математике за 3. разред основне школе, Вредности савременог уџбеника, Зборник радова са научног скупа, Ужице: Учитељски факултет, 347–366.

Шпијуновић, Маричић, (2016): К. Шпијуновић, С. Маричић, Методика по- четне наставе математике, Ужице: Учитељски факултет.