Повезаност моторичких способности и успеха ученика млађег школског узраста

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 315-324)

АУТОР(И): Сандра Р. Милановић, Невенка П. Зрнзевић

Е-АДРЕСА: sandra.milanovic@pefja.kg.ac.rs, nevenka.zrnzevic@pr.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.315M

САЖЕТАК:

Циљ рада је био да се истражи повезаност моторичких способности и развоја интелектуалних способности ученика, као и повезаност резултата на тестовима моторичких способности и успеха ученика. Истраживање је било трансверзалног карактера. Спроведено је у другом полугодишту школске 2019/2020. године у ОШ „17. октобар” у Јагодини, на узорку од 60 ученика трећег разреда. Узорак је био подељен у два субузорка према полу (30 девојчица и 30 дечака). За процену моторичких способности кори- шћено је пет тестова из ЕУРОФИТ батерије тестова. Од моторичких тестова коришћени су тестови Тапинг руком, Скок удаљ из места, Претклон са досезањем у седу, Издржај у згибу и Чунасто трчање на 10 x 5 m. За процену успеха ученика, узете су завршне оцене ученика на крају школске године из пет наставних предмета ‒ Српски језик, Енглески језик, Математика, Свет око нас и Физичко васпитање. Од дескриптивних статистичких параметара за сваку варијаблу израчунати су аритметичка средина, стандардна девијација, минимални и максимални резултат. Корелације су израчунате применом Пирсоновог коефицијента корелације, а разлике између група применом Студентовог Т-теста за неза- висне узорке. Утврђена је корелација код дечака између моторичког теста Тапинг руком за процену репетитивне снаге руку и наставног предмета Српски језик са вредношћу од − 0,407. На основу Т-теста утврдили смо да постоје статистички значајне разлике у тесту Претклон са досезањем у седу код девојчица са вредношћу p = 0,000 у односу на дечаке, као и у наставном предмету Енглески језик у корист девојчица са вредношћу од p = 0,014.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

физичке активности, успех у школи, релације, разлике, ученици

ЛИТЕРАТУРА:

Берковић (1971): Л. Берковић, Утицај физичког вежбања на неке интелекту- алне функције (необјављен магистарски рад), Београд: Факултет физичког васпитања. Божин (2005): А. Божин, Увод у психологију школског детињства, Београд: Учитељски факултет.

Вишњић, Мартиновић (2005): Д. Вишњић, Д. Мартиновић, Методика физич- ког васпитања, Београд: БИГЗ.

Гаџић, Живановић, Милојевић (2012): А. Гаџић, Н. Живановић, А. Милоје- вић, Моторичке и когнитивне способности ученика основне школе, у: Н. Живановић, С. Бубањ (ур.), ФИС комуникације 2011 у спорту, физичком васпитању и рекреацији, XV међународни научни скуп, Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања, 40–48. Ђорђевић, Трнавац (1998): Ј. Ђорђевић, Н. Трнавац, Педагогија, Београд: Научна књига и Научна књига комерц.

Лескошек (1980): Ј. Лескошек, Теорија физичке културе, Београд: НИП Партизан.

Орлић, Цветковић, Јакшић (2010): D. Orlić, M. Cvetković, D. Jakšić, Razlike u motoričkim i kognitivnim sposobnostima kod devojčica uzrasta 7 godina, Sport Mont, VII(21‒22), 141–148.