Studentsko planiranje situacija učenja likovnog vaspitanja: uticaj tematskog okvira na ispravnost definisanja likovnog problema i likovne teme za likovnu aktivnost

Uzdanica XVIII 1 (2021), (str. 287-301)

AUTOR(I): Jovana N. Đorđević

E-ADRESA: avramjov@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.287DJ

SAŽETAK:

Ovaj rad predstavlja rezultate akcionog pedagoškog istraživanja, sprovedenog u okviru nastavnog predmeta Metodički praktikum likovnog vaspitanja sa studentima četvrte godine inicijalnog obrazovanja za predškolskog vaspitača na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Cilj istraživanja je unapređenje pedagoške prakse u odnosu na praktičnu pripremu studenata za osmišljavanje i realizaciju planiranih situacija učenja iz oblasti likovnog vaspitanja sa fokusom na pravilnom definisanju likovnog problema i likovne teme likovnih zadataka. Istraživanje kreće od pretpostavke da je studentima teško da odrede ove elemente pripreme na osnovu opštih (nelikovnih) tematskih okvira planiranih situacija učenja, osmišljenih od strane vaspitača sa kojima Fakultet sarađuje u okviru ovog predmeta. Menjajući ovu varijablu, istraživanje ispituje tačnost pretpostavke prateći ispravnost definicija likovnih problema i likovnih tema koje studenti određuju unutar konkretnog likovnog tematskog okvira. Sa trajanjem od tri meseca tokom jesenjeg semestra školske 2020/2021. godine, na osnovu 73 izvedene pisane pripreme za realizaciju likovnih aktivnosti, doneti su zaključci o različitim faktorima koji utiču na efikasnost studentskog rada prilikom planiranja situacija učenja iz oblasti likovnog vaspitanja

KLJUČNE REČI:

metodika likovnog vaspitanja, metodički praktikum likovnog vaspitanja, priprema planirane situacije učenja likovnog vaspitanja, likovna aktivnost, likovna tema, likovni problem, studentske vežbe

LITERATURA:

Karlavaris (1977): Bogomil Karlavaris, Programiranje i struktuiranje nastavne građe u likovnom vaspitanju, Likovno vaspitanje. Časopis za vaspitače, učitelje i nastavnike likovnog vaspitanja, 6/1977, Beograd: Udruženje likovnih pedagoga Srbije. Pristupljeno 1. 3. 2021. na https://udruzenjelps.com/stari/tekstovi.html. Lus (2012): Selma Loose, Metodika i metodska praksa likovne kulture osnovnoškolskog uzrasta (skripta), Mostar.

Milinković (2014): Zdravko Milinković, Uvod u metodiku nastave likovne kulture, Stručni tekstovi, Beograd: Udruženje likovnih pedagoga Srbije. Pristu- pljeno 25. 2. 2021. na https://udruzenjelps.com/stari/tekstovi.html.

Pravilnik (2018): Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Službeni glasnik RS, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakon.

Rajnberg (2004): Falko Rheinberg, Motivacija, Jastrebarsko: Naklada Slap. Filipović (2016): Sanja Fiipović, Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja: Metodička praksa likovnih pedagoga, Beograd: FLU.

Hadži Jovančić (2012): Nevena M. Hadži Jovančić, Umetnost u opštem obra- zovanju. Funkcije i pristupi nastavi, Beograd: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izdavačka kuća Klett.