Студентско планирање ситуација учења ликовног васпитања: утицај тематског оквира на исправност дефинисања ликовног проблема и ликовне теме за ликовну активност

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 287-301)

АУТОР(И): Јована Н. Ђорђевић

Е-АДРЕСА: avramjov@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.287DJ

САЖЕТАК:

Овај рад представља резултате акционог педагошког истраживања, спроведеног у оквиру наставног предмета Методички практикум ликовног васпитања са студентима четврте године иницијалног образовања за предшколског васпитача на Факултету педагошких наука у Јагодини. Циљ истраживања је унапређење педагошке праксе у односу на практичну припрему студената за осмишљавање и реализацију планираних ситуација учења из области ликовног васпитања са фокусом на правилном дефинисању ликовног проблема и ликовне теме ликовних задатака. Истраживање креће од претпоставке да је студентима тешко да одреде ове елементе припреме на основу општих (неликовних) тематских оквира планираних ситуација учења, осмишљених од стране васпитача са којима Факултет сарађује у оквиру овог предмета. Мењајући ову варијаблу, истраживање испитује тачност претпоставке пратећи исправност дефиниција ликовних проблема и ликовних тема које студенти одређују унутар конкретног ликовног тематског оквира. Са трајањем од три месеца током јесењег семестра школске 2020/2021. године, на основу 73 изведене писане припреме за реализацију ликовних активности, донети су закључци о различитим факторима који утичу на ефикасност студентског рада приликом планирања ситуација учења из области ликовног васпитања

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

методика ликовног васпитања, методички практикум ликовног васпитања, припрема планиране ситуације учења ликовног васпитања, ликовна активност, ликовна тема, ликовни проблем, студентске вежбе

ЛИТЕРАТУРА:

Карлаварис (1977): Богомил Карлаварис, Програмирање и структуирање наставне грађе у ликовном васпитању, Ликовно васпитање. Часопис за васпитаче, учитеље и наставнике ликовног васпитања, 6/1977, Београд: Удружење ликовних педагога Србије. Приступљено 1. 3. 2021. на https://udruzenjelps.com/stari/tekstovi.html. Лус (2012): Selma Loose, Metodika i metodska praksa likovne kulture osnovnoškolskog uzrasta (skripta), Mostar.

Милинковић (2014): Здравко Милинковић, Увод у методику наставе ликовне културе, Стручни текстови, Београд: Удружење ликовних педагога Србије. Присту- пљено 25. 2. 2021. на https://udruzenjelps.com/stari/tekstovi.html.

Правилник (2018): Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања, Службени гласник РС, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон.

Рајнберг (2004): Falko Rheinberg, Motivacija, Jastrebarsko: Naklada Slap. Филиповић (2016): Сања Фииповић, Методика ликовног васпитања и образовања: Методичка пракса ликовних педагога, Београд: ФЛУ.

Хаџи Јованчић (2012): Невена М. Хаџи Јованчић, Уметност у општем обра- зовању. Функције и приступи настави, Београд: Учитељски факултет Универзитета у Београду, Издавачка кућа Klett.