Допринос позоришне педагогије развоју компетенција наставника немачког језика у иницијалном образовању

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 269-285)

АУТОР(И): Марија Б. Нијемчевић Перовић

Е-АДРЕСА: marija.nijemcevic@filum.kg.ac

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.269N

САЖЕТАК:

У овом раду се бавимо испитивањем доприноса позоришно-педагошког рада током иницијалног образовања студената немачког језика и књижевности развијању наставничких компетенција. У спроведеном истраживању циљну групу су чинили дипломирани филолози германисти који су за време основних и мастер академских студија били чланови Академског позоришта студената германистике. Као техника прикупљања података коришћена је полуструктурисана групна дискусија, док су анализа и интерпретација резултата обављене применом квалитативног истраживачког метода. Резултати су показали да позоришно-педагошки рад доприноси развијању стручних, психолошких, дидактичко-методичких и модерационо-медијацијских компетенција. Имајући то у виду, позоришну педагогију би требало интегрисати у наставни план и програм студијских програма који се баве образовањем будућих наставника страних језика

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

позоришна педагогија, компетенције наставника немачког језика, стручне компетенције, психолошке компетенције, дидактичко-методичке компетенције, модерационо-медијацијске компетенције

ЛИТЕРАТУРА:

Алтмајер (2004): C. Altmayer, Kultur als Hypertext. Zu Theorie und Praxis der Kulturwissenschaft im Fach Deutsch als Fremdsprache, Munchen: Iudicium.

Бидло (2006): T. Bidlo, Theaterpädagogik: Einführung, Essen: Oldib Verlag Oliver Bidlo.

Гарднер (1985): R. C. Gardner, Social Psychology and second language learning:

The role of attitudes and motivations, London: Edward Arnold Publisher.

Геман (1994): L. Göhmann, Theatrale Wirklichkeiten: Möglichkeiten und Grenzen einer systemisch-konstruktivistischen Theaterpädagogik im Kontext ästhetischer Bildung, Aa- chen: Mainz Verlag.

Дурбаба (2011): О. Дурбаба, Теорија и пракса учења и наставе страних језика, Београд: Завод за уџбенике.

Зобеница, Стипанчевић (2016): Н. Зобеница, А. Стипанчевић, Компетенције наставника немачког језика и књижевности у Србији, Наслеђе, 33, Крагујевац: Фи- лолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 151–162.

Зобеница (2018): Н. Зобеница, Дидактика немачке књижевности као стране, Нови Сад: Филозофски факултет.

Зуркамп (2010): C. Surkamp, Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik, Stuttgart und Weimar: Verlag J. B. Metzler.

Јазбец (2009): S. Jazbec, Man taucht in eine andere Welt ein… Lesestrategien beim Lesen fremdsprachiger Literatur. Eine empirische Studie am Beispiel slowenischer Germa- nistikstudentinnen und – studenten, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Јанке (2008): M. Jahnke, Hilfe, ein Theaterpädagoge, In: Schule und Theater – eine Symbiose, Stuttgart: Donauschwäbische Kulturstiftung, 16–31.

Кери (2015): T. Kerry, Cross-Curricular Teaching in the Primary School: Planning and Facilitating Imaginative Lessons, London: Routledge.

Ламнек (1998): S. Lamnek, Gruppendiskussion. Theorie und Praxis, Weiheim und Basel: Beltz Verlag.

Мајринг (2002): P. Mayring, Einfuhrung in die qualitative Sozialforschung. Eine Einleitung zum qualitativen Denken, Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

Митревски, Ковач (2019): А. Митревски, Б. Ковач, Између позоришта и пе- дагогије: Позоришна педагогија и њена улога у образовању, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XLIV/1, Нови Сад: Филозофски факултет, 95–111.

Петровић Јилих (2013): М. Петровић Јилих, Дидактика књижевности у уни- верзитетској настави приказана на истраживању модела преношења новије књи- жевности немачког говорног подручја, докторска дисертација, Крагујевац: Филоло- шко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу.

Петровић Јилих (2020): М. Петровић Јилих, Улога и значај позоришне педа- гогије за дидактику књижевности на страном језику, Узданица, XVII/1, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 115–131.

Стандарди (2011): Стандарди компетенција за професију наставника и њихо- вог професионалног развоја, Београд: Национални просветни савет.

Правилник (2011): Правилник о стандардима компетенција за професију на- ставника и његовог професионалног развоја, Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник, бр. 5/2011.

Черни (2004): G. Czerny, Theaterpädagogik – Ein Ausbildungskonzept im Horizont personaler, ästhetischer und sozialer Dimension, Augsburg: Wißner Verlag.