Развој наставе немачког језика на Лицеју (1838‒1863)

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 245-267)

АУТОР(И): Нада М. Крњаић-Цекић

Е-АДРЕСА: nadakrnjaiccekic47@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.245K

САЖЕТАК:

Имајући као полазну основу архивску грађу фондова Архива Србије као најпоузданије изворе за историјско проучавање, суочени са чињеницом да oни не допуштају да се много тога дозна, циљ нам је да овим радом, из публикација архивске грађе и постојећих чланака, све до сада истражено објединимо, да дамо целовитији преглед и евентуално унесемо оно што је изостављено или недовољно наглашено, нарочито када је у питању сама високошколска настава немачког језика, њен карактер и садржај на овој највишој школској установи тадашње Србије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

немачки језик, наставници, уџбеници, граматика, дедуктивна метода

ЛИТЕРАТУРА:

Архив Србије, Кнежева Канцеларија (1818‒1839); Лицеј (1838‒1863); Мини- старство Просвете ‒ П (1838‒1863).

Ашбах (1865): Joseph Aschbach, Geschichte der Wiener Universität, 500 Jahres- feier, Wien.

Бабић (1965): Предраг Бабић, Лицеј отвара врата, Настава и васпитање, XIV, 1‒2,78‒79.

Баралић (1967): Драгољуб Баралић, Зборник закона и уредаба о Лицеју, Великој школи и УБ.

Буе (1889): Ami Boue, Die europäische Turkei, Wien.

Бранковић (1847): Константин Бранковић, Слово о слави Лицеума К. С. на Св. Саву.

Бранковић (1865): Коста Бранковић, Развитак Велике школе. Беседа о 25-го- дишњици Лицеја на Св. Саву 1864, Гласник Србског ученог друштва, 18, књига I.

Брикер (1944): Christian Brücker, Deutsche Spuren in Belgrad, Beograd.

Царић (1977): Жарко Царић, Уџбеници немачког језика у Србији и Ц. Гори 1914, Београд.

Царић (1980): Жарко Царић, Настава немачког језика на Лицеју, Годишњак града Београда, XXVII, 131‒141.

Чубриловић (1970): Васа Чубриловић, Београд ‒ национално и културно сре- диште Србије у 19. веку, Зборник радова САНУ, 217‒241.

Ћоровић (1924): Владимир Ћоровић, Везе Француске са Србима у прошлости, Српски књижевни гласник, XIV, 586‒592.

Димић, Димић (1959): Наталија Димић, Платон Димић, Настава у Београд- ском Лицеју у току прве две године његовог постојања, Савремена школа, 1‒2, 57‒68.

Димић, Димић (1960): Наталија Димић, Платон Димић, Настава у Лицеју од основања његовог правног одељења до доношења „Устројенија” 1844. године, Савремена школа, 7‒8, 387‒397.

Димић, Димић (1961): Наталија Димић, Платон Димић, Настава у Лицеју од доношења „Устројенија” 1844. године до његове реформе 1853. године, Савремена школа, 7‒8, 395‒407.

Димић, Димић (1968): Наталија Димић, Платон Димић, Настава у Лицеју од његовог преуређења 1853. године до његовог претварања у Велику школу 1863. го- дине, Зборник за хисторију школства и просвјете, Загреб, 4, 253‒266.

Димитријевић (1973): Радмило Димитријевић, Прилог историји развитка БУ,

Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 39, 257‒264.

Добренов (1987): Марија Добренов, Уџбеници за немачки језик у Карловачкој гимназији од њеног оснивања до краја Првог светског рата, Зборник радова Института за стране језике и књижевност, Нови Сад, 8, 346‒373.

Добренов (1988): Марија Добренов, Уџбеници за немачки језик у Новосад- ској гимназији од оснивања до Првог светског рата, Зборник радова Института за стране језике и књижевност, Нови Сад, 9, 365‒393.

Ђорђевић (1922): Тихомир Ђорђевић, Развитак вароши у Србији за време владе кнеза Милоша Обреновића 1815‒1839, Српски књижевни гласник, VI, 505‒512. Ђорђевић (1927): Тихомир Ђорђевић, Наука у Србији од владе књаза Милоша Обреновића, Српски књижевни гласник, 21, 351‒355.

Ђорђевић (1946): Тихомир Ђорђевић, Србија пре сто година, књ. I‒II, Бео- град: Просвета.

Ђорђевић (1950): Живојин Ђорђевић, Школе и просвета у Србији 1700‒1850, Београд: Знање.

Гавриловић (1908а): Мих. Гавриловић, Милош Обреновић, књ. I‒III, Београд. Гавриловић (1908б): Мих. Гавриловић, Милош Обреновић и Вук Ст. Караџић, Нови Сад.

Гавриловић (1901‒1904): Андра Гавриловић (ур.), Знаменити Срби XIX века, I‒III, Загреб: Српска штампарија.

Годишњи извештај (1901): Годишњи извештај о Вишој женској школи краљице Драге у Београду 1901. године.

Грујић (1955а): Владимир Грујић, Први професори Правословног факултета на Лицеју у Крагујевцу и Београду, Анали Правног факултета у Београду, бр. 4, 448‒455.

Грујић (1955б): Владимир Грујић, Правничко образовање на Лицеју после 1844, Анали Правног факултета у Београду, бр. 14, 77‒85.

Грујић (1967): Владимир Грујић, Више образовање у Србији за првих седам деценија 19. века, Годишњак града Београда, књ. XIV, 203‒254.

Грујић (1975): Владимир Грујић, Настава на Филозофском факултету од осни- вања до половине прошлог века, Годишњак Музеја града Београда, књ. 4, Београд.

Група аутора (1983): Историја српског народа, I‒VI, 2, Београд.

Јовановић (1925а): Слободан Јовановић, Цариградски пут кнеза Милана, Српски књижевни гласник, XVI, 44‒49.

Jовановић (1953): Ж. П. Jовановић, Лицеј и његов први ректор, Политика, 25. 1. 1953.

Јордановић (1988): Бранислава Јордановић, Ректори Лицеја, Велике школе и Универзитета у Београду 1838‒1988, Београд.

Југовић (1939): Миодраг Југовић, Прва београдска гимназија (1839‒1939), Београд.

Карић (1886): Б. Карић, Школовање у Србији, Београд.

Ковачевић (1948): Божидар Ковачевић, Од Лицеја до Универзитета (1838‒1948), Дуга, 4, 177‒188. Књажеска канцеларија КК ‒ 1815‒1839.

Љушић (1988): Радош Љушић, Лицеј 1838‒1863, Зборник докумената, Београд.

Меденица (1935): Рад. Меденица, Почеци наставе немачког језика у Србији и реформе Ј. Ст. Поповића, Страни преглед, 5, 1‒4, 122‒137.

Милићевић (1868): Милан Милићевић, Школе у Србији од почетка овога века до краја школске 1867. године, Гласник Српског ученог друштва, књ. VI.

Милићевић (1888): Милан Милићевић, Поменик знаменитијих људи у српског народа новијега доба, Београд.

Милисавац (1949): Живан Милисавац, Прослава стогодишњице Београдског универзитета, Летопис Матице српске, књ. 363, 59‒60.

Миливојев, Вуковић (1963): Ј. Миливојев, Ђ. Вуковић, Лицеј постаје Велика школа, 100-годишњица Универзитета, Студент, бр. XVIII, 7.

Мишић (1938): Смиља Мишић, Из историје Београдског Лицеја, Поводом блиске стогодишњице од оснивања Лицеја, Српски књижевни гласник, LIII, 7.

Мучалица (1963): Олга Мучалица, Од Лицеја до Универзитета у Београду (1838‒1920), Настава и васпитање, XII, 9‒10, 455.

Научни радници Београдског Лицеја, Велике школе и Универзитета (1949). Николић (1845): Сергије Николић, Слово приликом славе на Св. Саву у Београду 1845. године. Говор ректора.

Николић (1935): Милен Николић, Споменица Крагујевачке гимназије 1833‒1933, Крагујевац.

Николић (1988): Милен Николић, Лицеум књажества србског у Крагујевцу, Београд: Вук Караџић.

Новаков (1954): Драгољуб Новаков, Прилог историји Крагујевачког Лицеја 1840, Научни зборник Матице српске (серија друштвених наука), 8, 127‒131. Новине србске (1834‒1863).

Обрадовић (1959): Никола Обрадовић, Од Лицеја до Машинског факултета, Београд.

Петровић (1939): Коста Петровић, Из историје Карловачке гимназије 1791‒1851, св. 2.

Петровић (1951): Коста Петровић, Историја православне велике гимназије карловачке, МС, 12.

Поповић (1909): Ђорђе Поповић, Новосадска српска гимназија, Нови Сад. Поповић (1899): Стеван Поповић, Велика гимназија карловачка од године 1848. до данас, Сремски Карловци.

Половина (1964): Пера Половина, Уџбеници француског језика код Срба до 1914. године, Београд: Друштво за стране језике и књижевност.

Половина (1971): Пера Половина, Настава и уџбеници француског језика у Србији до 1873. године, Анали Филолошког факултета, 9, 109‒149.

Поповић (1950): Олга Поповић, Библиотека српског Лицеума, Библиотекар, 1‒2. Поповић (1925): Павле Поповић, Интелектуалне везе француско-српске, Српски књижевни гласник, XIV, 583‒585.

Предић (1938): Милан Предић, Немачки као светски језик, Српски књижевни гласник, 55, 457.

Радевић (1971): Милорад Радевић, Почеци наставе руског језика у Србији (1852‒1864), Настава и васпитање, 20, 493‒505.

Самарџић (1963): Радован Самарџић (ур.), Сто година Филозофског факултета 1863‒1963, Београд.

Симоновић (1985): Мирослава Симоновић, Развој наставе страних језика у Србији (1820‒1863), Зборник Историјског музеја Србије, Београд, 22, 51‒102.

Сланкаменац (1952): Првош Сланкаменац, Оснивање и карактер Београдског Лицеја, Савремена школа, 3‒4, XIV, 9‒38.

Спасић (1971): Живомир Спасић, Атанасије Николић, Кораци, Крагујевац, VI, 7‒8, 328‒331.

Стојанчевић (1952): Владимир Стојанчевић, Кнез Милош и заштита српске границе за време епидемије куге у Турској 1836‒1838, Историјски гласник, Београд. Страњаковић (1940): Владимир Страњаковић, Србија, привлачно место Југословена 1844‒1848, Српски књижевни гласник, 61, 508‒524.

Типа (1900): Петар А. Типа, Гимназија краља Александра I у 19. веку, Београд.

Тешић (1965): Владета Тешић, Сто година од доношења закона о устројству реалке у Србији, Настава и васпитање, 14, 1‒2.

Устројеније јавног училишта настављенија од 23. 9. 1844, Зборник закона 1845.

Шафарик (1847): Јанко Шафарик, О прослави Св. Саве у Лицеуму, Србске новине, 5, 18.

Шулц (1855): Антоније Шулц, Практично наставление у немачком језику за србску младеж, част прва, Београд.