Управљање променама и осигурање квалитета у средњим стручним школама у Србији: ставови директора

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 211-229)

АУТОР(И): Јелена Д. Теодоровић, Радован М. Живковић

Е-АДРЕСА: jelenat@gwu.edu, radovan.zivkovic@mpn.gov.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.211T

САЖЕТАК:

Средње стручне школе у Србији су изложене притисцима да уводе промене у свој рад. Њихови директори на располагању имају механизме осигурања квалитета који могу да олакшају увођење промена, али истовремено морају водити рачуна и о „људској”, „мекој” страни промена. У овом раду смо желели да испитамо аспекте увођења промена у средње стручне школе из визуре њихових директора. Истраживање је било комбино- вано; у квантитативној компоненти је упитником испитан 61 директор, док је у квалитативној компоненти учествовало 16 директора у две фокус групе. Налази рада указују на то да су директори у знатној мери задовољни разним аспектима увођења промена у својим школама, али и да постоји одређен мањак мотивације за промене код запослених, да је имплементација активности најрањивија фаза увођења промена, да највише недостају механизми одговорности запослених и да унеколико изостаје фокус на најбитнијим променама – у самом подучавању и учењу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

управљање променама, осигурање квалитета, средње стручно образовање, директори

ЛИТЕРАТУРА:

Бауер, Ердоган (2010): Tayla Bauer, Barrin Erdogan, Organizational behavior 1.1, Irvington, NY: Flat World Knowledge.

Вијене, Понт (2017): Romane Viennet, Beatriz Pont, Education policy implemen- tation: A literature review and proposed framework, OECD Education Working Paper No. 162, Paris: OECD.

Датнау, Хабард, Механ (1998): Amanda Datnow, Lea Hubbard, Hugh Mehan, Ed- ucational reform implementation: A co-constructed process (Research report 5), Santa Cruz, CA: Center for Research on Education Diversity and Excellence, University of California. Дмитрић, Живковић (n.d.): I. Dmitrić, Radovan Živković, Organizaciona kultura

10 srednjih škola u Srbiji, Istraživački izveštaj za Nemačku organizaciju za tehničku pomoć i saradnju GTZ (GIZ) u okviru projekta „Reforma stručnog obrazovanja u Srbiji”, nepu- blikovani materijal.

Елмор (1996): Richard Elmore, Getting to scale with good educational practice, Harvard Educational Review, 66(1), 1–27.

Закон о основама система образовања и васпитања (2003): Сл. гласник РС, бр. 62/2003, 64/2003.

Закон о основама система образовања и васпитања (2009): Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011.

Закон о основама система образовања и васпитања (2017): Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020.

Јанг, Луис (2015): Tamara Young, Wayne Lewis, Educational policy implementa- tion revisited, Educational policy, 29(1), 3–17.

Котер (1996): John P. Kotter, Leading change, Boston, MA: Harvard Business Press.

Кримерс, Стол, Резигт, ЕСИ тим (2007): Bert P. M. Creemers, Louise Stoll,

Geert Reezigt, and the ESI team, Effective School Improvement – Ingredients for Suc- cess: The Results of an International Comparative Study of Best Practice Case Studies, In: Townsand, T. (Ed.), International Handbook of School Effectiveness and Improvement, Springer, 825–838.

Липски (2010): Michael Lipsky, Street-level bureaucracy: Dilemmas of the indi- vidual in public services (30th anniversary expanded edition), New York, NY: Russell Sage Foundation.

Мазманијан, Сабатије (1983): Daniel A. Mazmanian, Paul A. Sabatier, Implemen- tation and public policy, Glenview, IL: Scott, Foresman.

Манфра (2019): Meghan McGlinn Manfra, Action research and systematic, inten- tional change in teaching practice, Review of Research in Education, 43(1), 163–196.

Маричић (2016): Sofija Maričić, Samovrednovanje kao determinanta kvaliteta pedagoškog rada škole (doktorska disertacija), Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Матовић (2013): Nataša Matović, Kombinovanje kvantitativnog i kvalitativnog pri- stupa u pedagoškom istraživanju, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

МекБет (2007): John MacBeath, Improving school effectiveness: Retrospective and prospective, In: Townsand, T. (Ed.), International Handbook of School Effectiveness and Improvement, Springer, 57–74.

МекГилкрајст, Мортимор (1997): Barbara MacGilchrist, Peter Mortimore, The impact of school development plans in primary schools, School Effectiveness and School Improvement, 8(2) 198–218.

Мојић (2003): Dušan Mojić, Uticaj nacionalne kulture na organizacione potkulture i stilove vođstva u preduzećima Srbije: empirijska analiza, Sociologija, 45(4), 317–346.

МПНТР (2019): MPNTR, Konkurs za upis učenika u srednje škole, Beograd, Srbija: Prosvetni pregled.

ОЕЦД (2018): OECD, World Class: How to build a 21st-century school system.

Strong performers and successful reformers in education, Paris: OECD Publishing.

Понт, Нуш, Мурман (2008): Beatriz Pont, Deborah Nusche, Henry Moorman, Improving school leadership: Policy and practice, Paris: OECD.

Правилник о стандардима квалитета рада установе (2012): Сл. гласник РС, бр. 7/2011, 68/2012.

Правилник о стандардима квалитета рада установе (2018): Сл. гласник РС, бр. 14/2018.

Републички завод за статистику (2013): Republički zavod za statistiku, Srednjo- školsko obrazovanje u RS, početak školske 2012/13, Bilten 566, Beograd.

Републички завод за статистику (2020): Republički zavod za statistiku, Srednje obrazovanje u RS, početak školske 2019/20, Statistika obrazovanja, Saopštenje 072, Bilten 659, Beograd.

Сениор, Флеминг (2006): Barbara Senior, Jocelyne Fleming, Organizational change, London: Prentice Hall.

Сенџи (2006): Peter M. Senge, The fifth discipline: The art and practice of the learning organization (2nd ed.), New York, NY: Doubleday.

Стаматовић (2013): Jelena Stamatović, Samovrednovanje nastavnika u funkciji unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada (doktorska disertacija), Beograd: Filozofski fa- kultet, Univerzitet u Beogradu.

Станковић (2009): Dejan Stanković, Uključivanje nastavnika u razvoj škole, Zbor- nik Instituta za pedagoška istraživanja, 41(2), 315–330.

Станковић (2011): Dejan Stanković, Školsko razvojno planiranje u Srbiji: Kako ga vrednuju nastavnici, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43(1), 25–40.

Стол, МeкБет, Мортимор (2001): Louise Stoll, John MacBeath, Peter Mortimore, Beyond 2000: Where next for effectiveness and improvement?, In: J. MacBeath, P. Mor- timore (Eds.), Improving school effectiveness, Buckingham, UK: Open University Press, 191–207.

Тајак, Кубан (1995): David B. Tyack, Larry Cuban, Tinkering toward utopia: A century of public school reform, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Теодоровић, Станковић, Бодрожа, Милин, Ђерић (2016): Jelena Teodorović, Dejan Stanković, Bojana Bodroža, Vladeta Milin, Ivana Đerić, Education policymaking in Serbia through the eyes of teachers, counsellors and principals, Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 28(4), 347‒375.

Фернандез (2011): Kenneth Fernandez, Evaluating school improvement plans and their affect on academic performance, Educational Policy, 25(2), 338–367.

Фиксен, Наум, Блејз, Фридман, Валас (2005): Dean Fixsen, Sandra Naoom, Ka- ren Blase, Robert Friedman, Frances Wallace, Implementation research: A synthesis of the literature, Tampa, FL: University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation Research Network.

Фулан (2002): Michael Fullan, Leadership and sustainability, Principal Leadership, 3(4), 14–18.

Фулан (2007): Michael Fullan, New meaning of educational change (4th ed.), New York, NY: Teachers College Press.

Харгрејвс, Финк (2006): Andy Hargreaves, Dean Fink, The three dimensions of reform, Educational Leadership, 57(7), 30–34.

Хес (2013): Frederick Hess, The missing half of school reform, National Affairs, 17, 19–35.

Хопкинс (2007): David Hopkins, Every school a great school, Maidenhead: McGrawHill and Open University Press.

Шлајхер (2011): Andreas Schleicher, Building a high-quality teaching profession: Lessons from around the world, Paris: OECD Publishing.