Фигура учитеља у новелама „Запрега”, „Професор књижевности”, „Човек у футроли” и „Учитељ” Антона Павловича Чехова

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 197-209)

АУТОР(И): Раиса Ј. Цветковић, Биљана С. Солеша

Е-АДРЕСА: raisa.cvetkovic@pr.ac.rs, solasabilja@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.197C

САЖЕТАК:

Предмет истраживања овог рада је интерпретативни потенцијал фигуре учитеља у одабраним новелама Антона Павловича Чехова. Обрађивана тематика из школског живота у први план истиче фигуру учитеља. Главни јунак није обликован као извор првих школских знања, већ као незадовољна, неостварена личност која својим животним ставовима и идејама указује на идеолошки и културолошки оквир средине  и времена. У уводном делу рада дат је осврт на тему школе у руској књижевности, те на Чеховљеве ставове о важности образовања. У средишњем делу рада анализиране су новеле „Запрега”, „Професор књижевности”, „Човек у футроли” и „Учитељ”. Увидом у особине ликова откривамо духовну климу, неразумевање и негативан однос заједнице према образовању и учитељима, што значајно утиче на формирање јунака који се не уклапају у стереотипне представе о учитељима као ауторитетима и преносиоцима знања. У завршном делу рада напомињемо да фигура учитеља, разматрана у оквиру хронотопа школе, указује на симболику овог простора који није оквирни простор радње новела нити очекивани храм науке и знања, већ простор тескобе, неслободе, површности, лишен ентузијазма и покретачких идеја.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

новела, учитељ, школа, хронотоп, симболика

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ

Чехов (1989): A. Čehov, Sabrana dela, knjiga 4, 8, 9 (preveo Radovan Zogović), Beograd: Jugoslavija publik / Čakovec: Zrinski.

Чехов (1983–1986): А. Чехов, Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах, Москва: Наука.

ЛИТЕРАТУРА

Бабовић (1989): М. Babović, predgovor, u: Anton Pavlovič Čehov, Sabrana dela, knjiga prva, Beograd: Jugoslavija publik / Čakovec: Zrinski.

Бабoвић (1986): М. Бабoвић, Руски реалисти XIX века, Титоград: НИО Уни- верзитетска ријеч.

Бахтин (1989): M. Bahtin, O romanu, Beograd: Nolit.

Бурдина, Мокрушина (2014): С. Бурдина, О. Мокрушина, Изображение шко- лы в русской литературе XIX в.: основные тенденции, Вестник пермского универси- тета, 2/26, Пермь: Российская и зарубежная филология, 99–108.

Верхоланцев (1913): В. Верхоланцев, Город Пермь, его прошлое и настоящее, Пермь: Электротипография губернскаго земства.

Виготски (1968): Л. Выготский, Психология искусства, Москва: Искусство.

Власова (2005): М. Власова, Образ и коммуникативная позиция учителя в русской литературе: Д. И. Фонвизин, И. С. Тургенев, А. П. Чехов, автореферат диссер- тации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Томск.

Вољински (2002): А. Волынский, Творчество А. П. Чехова в русской мысли конца XIX – нач. XX в., Литературные заметки / А. П. Чехов: pro et contra: Анто- логия, СПб.: РХГИ, 216–229.

Вукићевић (2015): Д. Вукићевић, Чеховљевска шара, Лаза Лазаревић / Јанко Веселиновић, Десет векова српске књижевности, Књига 40, Нови Сад: Матица српска. Горки (1986): М. Горький, Мемуары, А. П. Чехов в воспоминаниях современников, Москва: Художественная литература.

Јермилов (1949): В. Јермилов, Чехов, Нови Сад: Матица српска.

Карпун (1954): П. Карпун, Городская библиотека имени А. П. Чехова, Чехов- ские места в Таганроге, Ростов на Дону: Ростовское книжное издательство, 94–96.

Кочнова (2005): К. Кочнова, Лексико-семантическое поле „Природное время” в языковой картине мира А. П. Чехова, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Н. Новгород: ННГУ.

Леонтјев (1983): А. Леонтьев, Избранные психологические произведения, Мо- сква: Педагогика.

Лотман (1976): Ј. Lotman, Struktura umetničkog teksta, Beograd: Nolit.

Лотман (1993): М. Лотман, Уметнички простор у Гогољевој прози, Трећи про- грам Радио Београда, Београд: Радио телевизија Србије, 96–99, 263–310.

Лукић (2018): Г. Лукић, Аудитивни детаљи у новелама Антона Павловича Че- хова, Филолог, IX/17, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 644–660.

Милосављевић Милић (2016): S. Milosavljević Milić, Virtuelni narativ. Ogledi iz kognitivne naratologije, Niš: Filozofski fakultet / Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Палавестра (2012): Н. Палавестра, Мали човјек у новелама Антона Павловича Чехова, Филолог, VI, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 172–181.

Сухих (1987): И. Сухих, С высшей точки зрения. О художественной филосо- фии А. П. Чехова, В мире отечественной классики, Москва: Художественная лите- ратура, 287–307.

Тан (1910): В. Тан, На родине Чехова, Чеховский юбилейный сборник, Москва: Т-ва И. Д. Сытина, 495–502.

Тјупа (1989): В. Тюпа, Художественность чеховского рассказа, Москва: Выс- шая школа.

Филевскиј (1906): П. Филевский, Очерки из прошлого Таганрогской гимназии, Таганрог: типо-лит. Н. Я. Разина