Употреба англицизама у креирању медијске слике конзумеризма

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 117-130)

АУТОР(И): Јелена Љ. Спасић

Е-АДРЕСА: jelenaspasic2410@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.117S

САЖЕТАК:

Начин пласирања информације о друштвеним феноменима утиче на формирање представа али и језичких навика читалаца. Предмет анализе је употреба англицизама у електронским издањима српских дневних новина, недељника и магазина. Применом лингвостилистичке и функционалностилистичке методе анализирамо језичка средства помоћу којих се креира медијска слика конзумеризма и посредно утиче на пи- сменост читалаца и њихове језичке навике.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

стилистика, новинарска стилистика, српска штампа, англицизми

ЛИТЕРАТУРА:

Aлерн (2011): Sigurd Allern, Journalistic and Commercial News Values News Organizations as Patrons of an Institution and Market Actors, Nordicom Review, 23 (1), 137–152.

Бугарски (1996): Ранко Бугарски, Увод у општу лингвистику, Београд: Чигоја штампа.

Васић (1995): Вера Васић, Новински рекламни оглас, студија из контексту- алне лингвистике, Нови Сад: ЛДИ.

Јањић, Чутура (2010): Maрина Јањић, Илијана Чутура, Функционалностилска померања у илустрованим женским часописима, у: Језик, књижевност, промене – је- зичка истраживања, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 41–54.

Јовановић (2017): Ивана Јовановић, О неким лингвистичким и социокултуро- лошким аспектима проучавања новинске информације (на примеру анализе новин- ског фељтона), Узданица, XIV/1, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 43–59.

Cambridge Academic Content Dictionary, Cambridge University Press. Retrieved in August 2020 from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus. Retrieved in August 2020 from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

Клајн, Шипка (2008): Иван Клајн, Милан Шипка, Велики речник страних речи и израза, Београд: Прометеј.

Кликовац (2008): Душка Кликовац, Језик и моћ, Београд: Библиотека XX век. Љајић (2018): Самир Љајић, Медијска писменост ученика средњих школа, Узданица, XV/1, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 255–266.

Мaки (2001): William Mackey, The Ecology of Language Shift, In: Ecolinguistics Reader: Language, Ecology and Environment, London: Continuum, 67–74.

Маркочи (2014): Sanda Marcoci, Some typical linguistic features of English news- paper headlines, Linguistic And Philosophical Investigations, 708.

Перић, Васиљевић Благојевић, Вујић (2017): Nenad Perić, Milica Vasiljević Blagojević, Nenad Vujić, The Public Perception of the Print and Electronic Newspapers and Magazines Editions ‒ Case of Serbia, Marketing (0354-3471), 48(1), 50–57.

Пешикан, Јерковић, Пижурица (2011): Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица, Правопис српскога језика (друго издање), Нови Сад: Матица српска.

Потер (2011): Џејмс Потер, Медијска писменост, Београд: Клио. Прћић (2005): Твртко Прћић, Енглески у српском, Нови Сад: Змај.

Ротар (2014): Drago Rotar, The Informal Acquisition of Knowledge, In: P. Kelava, Z. Žagar, From Formal to Non-Formal: Education, Learning and Knowledge, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Спасић (2016): Јелена Спасић, Језичко-стилске карактеристике новинске ве- сти и новинског извештаја (необјављена докторска дисертација), Крагујевац: Фило- лошко-уметнички факултет.

Спасић (2017): Јелена Спасић, Диференцијалне језичко-стилске карактери- стике новинског извештаја, Српски језик: студије српске и словенске, бр. 22, 609–628. Спасић (2019): Јелена Спасић, Фразеологија у новинској вести и новинском извештају, Наслеђе, год. 16, бр. 42, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 253–266.

Спасић (2019а): Јелена Спасић, Настава новинарске стилистике у светлу со- циологије медија, Социолошки преглед, 53 (2), Београд: Српско социолошко друштво, 577–595.

Шипка (2012), Милан Шипка, Правописни речник српског језика са правопи- сно-граматичким саветником, Нови Сад: Прометеј.