Nauka ili pseudonauka – primer istraživanja telepatije

Uzdanica XVIII 1 (2021), (str. 83-101)

AUTOR(I): Bojan M. Veljković

E-ADRESA: bojan_sladja@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.083V

SAŽETAK:

Nije uvek jednostavno postaviti liniju razdvajanja između pravih naučnih teorija, pogrešnih ali proverljivih (opovrgljivih) naučnih teorija i onih pseudonaučnih koje je nemoguće proveriti. Kao primer, u ovom radu su prikazana istraživanja različitih fenomena ekstrasenzorne percepcije, prekognicije, vidovitosti, komunikacije na daljinu, predosećaja za prijem SMS poruka, telefonskog poziva ili imejla, koja se svrstavaju u domen istraživanja telepatije. Sprovođena su u okviru različitih paradigmi, sa raznolikim istraživačkim metodologijama i pristupima, od anegdotskih iskustava, studija slučaja i intuitivnog zaključivanja, pa do pažljivog be- leženja podataka i njihove statističke obrade. Poslednjih godina istraživanja se vrše primenom najsavremenije „brain-to-brain” tehnologije pomoću koje se registruju moždane aktivnosti učesnika u istraživanju. Telepatija nije ostala nezanimljiva ni pojedinim savremenim fizičarima koji u Ajnštajnovoj teoriji relativnosti i zakonima kvantne fizike vide mogućnost postuliranja novog kvantnog modela telepatije. Ovakav novi, nekonvencionalan pristup istraživanjima telepatije uslovljen je promenom paradigme u istraživanjima ovog fenomena i značajnim pomeranjima od pseudonaučnog ka naučnom pristupu. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na neophodnost postavljanja jasne demarkacione linije između naučnih i pseudonaučnih istraživanja i izgradnje sposobnosti kritičkog mišljenja koje je uslov diferencijacije nauke od pseudonauke. Koristeći specifičan primer fenomena telepatije podvukli smo značaj istraživanja u razvoju naučnog znanja, ali istraživanja koje zadovoljava kriterijume reproduktivnosti i proverljivosti koji jasno diferenciraju nauku od pseudonauke.

KLJUČNE REČI:

nauka, pseudonauka, telepatija

LITERATURA:

Antonić (2000): V. Antonić, Zablude; da li postoje stvari koje ne postoje – vodič za kritičko razmišljanje, autorski tekst, preuzeto januara 2019. sa: www.zablude.org/pseudonauka.

Braun, Šeldrejk (2011): D. Braun, R. Sheldrake, The anticipation of Telephone Calls ‒ a Survey in California, Journal of Parapsychology, 65, 145‒156, preuzeto januara 2019. sa: https://www.sheldrake.org/files/pdfs/papers/The-Anticipation-of-Telephone-Calls-A-Survey-in-California.pdf.

Verbić (2006): S. Verbić, O trikovima pseudonauke, Mali petnički dobošar, preuzeto februara 2019. sa: almanah.petnica.rs/22/12.html.

Vieira, Lebedev, Kunicki, Vang, Nikolelis (2013): M. P. Vieira, M. Lebedev, Kunicki, J. Wang, A. L. Nicolelis, A brain-to-brain interface for real time sharing sensorimotoring information, Scientific reports: Nature Publishing group, preuzeto marta 2019. sa: www.nature.com/srep/2013/130228/srep01319/full/srep01319.html.

Geof, Gart (2003): T. Geof, F. Gart, Mind riding, The Journal of Science and Healing, 5, 272‒276, preuzeto marta 2019. sa: psycnet.apa.org/index.cfm=Telepathy.

Kaku (2011): M. Kaku, Physics of the impossible, Smederevo: Heliks.

Kun (2012): T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: The University of Chicago Press, preuzeto marta 2019. sa: https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn_Structure_of_Scientific_Revolutions.

Martin (2008): A. Martin, Telepathic or just pathetic, preuzeto januara 2019. sa: https//www.Stat.aucland.ac.nz/teachers/2008/SZWC(Anna).

Todorović (1994): D. Todorović, Osnovi metodologije psiholoških istraživanja, Beograd: Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju.

Fajgelj (2012): S. Fajgelj, Metode istraživanja ponašanja, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Honorton (1985): Honorton, Meta-analysis of ganzfeld research: a response to Hyman, Journal of Parapsychology, 49, preuzeto januara 2019. sa: www.skepticreport.com/part2b.pdf.

Čučković (2011): A. Čučković, Razvoj naučnog znanja, preuzeto marta 2019. sa: www.ef.uns.ac.rs/Download/metodologija_nir/2011-11-14.

Šan (2003): G. Shan, A primary quantum model of telepathy, preuzeto marta 2019. sa: archived.parapsych.org/papers/44.pdf.

Šeldrejk, Smart (2005): R. Sheldrake, P. Smart, An Automated Test for Telepathy in Connection with Emails, Perceptual and motor skills, 101, 771‒786, preuzeto januara 2019. sa: www.sheldrake.org/files/pdfs/papers/email_telepathy.pdf.

Šeldrejk (2004): R. Sheldrake, A Filmed Experiment with the Nolan Sisters, Journal of the Society for Psychical Research, 68, 168‒172, preuzeto februara 2019. sa: www.sheldrake.org/papers/Telepathy/Nolan.pdf.

Šeldrejk, Avramides, Novak (2009): R. Sheldrake, L. Avramides, M. Novak, Sensing the sending of SMS messages: an automated test, The Journal of Science and Healing, 5, 272‒276, preuzeto marta 2019. sa: https://www.sheldrake.org/research/telepathy/sensing-the-sending-of-sms-messages-an-automated-tes