Наука или псеудонаука – пример истраживања телепатије

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 83-101)

АУТОР(И): Бојан M. Вељковић

Е-АДРЕСА: bojan_sladja@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.083V

САЖЕТАК:

Није увек једноставно поставити линију раздвајања између правих научних теорија, погрешних али проверљивих (оповргљивих) научних теорија и оних псеудонаучних које је немогуће проверити. Као пример, у овом раду су приказана истраживања различитих феномена екстрасензорне перцепције, прекогниције, видовитости, комуникације на даљину, предосећаја за пријем СМС порука, телефонског позива или имејла, која се сврставају у домен истраживања телепатије. Спровођена су у оквиру различитих парадигми, са разноликим истраживачким методологијама и приступима, од анегдотских искустава, студија случаја и интуитивног закључивања, па до пажљивог бе- лежења података и њихове статистичке обраде. Последњих година истраживања се врше применом најсавременије „brain-to-brain” технологије помоћу које се региструју мождане активности учесника у истраживању. Телепатија није остала незанимљива ни појединим савременим физичарима који у Ајнштајновој теорији релативности и законима квантне физике виде могућност постулирања новог квантног модела телепатије. Овакав нови, неконвенционалан приступ истраживањима телепатије условљен је променом парадигме у истраживањима овог феномена и значајним померањима од псеудонаучног ка научном приступу. Овај рад има за циљ да укаже на неопходност постављања јасне демаркационе линије између научних и псеудонаучних истраживања и изградње способности критичког мишљења које је услов диференцијације науке од псеудонауке. Користећи специфичан пример феномена телепатије подвукли смо значај истраживања у развоју научног знања, али истраживања које задовољава критеријуме репродуктивности и проверљивости који јасно диференцирају науку од псеудонауке.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

наука, псеудонаука, телепатија

ЛИТЕРАТУРА:

Антонић (2000): V. Antonić, Zablude; da li postoje stvari koje ne postoje – vodič za kritičko razmišljanje, аutorski tekst, preuzeto januara 2019. sa: www.zablude.org/ pseudonauka.

Браун, Шелдрејк (2011): D. Braun, R. Sheldrake, The anticipation of Telephone Calls ‒ a Survey in California, Journal of Parapsychology, 65, 145‒156, preuzeto januara 2019. sa: https://www.sheldrake.org/files/pdfs/papers/The-Anticipation-of-Telephone-Calls-A-Survey-in-California.pdf.

Вербић (2006): S. Verbić, O trikovima pseudonauke, Mali petnički dobošar, preuzeto februara 2019. sa: almanah.petnica.rs/22/12.html.

Виеира, Лебедев, Куницки, Ванг, Николелис (2013): M. P. Vieira, M. Lebedev, Kunicki, J. Wang, A. L. Nicolelis, A brain-to-brain interface for real time sharing sensorimotoring information, Scientific reports: Nature Publishing group, preuzeto marta 2019. sa: www.nature.com/srep/2013/130228/srep01319/full/srep01319.html.

Геоф, Гарт (2003): T. Geof, F. Gart, Mind riding, The Journal of Science and Healing, 5, 272‒276, preuzeto marta 2019. sa: psycnet.apa.org/index.cfm=Telepathy.

Каку (2011): M. Kaku, Physics of the impossible, Smederevo: Heliks.

Кун (2012): T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: The University of Chicago Press, preuzeto marta 2019. sa: https://en.wikipedia.org/wiki/ Thomas_Kuhn_Structure_of_Scientific_Revolutions.

Мартин (2008): A. Martin, Telepathic or just pathetic, preuzeto januara 2019. sa: https//www.Stat.aucland.ac.nz/teachers/2008/SZWC(Anna).

Тодоровић (1994): D. Todorović, Osnovi metodologije psiholoških istraživanja, Beograd: Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju.

Фајгељ (2012): S. Fajgelj, Metode istraživanja ponašanja, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Хонортон (1985): Honorton, Meta-analysis of ganzfeld research: a response to Hyman, Journal of Parapsychology, 49, preuzeto januara 2019. sa: www.skepticreport. com/part2b.pdf.

Чучковић (2011): A. Čučković, Razvoj naučnog znanja, preuzeto marta 2019. sa: www.ef.uns.ac.rs/Download/metodologija_nir/2011-11-14.

Шан (2003): G. Shan, A primary quantum model of telepathy, preuzeto marta 2019. sa: archived.parapsych.org/papers/44.pdf.

Шелдрејк, Смарт (2005): R. Sheldrake, P. Smart, An Automated Test for Telepathy in Connection with Emails, Perceptual and motor skills, 101, 771‒786, preuzeto januara 2019. sa: www.sheldrake.org/files/pdfs/papers/email_telepathy.pdf.

Шелдрејк (2004): R. Sheldrake, A Filmed Experiment with the Nolan Sisters, Journal of the Society for Psychical Research, 68, 168‒172, preuzeto februara 2019. sa: www.sheldrake.org/papers/Telepathy/Nolan.pdf.

Шелдрејк, Аврамидес, Новак (2009): R. Sheldrake, L. Avramides, M. Novak, Sensing the sending of SMS messages: an automated test, The Journal of Science and Healing, 5, 272‒276, preuzeto marta 2019. sa: https://www.sheldrake.org/research/telepathy/ sensing-the-sending-of-sms-messages-an-automated-tes