Велики други и (не)могућност достизања реалног: лакановски приступ причи „Црна мачка” Едгара Алана Поа

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 69-82)

АУТОР(И): Александра З. Стојановић

Е-АДРЕСА: aleksandra.stojanovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.069S

САЖЕТАК:

Циљ рада јесте анализа личности наратора приче „Црна мачка” Е. А. Поа у кључу психоаналитичкe теоријe Ж. Лакана. У покушају да разјаснимо наизглед ирационалне поступке наратора, сагледаћемо причу кроз појмове Симболичког, Реалног и великог Другог. Фигура црне мачке биће представљена као велики Други који има потпуну контролу над симболичким поретком у коме се наратор налази. Фрустрација због немогућности напуштања овог поретка изазива жељу наратора да уништи оно што он види као препреку на путу до Реалног. Међутим, упркос бројним покушајима да се наратор ослободи стега симболичког поретка и контроле великог Другог, жеља остаје неиспуњена. Како мачку желимо представити као великог Другог, покушаје њеног убиства можемо посматрати као покушај бега. У раду ће, дакле, бити размотрена (не)могућност напуштања Симболичког и достизања Реалног, што се може сагледати као финални чин ослобођења наратора.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

„Црна мачка”, Е. А. По, Ж. Лакан, Реално, Симболичко, велики Други, мачка, психоанализа

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОР

По (2018): Е. А. По, Црна мачка, Едгар Алан По: Сабране приче, Београд: Танеси, 511–518.

ЛИТЕРАТУРА

Алтисер (2018): Л. Алтисер, Идеологија и државни идеолошки апарати, Ло- зница: Карпос.

Алтисер (2019): Л. Алтисер, Фројд и Лакан, Увод у дело Жака Лакана, Ло- зница: Карпос, 21–46.

Ампер (1992): S. Amper, Untold story: The Lying Narrator in “The Black Cat”, NINE: A Journal of Baseball History and Culture, 475–485.

Блис (2009): A. Bliss, Household Horror: Domestic Masculinity in Poe’s “The Black Cat”, The Explicator, 67(2), 96–99.

Боуви (2019): М. Боуви, Жак Лакан, Увод у дело Жака Лакана, Лозница: Кар- пос, 47–86.

Будеј (2014): M. Buday, Psychoanalyzing “The Black Cat”: The Journey from Emotional Transference to Displays of Psychopathy, English Matters, 5, 11–15.

Дерн (2017): J. Dern, “A Problem in Detection”: The Rhetoric of Murder in Poe’s “The Black Cat”, The Edgar Allan Poe Review, 18(2), 163–182.

Еванс (2019): Д. Еванс, Основни појмови Лаканове психоанализе, Увод у дело Жака Лакана, Лозница: Карпос, 139–174.

Жижек (2017): С. Жижек, Како читати Лакана, Лозница: Карпос.

Клејгс (2019): М. Клејгс, Увод у Лакана, Увод у дело Жака Лакана, Лозница: Карпос, 87–100.

Лакан (1983): Ж. Лакан, Списи, Београд: Просвета.

Лакан (1991): J. Lacan, The Seminar of Jacques Lacan, Book II: The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis 1954–1955, New York: W. W. Norton & Company.

Лакан (2017): J. Lacan, Formations of the Unconscious: The Seminar of Jacques Lacan, Book V, Cambridgе: Polity Press.

Макопин (2012): R. McCoppin, Horrific Obsessions: Poe’s Legacy of the Unreli- able and Self-Obsessed Narrator, Adapting Poe: Re-Imaginings in Popular Culture, New York: Palgrave Macmillan, 105–273.

Ридер (1974): R. Reeder, “The Black Cat” as a Study in Repression, Poe Studies, Vol. VII, No. 1, 20–22.

Хофман (1972): D. Hoffman, Poe Poe Poe Poe Poe Poe Poe, Baton Rouge: Louisiana State University Press.