ПСИХОСОМАТСКЕ ВАЛЕНЦЕ МЕЛАНХОЛИЈЕ У РОМАНУ ЧЕДОМИР ИЛИЋ МИЛУТИНА УСКОКОВИЋА

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 95-124)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марија Пантовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: mpantovic@np.ac.rs

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SSRXIII1.095P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се бавимо психосоматским валенцама меланхолије посредством којих се успоставља меланхолични наратив и рашчитава карактеризација субјеката, као носилаца примарних значењских кодова. Циљ рада јесте да представи генезу меланхоличности Чедомира Илића, од детињства до смрти. У позицији модерног субјекта, могуће је посматрати како Илић креира значењске односе према другости и/или према сопству, чији расцепи, заправо раскривају његово психолошко стање. На тај начин стиче се увид у реалције које субјект (ре)креира са актуелним ентитетима. Рад је настојао да покаже каква је позиција субјекта у односу на детињство, породицу, интелектуални живот те односе које гради са Белом и Вишњом, чиме се добија увид и у значењски систем меланхолије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

меланхолија, психа, субјект, другост, модерност, Милутин Ускоковић

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Бартон 2006: Роберт Бартон, „Анатомија меланхолије”, Градац, 160/161, 64–75.
 • Башлар 1998: Гастон Башлар, Вода и снови, оглед о имагинацији материје, Нови Сад: издавачка књижарница Зорана Станојевића.
 • Бинсвангер 1985: Лудвиг Бинсвангер, „Меланхоличка заблуда”, Дело, 8/9, 135–140.
 • Гинтер Шмиц 1985: Х. Гинтер Шмиц, „Меланхолија као лажна свест, Како се анатемишу идејни противници”, Дело, 8/9, 180–198.
 • Дворинковић 2006: Владимир Дворинковић, „Меланхолија југословенске психе”, Градац, 160/161, 141–162.
 • Вучковић 1966: Радован Вучковић, Драма сањара у Ускоковићевим романима, Сарајево: Свјетлост.
 • Деретић 2009: Јован Деретић, Историја српске књижевности, Београд: Делфи књижаре.
 • Златановић 2008: Љиљана Златановић, „Постмодернизам и смрт субјекта – ка деконструкцији самства”, Годишњак за психологију, бр. 6/7, 81–94.
 • Јевремовић 2006: Петар Јевремовић, „Савремена психоанализа и трагичко искуство субјекта самосвести”, Источник: часопис за веру и културу, год. 15, бр. 59/60, 115–137.
 • Јовановић 2009: Витомир Јовановић. „Идентитет и смрт субјекта”, Синтезис: часопис за хуманистичке науке и друштвену стварност, бр. 1, 65–82.
 • Јурица 1975: Невен Јурица, „Меланколија или предворје смрти”, Дело, 8/9, 96–135.
 • Кристева 1994: Јулија Кристева, Црно сунце, Нови Сад: Светови.
 • Кулишић 1998: Шпиро Кулишић, Српски митолошки речник, Београд: Нолит.
 • Куљић 2012: Тодор Куљић, Танатополитика: социолошко историјска анализа политичке употребе смрти, Београд: Чигоја штампа.
 • Лакан 1983: Жак Лакан, Списи, Београд: Просвета.
  Максимовић 2020: Горан Максимовић, „Градови Милутина Ускоковића”, у: Милутин Ускоковић, Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 7–25.
 • Милић 1998: Новица Милић, АБЦ Деконструкције, Београд: Народна књига –Алфа.
 • Олах 2013: Кристијан Олах, „Духовни портрет меланхоличног интелектуалца”, Српска књижевна критика и културна политика у дургој половини 20. века: зборник радова, Београд: Институт за књижевност и уметност, 181–217.
 • Палавестра 1986: Предраг Палавестра, Историја модерне српске књижевности, Београд: Службени гласник.
 • Фићино 2006: Марсилио Фићино, „Савети интелектуалцима”, Градац, 160/161, 51–57.
 • Фројд 1976: Сигмунд Фројд, Увод у психоанализу, Нови Сад: Издавачко предузеће Матице српске.
 • Фројд 2014: Сигмунд Фројд, Увод у психоанализу, Сан, Београд: Беокњига.
 • Станојевић 2001: Добривоје Станојевић, „Меланхолија тмолих вода” у : Други о Исидори, Београд: Stylos Art.
 • Стевановић 2007: Дивна Стевановић, „Напомене”, у : Хипократ, О врстама ваздуха, воде и места, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Станојевића, 90–110.
 • Ускоковић 2019: Милутин Ускоковић, Чедомир Илић, Београд: Вулкан издаваштво.