КРИТИЧКА РЕЦЕПЦИЈА ПЕСМЕ „SANTA MARIA DELLA SALUTE”

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 77-93)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Младен З. Ђуричић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: mladendjuricic.info@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SSRXIII1.077DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се сагледава критичка рецепција песме „Santa Maria della Salute” (1909) Лазе Костића, са циљем да се се реконструише њен пут од прећутане до слављене песме о којој је до данас написано можда и највише редова у нашој периодици. Судбина песме „Santa Maria della Salute” прати судбину њеног творца, па се у раду индиректно прати и неправедна маргинализација Лазе Костића у српској књижевности 20. века. Сагледавајући приказе, аналитичке текстове и монографске публикације посвећене песми, показује се колико деценија је требало да прође да књижевна критика препозна њен значај и позиционира је на трон наше модерне поезије. Уз критичке текстове, у раду се истовремено прати и присуство песме „Santa Maria della Salute” у песничким антологијама и на тај начин се такође потврђује њена вредност.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

 поезија, антологија, књижевна критика, рецепција, „Santa Maria della Salute”

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Бркић 1971: Светозар Бркић, „Уз песму ‘Santa Maria della Salute’”, Београд: Књижевност, књ. LII, св. 2, 104–119.

 • Винавер 2012: Станислав Винавер, Заноси и пркоси Лазе Костића, Београд: Службени гласник.

 • Вујаклија 1980: Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Београд: Просвета.

 • Дамјанов 2008: Сава Дамјанов, Апокрифна историја српске [пост]модерне, Београд: Службени гласник.

 • Живковић 1985: Драгиша Живковић, Поезија Лазе Костића, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

 • Јеротић 1971: Владета Јеротић, „О преображајима женског у души Лазе Костића и његовој песми ‘Santa Maria della Salute’”, Београд: Књижевност, књ. LII, св. 3, 200–206.

 • Кашанин 1968: Милан Кашанин, „Прометеј (Лаза Костић)”. Судбине и људи: огледи о српским писцима, Београд: Просвета, 66–100.
 • Костић 2017: Лаза Костић, Преписка II, Нови Сад: Матица српска.
 • Лесковац 1971: Младен Лесковац, „Први сусрет са песмом ‘Santa Maria della Salute’”, Београд: Књижевност, књ. LII, св. 2, 101–103.
 • Манојловић 1960: Тодор Манојловић, „Педесетогодишњица смрти Лазе Костића”, Нови Сад: Летопис Матице српске, књ. 385, св. 6, 541–550.
 • Милосављевић 1981: Петар Милосављевић, Живот песме Лазе Костића „Santa Maria della Salute”, Нови Сад: Матица српска.
 • Павић 1971: Милорад Павић, „‘Унисоно’ финале Костићеве последње песме”, Београд: Књижевност, књ. LII, св. 2, 135–136.
 • Петровић 1958: Вељко Петровић, О књижевности и књижевницима, Нови Сад: Матица српска.
 • Поповић 1971: Миодраг Поповић, „Симбол јединства реалне и трансцендентне коегзистенције”, Београд: Књижевност, књ. LII, св. 2, 128–134.
 • Радовић 1983: Миодраг Радовић, Лаза Костић и светска књижевност, Београд: Delta press.
 • Ружић 1971: Жарко Ружић, „Симетрија и мелодија у јединој Костићевој станци”, Београд: Књижевност, књ. LII, св. 3, 186–199.
 • Савић 2010: Милан Савић, Лаза Костић, Београд: Службени гласник.
 • Секулић 1964: Исидора Секулић, „Лаза Костић”. Из домаћих књижевности II, Нови Сад: Матица српска, 270–290. 
 • Симовић 1971: Љубомир Симовић, „Грађевина од звука и језика”, Београд:
  Књижевност, књ. LII, св. 2, 137–139.
 • Фридрих 2003: Хуго Фридрих, Структура модерне лирике, од средине XIX до средине XX века, Нови Сад: Светови.