ИМАГОЛОШКИ АСПЕКТИ ПУТОПИСНЕ ПРОЗЕ ЈЕРОТЕЈА РАЧАНИНА

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 47-61)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Даница Трифуњагић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: danica.trifunjagic@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SSRXIII1.047T

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Рад се бави имаголошким аспектима путописне прозе Јеротеја Рачанина. Једна од најзначајнијих карактеристика путописа Путовање ка граду Јерусалиму јесте то што настаје на граници између два жанра и две епохе у српској књижевности. Аутор налази узор за свој текст у средњовековним проскинитарионима, али присутан степен субјективног израза, те одсупање од датог шаблона, дело сврставају у путописни жанр. Чињеница да се аутор није у потпуности ослободио задатих норми смањује степен присуства Другог и отежава имаголошку анализу, док у исто време представља изузетан пример да се ауто-слике и хетеро-слике могу изнаћи и у наизглед објективно и строго структурираним текстовима. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

путопис, 18. век, проскинитарион, имагологија, Јеротеј Рачанин

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Dyserinck, Hugo. ”Imagology and the Problem of Ethnic Identity”. Intercultural Studies, 1. 2003. Preuzeto sa http://www.interculturalstudies.org/ICS1/Dyserinck.shtml.
 • Давидов, Динко. Срби и Јерусалим. Београд: Политика, 2007.
 • Гвозден, Владимир. „Моћ, жанр, субјект: неколико напомена о европским путничким и путописним дискурсима у 18. столећу”. Доситејев врт, год. II, бр. 2, 2014. 47–71.
 • Иванић, Душан. Догађај и прича: српска мемоарско-аутобиографска проза. Ниш: Филозофски факултет, 2015.
 • Јаковљевић, Слободан. „Путовање Јеротеја Рачанина у Јерусалим 1704–1705. године у контексту српског литургијског предања”. Црквене студије, год. X, бр. 10, 2013. 417–431.
 • Јовановић, Томислав. „Бугарска у старој српској поклоничкој прози”. Balcanica, год. 35, 2005. 159–171.
 • Јовановић, Томислав. „Путовања у Свету земљу у српској књижевности од XIII до XVIII века”. У: Томислав Јовановић (прир.), Света земља у српској књижевности од XIII до XVIII века. Београд: Чигоја штампа, 2007. 7–38.
 • Leerssen, Јoep. „Imagologija: povijest i metoda”. U: Davor Dukić (ur.), Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju. Zagreb: Srednja Europa, 2009. 169–187.
 • Маринковић, Боривоје. „Одломци трагања за Рачанима и традицијом о Јеротеју Рачанину”. У: Нада Савковић, Од Рачана до Стерије. Нови Пазар: Државни универзитет у Новом Пазару, 2010. 72–119.
 • Милановић, Жељко. Два писца и Други. Београд: Службени гласник, 2012.
 • Пантић, Мирослав. „Путопис Јеротеја Рачанина”. У: Динко Давидов (ур.), Рачански зборник 1. Београд: Фондација Рачанска баштина, 1996. 11–19.
 • Павић, Милорад. Историја српске књижевности барокног доба (XVII и XVIII век). Београд: Нолит, 1970.
 • Рачанин, Јеротеј. „Путовање ка краду Јерусалиму”. У: Нада Савковић (прир.), Од Рачана до Стерије. Нови Пазар: Државни универзитет у Новом Пазару, 2010. 41–71.
 • Said, Edvard. Orijentalizam. Beograd: Biblioteka XX vek, 2008.
 • Скерлић, Јован. Историја нове српске књижевности. Београд: Рад, 1953.
 • Стефановић, Мирјана Д. „Предговор”. У: Томислав Јовановић (прир.), Јеротеј Рачанин – Јован Рајић – Михаило Максимовић. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2017. 11–23.
 • Todorov, Cvetan. Mi i drugi. Beograd: Slovograf, 1994.