ГОРГОНИЈА

Наслеђе 53 (2022), стр. 311-324

АУТОР(И): Вукашин Д. Милићевић

Е-АДРЕСА: milicevic.vukasin@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2253.311M

САЖЕТАК:

Григорије Богослов спада у ред најзначајнијих хришћанских аутора касноантичке епохе, како када је реч о доктрини тако и када је реч о стилу. У овом раду бавим се анализом једног одељка из његове Беседе 8, посмртног слова изговореног у част његове сестре Горгоније, за који налазим како је у највећем делу релевантне лите- ратуре погрешно превођен и интерпретиран. Та традиционално погрешна интерпретација текста довела је до конфузије у погледу разумевања ауторових теолошких ставова (у смислу покушаја да се у текст учитају доктрине из каснијих епоха), али и његове каракте- ристичне теолошко-философске поетике у целости, у коју се, нала- зим, таква интерпретација никако не може уклопити.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Григорије Богослов, Горгонија, евхаристијски елементи, харизма, сакраменталност

ЛИТЕРАТУРА:

Листа референци
Извори и преводи извора
 • Библија, Свето Писмо Старог и Новог Завета, Београд: Библијско друштво, 2017.
 • Or. 8: Εἰς τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφὴν Γοργονίαν ἐπιτάφιος, Source Chrétienne (SC) 405: Grégoire de Nazianze: Discours 6–12, Paris: Les éditions du cerf, 1995.
 • Or. 18: Ἐπιτάφιος εἰς τὸν πατέρα, παρόντος Βασιλείου, PG 35: Patrologiae graecae tomus XXXV: S. Gregorius Nazianzenus, ed. J. –P. Migne, Paris, 1857.
 • Or. 21: Εἰς τὸν μέγαν Ἀθανάσιον, ἐπίσκοπον Ἀλεξανδρείας, PG 35 Patrologiae grae- cae tomus XXXV: S. Gregorius Nazianzenus, ed. J. –P. Migne, Paris, 1857.
 • Catech.: Κυρίλλου Ἱεροσολύμων ἀρχιεπισκόπου Κατηχήσεις, PG 33: Patrologiae graecae tomus XXXIII: Cyrillus Hierosolymitanus, Petrus II, Timotheus Alex- andrini, alii, ed. J. –P. Migne, Paris, 1857.
 • De Schis.: Sancti Optati Milevitani episcopi De schismate donatistarum adversus Par- menianum, PL: Patrologiae tomus XI: S. S. Zenonis et Optati tomus unicus, Paris, 1845.
 • Vita Antonii: Atanasije Aleksandrijski, Život Sv. Antonija, prevod, predgovor i komen- tari: Danijel Dojčinović, Banja Luka: Filološki fakultet, 2014. [orig.] Атанасије Александријски, Живот Св. Антонија, превод, предговор и коментари: Данијел Дојчиновић, Бања Лука: Филолошки факултет, 2014.
 • Nazianzus 2006: Gregory of Nazianzus, introduction and comments by Brian E. Daley, London and New York: Routledge.
 • Gregor von Nazianz 1928: Gregor von Nazianz, Reden, München: Verlag Jösef Kosel & Friedrich Pustet.
 • Bogoslov I 2007: Святитель Григорий Богослов, Творения: в двух томах, Москва: Сибирская благозвонница.
Литература
 • Alfejev 2001: И. Алфеев, Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание, Санкт Петербург: Алетейя.
 • Burus 2006: V.  Burrus, Life after death: The martyrdom of Gorgonia and the birth  of female hagiography, u: Jostein Børtnes & Thomas Hägg (eds.), Gregory of Nazianzus: Images and Reflections, University of Copenhagen: Museum Tus- culanum Press, 153–170.
 • Kalve-Sebasti 1995: M. A. Calvet-Sebasti, Introduction, u: Grégoire de Nazianze: Dis- cours 6–12, Paris: Les éditions du cerf, 1995, 11–112.
 • Florovski 1975: G. Florovsky, Theophilus of Alexandria and Apa Aphou of Pemdje, u: G. Florovsky, The Aspects of Church History, Belmont: Nordland Publishing Company, 97–129.
 • Fristoun 1917: W. H. Freestone, The Sacrament Reserved, London/Milwaukee: A. R. Mowbray & Co. LTD/The Young Churchman Co.
 • Lemp 1961: G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford at the Clarendon Press.
 • Mekgakin 2001: J. McGuckin, Saint Gregory of Nazianzus: An Intellectual Biography, New York: St Vladimir’s Seminary Press.
 • Mose 1975: J. Mossay, Note sur Grégoire de Nazianze, Oratio VIII, 21–22, Studia Patristica, XII, Berlin, 113–118.
 • Taft 1996: R. F. Taft, Communion via intinction, Studia Liturgica, 26, 225–236. Terston 1910: H. Thurston, The Early Cultus of the Reserved Eucharist, The Journal of Theological Studies os-XI/2.
 • Ven 2012: P. Ven, Porodica i ljubav u Rimskom carstvu, Beograd: Karpos.