ДE/РЕ-СТРАТИФИКАЦИЈE КАО МОДЕРНЕ ТЕХНИКЕ РЕСТАУРАЦИЈЕ: FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA (ВЕНЕЦИЈА, 1963) KАРЛА СКАРПЕ

Наслеђе 51 (2022), стр. 365-379

АУТОР(И): Жељка З. Пјешивац

Е-АДРЕСА: zeljkapjesivac@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.365P

САЖЕТАК:

Студија се бави истраживањем теоријског приступа према рестаурацији архитектонског здања Fondazione Querini Stampalia у Венецији архитекте Карла Скарпе, кретањем између феномено- логије и онтологије простора, времена и материје, теорије текста/ наратива, културалне анализе и уметности (архитектуре и сли- карства). Водећа теза студије јесте да Карло Скапра техникама дестратификације и рестратификације врши трансгресију три класична принципа конзервације/рестаурације: принцип ревер- зибилности, универзалности и објективне истинитости. Другим речима, стратификација (и њој придружујућа де/ре-стратифи- кација) за Карла Скарпу није само метода конструисања про- стора заинтересована само за научне форме знања и откривања објективне истинитости неког здања, већ пре свега естетска и утеловљена процедура која преузима улогу чулне и телесне ево- кације традиције и културе Венеције у садашњости. Са класич- ног рестаураторског интересовања „за објекат”, Карло Скарпа прелази на интересовање „за субјекат” (кориснике простора ово здања). У историјском, филозофском и теоријском контексту, сту- дија се позива на истраживања: Жила Делеза и Феликса Гатарија, Ричарда Марфија, Ане Шулц и Салвадора Муноз Винаса.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

стратификација, дестратификација, рестра- тификацја, теорија конзервације/рестаурације, Карло Скарпа, Fondazione Querini Stampalia

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bonta and Protevi 2006: M. Bonta and J. Protevi, Deleuze and Geophilosophy: A Guide and Glossary, Edinburgh: Edinburgh University Press
 • Isozaki 2006: A. Isozaki, Japan-ness in Architecture, ed. David B. Stewart, Cam- bridge, MA: MIT Press
 • Muñoz Viñas 2012: S. Muñoz Viñas, Contemporary theory of conservation, Studies in Conservation, No. 47, January, pp. 25–34; https://www.researchgate.net/publication/283234670_Contemporary_theory_of_ conservation, 28. 8. 2020.
 • Murphy 2012: Murphy Richard, Carlo Scarpa – A Profile (documentary), https://www. youtube.com/watch?v=9KxXgkEWK1U, 3. 9. 2020.
 • Murphy 2014: Murphy Richard, Lecture about the work of Carlo Scarpa, 31 March 2014 https://www.youtube.com/watch?v=v_78_KQZiP8, 27. 8. 2020.
 • Nitschke 1993: G. Nitschke, “Ma – Place, Space, Void,” in From Shinto to Ando Lon- don: Wiley, 48–62.
 • Pješivac 2018: Ž. Pješivac, “De- and Re- Stratification of the Urban Tissue: Peter Eisenman’s Cities of Artificial Excavation Projects”, Spatium No. 40, Decem- ber 2018, pp. 1–7.
 • Pješivac 2019: Ž. Pješivac, “Ma as a Space-Time Concept of Becoming: Karl-Heinz Klopf ’s Tower House (2013)”, Architecture and Culture, Volume 7, Issue 1, March 2019.
 • Prosdocimo:  Prosdocimo,  Daniele,  “The  renovation  of  the  Fondazione  Quer-   ini Stampalia by Carlo Scarpa” https://www.archivibe.com/the-renova- tion-of-the-fondazione-querini-stampalia-by-carlo-scarpa/, 8. 9. 2020.
 • Schinzel: H. Schinzel, “Restoration – A Kaleidoscope through History”, in Oddy, A. and Carroll, S. eds., Reversibility – Does It Exist?, London: Britisch Museum, 1999.
 • Schultz 2010: A. Schultz, Carlo Scarpa Layers, Stuttgart-London: Edition Axel Menges
 • Steven and Blume 2008: D. Steven and L. Blume (eds). The New Palgrave Dicionary of Economics 2nd edition. Palgrave Macmillan
 • http://socweb.soc.jhu.edu/faculty/morgan/papers/Stratification.pdf, 13. 4. 2016.
 • Šuvaković 2006: M. Šuvaković, Studije slučaja, Pančevo: Mali Nemo
 • Carlo Scarpa: https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Scarpa, 7. 9. 2020.
 • De Stijl: https://en.wikipedia.org/wiki/De_Stijl#:~:text=The%20De%20Stijl%20move- ment%20posited,in%20an%20arrangement%20of%20non%2D, 7. 9. 2020.
 • Fondazone Querini Stampalia_Architecture: http://www.querinistampalia.org/eng/contemporary/architecture.php, 29. 8. 2020. Introducing the Carlo Scarpa Monograph: https://uk.phaidon.com/agenda/architecture/articles/2013/june/26/introduc- ing-the-carlo-scarpa-monograph/, 7. 9. 2020.
 • Istrian  Stone: https://venice.umwblogs.org/exhibit/the-conservation-of-vene- tian-building-materials/istrian-stone/, 15. 9. 2020.
 • Nara Document on Authenticity: UNESCO World Heritage Committee, Nara Doc- ument on Authenticity, Nara, Japan, 1-6 November 1994, whc. unesco.org/ archive/nara94.htm, 4. 3. 2002.
 • Venetian Plaster: http://www.mirabilisfinishes.com/venetian.html, 8. 9. 2020. www.pietmondrian.eu:http://www.pietmondrian.eu/english/individual-works/checkerboards-1919/checker- boards-light-dark-colors.html, 10. 9. 2020.