МУЗИКА У СРПСКОМ АНИМИРАНОМ ФИЛМУ У ПЕРИОДУ 1949–1969.

Наслеђе 51 (2022), стр. 349-363

АУТОР(И): Марија М. Ћирић

Е-АДРЕСА: marija.ciric@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.349C

САЖЕТАК:

Циљ истраживања је сагледавање позиције музике у српском анимираном филму током прве две деценије организоване про- дукције ове уметничке врсте у социјалистичкој Југославији (1949– 1969). Реч је о периоду који почиње рођењем првог (послератног) српског анимираног филма Пионир и двојка (1949), чији су аутори Вера и Љубиша Јоцић (композитор оригиналне музике је Драгу- тин Чолић). У том смислу, послужићемо се историјском методом, методом анализе и студијом случаја. Најпре ћемо дати увид у кон- тексте настанка и етапе развоја српске кинематографске анима- ције, анализираћемо проблеме статуса и самосталности ове умет- ности, такође и места/функције  музике  у  анимираном филму, да бисмо се потом окренули одабраним насловима. Разматрана остварења претпостављају антологијска дела угледних имена српске анимације датог периода; селекција се, дакле, односи на укупност ликовних, кинематографских и аудитивних квалитета. Резултати истраживања откривају нам високе домете постигнуте на релацији музика – слика, те важну позицију музике као кон- ституента нарације; указују на брз успон тада младе уметничке врсте на српској културалној сцени. Рад се бави пољем неистра- женим до овог момента, речју, први је покушај осветљавања улоге музике у контексту историје српске кинематографске анимације.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

музика, филм (кинематографска) анимација, партитура, звук

ЛИТЕРАТУРА:

 • Baronijan 2007: V. Baronijan, Muzika kao primenjena umetnost, Beograd: RTS, Bib- lioteka Teorija i praksa.
 • Doneli 2001: K. J. Donnelly, Performance and the Composite Film Score, in: K. J. Donnelly (ed.), Film Music, Critical Approaches, New York: The Continuum International Publishing Group, 152–167.
 • Kolar 2003: A. Kolar, Filmska škola Dunav film (kratki dokumentarni film). [orig.] Колар 2003: А. Колар, Филмска школа Дунав филм (кратки документарни филм), ‹https://www.youtube.com/watch?v=VwzYC6z9dAY .›. 22. 8. 2017.
 • Мајdak 1991: N. Majdak, razgovor vodio Zoran Rajić 21. 8. 1991, 15. Festival film- skog scenarija, Vrnjačka Banja, ‹https://www.youtube.com/watch?v=iSz- jhIZRDBY.›. 4. 7. 2019.
 • Mišković 2009: С. Мишковић, Пионири филма 6, Београд: Југословенска кинотека.
 • Mosusova 2004: N. Mosusova, „Socijalistički realizam i posleratno stvaralaštvo Mihaila Vukdragovića”, u: D. Despić (red.), Delo i delatnost Mihaila Vuk- dragovića i Marka Tajčevića, Beograd: SANU, 13-21. [orig.] Мосусова 2004: Н. Мосусова, „Социјалистички реализам и послератно стваралаштво Михаила Вукдраговића”, у: Д. Деспић (ред.), Дело и делатност Михаила Вукдраговића и Марка Тајчевића, Београд: САНУ, 13–21.
 • Мunitić 2009: R. Munitić, Estetika animacije, Beograd: Filmski centar Srbije / Fakultet primenjenih umetnosti.
 • Мunitić 1999: R. Munitić, Pola veka filmske animacije u Srbiji, Beograd: Institut za film/Aurora.
 • NIN 2001: NIN 2651, 18, oktobar 2001, Slike Ive Kušanića. [orig.] НИН 2001: НИН 2651, 18. октобар 2001, Слике Иве Кушанића, ‹http://www.nin.co.rs/2001-10/18/20243.html .›. 29. 6. 2019.
 • Radosavljević 2016: R. Radosavljević, Istorija srpske animacije, Večernje novosti. [orig.] Радосављевић 2016: Р. Радосављевић, Историја српске анимације, Вечерње новости, ‹http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:597380-Is- torija-srpske-animacije.›. 20. 8. 2017.
 • Smit 2000: J. Smith, That Money Making ’Moon River’ Sound, in: J. Buhler, C. Flinn and D. Neumeyer (eds), Music and Cinema, Hanover & London: Weslwyan University Press, 247–272.
 • Ćirić 2014: М. Ćirić, Vidljivi prostori muzike. Superlibretto – govor muzike u filmu, Kragujevac: Tempus InMus/FILUМ, Univerzitet u Kragujevcu.
 • Ćirić 2007: R. Ćirić, Eksperimenti sa zvukom, Beograd: predavanje održano na Fakultetu primenjenih umetnosti 12. 3. 2007, rukopis.
 • Ćirić 2016: R. Ćirić, Srpski animirani film 1, Srpski animirani film 1 (DVD, program- ska knjižica),Beograd: CEBEF/ 63. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma / Avala Film Way.
 • Ćirić 2017: R. Ćirić, Intervju sa Rastkom Ćirićem vođen 29. 8. 2017, Beograd: rukopis. Fojer 1993: J. Feuer, The Hollywood Musical, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
 • Frajt 2012: L. Frajt, Filmska muzika, Beograd: Muzički talas, 41, Beograd, 26-41. [orig.] Фрајт 2012: Л. Фрајт, Филмска музика, Beograd: Muzički talas, 41, 26−44.
 • Šion 2005: M. Chion, L’audio-vision. Son et image au cinéma. Paris: Armand Colin Cinéma.