АКТЕРИ ФРАНЦУСКОГ КУЛТУРНОГ УТИЦАЈА У СВЕТУ

Наслеђе 51 (2022), стр. 333-347

АУТОР(И): Ана M. Вујовић

Е-АДРЕСА: ana.vujovic@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.333V

САЖЕТАК:

Покушавајући да пронађемо одговор на питање да ли су политика и култура повезане, најпре укратко анализирамо однос културе и политике и начине на које културна размена  може бити употребљена у међународним односима. Потом дајемо сасвим сажет дијахронијски преглед  најзначајнијих  начина  да се приступи историји међународних културних односа, посебно издвајајући актере француског културног утицаја у свету (како јавне тако и приватне) као основне инструменте глобалне спољне културне политике (што се назива културном акцијом према иностранству). Користећи дескриптивну и аналитичку методу указујемо на начине изучавања и проширивања поља културе, упоређујемо хуманистички и антрополошки приступ култури. Указујемо на позитивна искуства вишевековне културне акције Француске и на њена залагања за свет у којем би се поштовала    и развијала језичка и културна разноликост. Циљ рада је да се, анализирајући искуства, постигнуте резултате и предности кул- турне акције Француске, покуша одговорити на питање да ли би се могла успоставити икаква паралела између француске и наше културне акције, односно да ли би се нека од тих позитивних француских искустава могла искористити како би се унапредила наша културна дипломатија, посебно имајући у виду разлике које постоје између две земље када је реч о њиховој величини, поли- тичком положају у свету и економској снази.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

француска култура, међународни утицај, културна дипломатија, културни актери, искуства

ЛИТЕРАТУРА:

  • Wolton 2003: D. Wolton, L’Autre Mondialisation, Paris: Flammarion.
  • Вујовић 2004: А. Вујовић, Француска цивилизација у уџбеницима француског језика, Београд: Задужбина Андрејевић.
  • Вујовић 2014: А. Вујовић, Франкофонија у свету и код нас, Београд: Учитељски факултет.
  • Вујовић 2019: А. Вујовић, Феномен француског културног утицаја у међуратној Југославији, Култура 164, Београд: Завод за проучавање културног развитка, 196–214.
  • Звијер 2018: Н. Звијер, Кратак осврт на неолибералну агенду у култури. У: Србија у условима кризе неолибералног облика капиталистичке регулације, 95–107. https://www.researchgate.net/publication/332472330_Kratak_osvrt_na_neoliberalnu_agendu_u_kulturi 1. 5. 2020.
  • Николић 2019: М. Николић, Улога Министарства културе и информисања у промоцији културе у Француској 2013–2017, Култура 164, Београд: Завод за проучавање културног развитка, 231–243.
  • Урошевић 2019: М. Урошевић, Дијалектика доминације и отпора у студијама културе, Култура 164, Београд: Завод за проучавање културног развитка, 369–390.
  • Шобе 2014: Ф. Шобе, Л. Мартен, Међународни културни односи, Београд: КЛИО.