ИНТЕРТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ ДРАМЕ „ЖУДЊА“ САРЕ КЕЈН

Наслеђе 51 (2022), стр. 319-332

АУТОР(И): Јована С. Павићевић

Е-АДРЕСА: jovanapavicevic@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.319P

САЖЕТАК:

Интертекстуална анализа представља, према мишљењу бри- танског позоришног критичара Алекса Сирза, једну од четири стратегије читања драме Жудња. Овај рад издваја Фасбиндерову драму Пре раја (Pre-Paradise Sorry Now), Кримпову драму Наср- таји на њен живот и Елиотову поему Пуста земља као три дела која су утицала не само на садржај већ и на форму коју ће Кејнова усвојити за Жудњу. У овом тексту Сара Кејн, као и Фасбиндер, пре- лази са ликова на њихове односе, али, налик Кримпу, предност даје гласовима четири лица, обележеним само абецедним словима (A, B, C, M). У игри противречних гласова – кратких, елиптичних, емотивно обојених и наизглед неповезаних исказа – контакти са Елиотовом поемом теже се уочавају јер ауторка преузете делове вешто интегрише у сопствени текст, а често их и преображава без икакве сигнализације да је у питању цитат. Та интертекстуална веза се може додатно померити или чак изгубити приликом пре- вођења Жудње на српски језик што је у раду предочено анализом једног Елиотовог стиха у преводу Јована Христића и Ивана В. Лалића. Поред мотива пустоши, Жудња се ослања и на Елиотову технику спајања претходно покиданог и раздвајања онога што је тек спојено, а као целина израста кроз ритмичку организацију материјала – фрагмената, скупина реплика, микроструктура – у току самог извођења

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Жудња, интертекстуалност, Фасбиндер, Кримп, Елиот, дијалогизам, ритам, извођење

ЛИТЕРАТУРА:

 • Barnett 2005: David Barnett, Rainer Werner Fassbinder and the German Theatre, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Blistein 2008: Burton Blistein The Design of The Waste Land, Lanham: University Press of America.
 • Bodrijar 1994: Žan Bodrijar, Prozirnost zla, Novi Sad: Svetovi.
 • Bovoar 1982: Simon de Bovoar, Drugi pol I: Činjenice i mitovi, prevela Zorica Milosav- ljević, Beograd: BIGZ.
 • Booth 2015: Allyson Booth, Reading The Waste Land from the Bottom Up, New York: Palgrave Macmillan.
 • Crimp 2007: Martin Crimp, Attempts on her Life, London: Faber and Faber.
 • Edgar 1999: David Edgar, State of Play: Playwrights on Playwriting, London: Faber and Faber.
 • Eliot 1975: T. S. Eliot, Selected Prose of T. S. Eliot, New York: Harvest Books.
 • Eliot 1988, T. S. Eliot, Pusta zemlja, prevod Jovan Hristić, Niš: Prosveta.
 • Eliot 2004: T. S. Eliot, Tradition and the Individual Talent, u: Literature, Culture, Identity: Introducing XX Century Literary Theory, ed. Lena Petrović, Niš: Prosveta, 108–113.
 • Eliot 2006: T. S. Eliot, The Annotated Waste Land with Eliot’s Contemporary Prose, New Haven&London: Yale University Press, 57–74.
 • Eliot 2011: T. S. Eliot, Pusta zemlja, prevod Ivan V. Lalić, Beograd: Mali vrt.
 • Hersant, Naugrette 2009: Cèline Hersant i Catherine Naugrette, Rapsodija, u: Leksika moderne i savremen drame, priredio Žan-Pjer Sarazak. Vršac: Kov, 153–156.
 • Greig 2001: David Greig, Introduction, u: S. Kane, Complete Plays, London: Methuen Drama, ix–xviii.
 • Hausbei 2009: Kerstin Hausbei, Citat, u: Leksika moderne i savremene drame, prire- dio Žan-Pjer Sarazak. Vršac: Kov, 23–25.
 • Hristić 1988: Jovan Hristić, Uz prevod Eliotove Puste zemlje, u: T. S. Eliot, Pusta zem- lja. Niš: Prosveta, 47–55.
 • Jolly 2009: Geneviève Jolly, Ritam, u: Leksika moderne i savremenе drame, priredio Žan-Pjer Sarazak. Vršac: Kov, 163–166.
 • Kane 1998: Sarah Kane, Drama with Balls, u: The Guardian (August 20, 1998), 12. Kane 2001: Sarah Kane, Crave, u: Complete plays, London: Methuen Drama, 153–200. Kejn 2008: Sаra Kejn, Žudnja, preveo Borut Šeparović, u: Sabrane drame, Beograd: Jugoslovensko dramsko pozorište, 95–142.
 • Kerbel, Crimp 2007: L. Kerbel i Martin Crimp, Interview with Martin Krimp, u: Attempts on her life by Martin Crimp, London: The Royal National Theatre Board, 12–13.
 • Krouli 2008: Alister Krouli, Svete knjige Teleme, Beograd: Esotheria.
 • Lehmann 2006: Hans-Thies Lehmann, Postdramatic Theatre, translated by Karen Jürs-Munby, London and New York: Routledge.
 • Lensing 2012: Leo A. Lensing, Rainer ‘Maria’ Fassbinder: Cinema Between Litera- ture and Life, u: A Companion to Rainer Werner Fassbinder, ed. B. Peucker, Oxford: Blackwell Publishing, 53–66.
 • Novi zavjet Gospoda našega Isusa Hrista, 1962: prevod Vuk Stefanović Karadžić, Beograd: Britansko i inostrano biblijsko društvo.
 • Rainey 2006: Lawrence Rainey, Editor’s Annotations to The Waste Land, u: T. S. Eliot, The Annotated Waste Land with Eliot’s Contemporary Prose, New Haven&London: Yale University Press, 75–126.
 • Rebellato, Kane 1998: D. Rebellato i S. Kane, “Sarah Kane Interview” (3 November 1998), http://www.danrebellato.co.uk/sarah-kane-interview/?rq=sarah%20kane; 10. 9. 2020.
 • Ryngaert 2009: Jean-Pierre Ryngaert, Lik, u: Leksika moderne i savremen drame, priredio Žan-Pjer Sarazak, Vršac: Kov, 97–102.
 • Sarazak 2015: Žan-Pjer Sarazak, Poetika moderne drame: Od Henrika Ibzena do Ber- nara-Mari Koltesa, prevela Mirjana Miočinović, Beograd: Clio.
 • Saunders 2002: Graham Saunders, Love me or kill me: Sarah Kane and the theatre of extremes, Manchester: Manchester University Press.
 • Saunders 2009: Graham Saunders, About Kane: the Playwright and the Work, Lon- don: Faber and Faber.
 • Sierz 2001: Aleks Sierz, In-Yer-Face Theatre, London: Faber and Faber.
 • Sierz 2003: Aleks Sierz, “A Review of Sarah Kane’s Complete Plays”, http://www.inyer- facetheatre.com/archive7.html, 5. 10. 2020.
 • Shank 1982: Theodore Shank, American Alternative Theatre, London/Basingstoke: The MacMillan Press Ltd.
 • Sri 2008: P. S. Sri, Upanishadic Perceptions in T. S. Eliot’s Poetry and Drama, u: Rocky Mountain Review, Vol. 62, Issue 2, 34–49.
 • The Bible: Authorized King James Version, 2008: prevod Robert Carroll and Stephen Prickett, Oxford: Oxford University Press.
 • Vilson 1964: Edmond Vilson, Akselov zamak ili O simbolizmu, Beograd: Kultura. Weston 1957: Jessie L. Weston, From Ritual to Romance, New York: Doubleday Anchor Books.