АПОКАЛИПСА У ПОЕТИЦИ НИКА КЕЈВА: ОД ТУПЕЛА ДО ЖЕНЕВЕ

Наслеђе 51 (2022), стр. 303-317

АУТОР(И): Игор Ђ. Цвијановић

Е-АДРЕСА: cvijanovicx@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.303C

САЖЕТАК:

Апокалипса у песмама Ника Кејва представља или средиште њиховог поетичког потенцијала или средство контекстуализа- ције наратива. Као уметник посвећен домену трансгресије, Кејв користи значењску и симболичку свеобухватност апокалипсе како би у својој поетици превазишао, избрисао или преиначио категоријска ограничења која номинално одређују стварност. Кејвова апокалипса је спој ослобођења и хаоса који употпуњава слику света његовим трансгресивним наличјем. Циљ рада је да на примеру неколико песама из Кејвовог опуса предочи приступ апокалипси и видове њеног функционисања у његовој поетици. Рад се усредсређује на песме у којима је апокалипса кључни фокус поетског поступка, хронолошки, почев од песме „Tupelo”,   а закључно с песмом „Higgs Boson Blues”. Такав преглед сагле- дава и генезу Кејвовог тумачења апокалипсе, од осветничког пира старозаветног бога до поплаве бесмисла у савременом добу информација.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

апокалипса, Ник Кејв, трансгресија, Стари завет, информатичко доба

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bejker 2013: J. H. Baker, “’There is a Kingdom’: Nick Cave, Christian Artist?”, u J. H. Baker (ed.), The Art of Nick Cave, Bristol/Chicago: Intellect.
 • Bataj 1977: Ж. Боер, Књижевност и зло, прев. Иван Чоловић, Београд: БИГЗ.
 • Blejk 1977: W. Blake, Songs of Innocence and of Experience, Oxford and New York: Oxford University Press.
 • Bodrijar 1994: Ж. Бодријар, Прозирност зла: оглед о крајносним феноменима, прев. Миодраг Радовић, Нови Сад: Светови.
 • Boer 2013: R. Boer, Nick Cave A Study of Love, Death and Apocalypse, Sheffield: Equi- nox Publishing Ltd.
 • Bart 2009: J. Burt, “The Light Within: The Twenty-first-Century Love Songs of Nick Cave”, u K. Welberry and T. Dalziell, Cultural Seeds: Essays on the Work of Nick Cave, Farnham: Ashgate.
 • Kejv 2013: N. Cave Complete Lyrics 1978-2013, London: Penguin Books, 2013.
 • Kadon 1999: J. A. Cuddon, The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, London: Penguin Books.
 • Iglstoun 2009: R. Eaglestone, “From Mutiny to Calling upon the Author: Cave’s Reli- gion”, u K. Welberry and T. Dalziell, Cultural Seeds: Essays on the Work of Nick Cave, Farnham: Ashgate.
 • Džonston 2007: I. Johnston, Bad Seed, London: Abacus. Milton 2003: J. Milton, Paradise Lost, London: Penguin Group.
 • Nesteruk 2020: P. Nesteruk, “Nick Cave (between personal and metaphysical desire)”, 2005, http://www.peternesteruk.com/Nick%20Cave%20(desire,%20personal%20and%20metaphysical).htm. 28. 6. 2020.
 • Petridis 2013: A. Petridis, “Nick Cave: ‘The greatest feat of artistic honesty would be to retire’”, https://www.theguardian.com/music/2013/feb/15/nick-cave-great- est-feat-artistic-honesty-retire, The Guardian, 2013, 20. 1. 2019.