СТОХАСТИЧКА ФУЗИЈА ПОСТХУМАНОГ ИДЕНТИТЕТА КОНЦЕПТ СУБЈЕКТИВНОСТИ У РОМАНУ ПРОБНА ФАЗА ТОМАСА ПИНЧОНА

Наслеђе 51 (2022), стр. 287-301

АУТОР(И): Неда М. Мандић

Е-АДРЕСА: sever07@mts.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.287M

САЖЕТАК:

У овом раду се анализирају различити односи субјек- тивности и постхуманистичке стварности, којима се бави Томас Пинчон у роману Пробна фаза са циљем да се уоче обележја постхуманог идентитета. Феномен субјективно- сти сагледава се из угла постструктуралистичких теорија и новијих постхуманистичких приступа. Испитујући везу између догађаја од „11. септембра” и комерцијализације интернета у роману Томаса Пинчона, покушаћемо да ука- жемо на комплексне историјске, друштвене, економске и технолошке аспекте, који су допринели редефинисању савременог субјекта и његовог идентитета. Даљом ана- лизом се утврђује да је Пинчонов опис положаја субјекта у умреженом глобалном неолиберализму у истој равни размишљања са критичким постхуманизмом који обја- шњава на који начин друштва контроле деперсонализују савремене субјекте и своде их на објекте који се могу про- грамирати. У закључном делу рада наводе се импликације настале кроз кохезију позног капитализма, технологије и друштвене контроле и њихов утицај на онтолошку струк- туру савременог идентитета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Томас Пинчон, Пробна фаза, постхуманизам, субјективност, интернет, идентитет

ЛИТЕРАТУРА:

Извор

Pinčon 2017: T. Pinčon, Probna faza, preveo s engleskog Nikola Pajvančić, Beograd: Laguna.

 

 

Литература

 • Adorno 1973: T. W. Adorno, Philosophische Terminologie (I), Frankfurt/M: Suhrkamp.
 • Adorno 2004: T. W. Adorno, Negative Dialectics. Translated by E. B. Ashton. London and New York: Routledge, Taylor and Francis e-Library.
 • Antonio, Bonanno 2000, R.J. Antonio, A. Bonanno, A New Global Capitalism? From “Americanism and Fordism” to “Americanization-Globalization”, Lawrence, Kansas: American Studies, No. 41:2/3, 33–77.
 • Badmington 2003: N. Badmington, Theorizing Posthumanism, Minneapolis: Cul- tural Critique No. 53, Posthumanism, 10–27.
 • Bodrijar 2005: J. Baudrillard, The Inteligence of Evil or the Lucidity Pact, translated by Chris Turner. English ed. Oxford; New York: Berg.
 • Brajdoti 2013: R. Braidotti, The Posthuman, Cambridge: Polity Press.
 • Fuko 1971: M. Fuko, Riječi i stvari, Arheologija humanističkih nauka, Beograd: Nolit. Franklin 2015, S. Franklin, Control: Digitality as Cultural Logic. London Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Gramsci2 1975, A. Gramsci, Americanismo e fordismo, Quaderno 22 (V) u A. Gram- sci, Quaderni del carcere, III. Torino, Einadi Editore.
 • Habermas 1988:  J. Habermas, Filozofski diskurs moderne, Zagreb: Globus. Habermas 1992: J. Habermas, Postmetaphysical thinking, translated by William Mark Hohengarten, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
 • Haravej 1991: D. J. Haraway, A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Social- ist-Feminism in the Late Twentieth Century u: D. J. Haraway, Simians, Cyborgs, and Women, New York: Routledge.
 • Hasan 1977: I. Hassan, Prometheus as Performer: Toward a Posthumanist Culture? Athens, Georgia: The Georgia Review, Vol. 31, No. 4, pp. 830–850.
 • Hejls 1999: K. N. Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernet- ics, Literature and Informatics. Chicago and London: University of Chicago Press.
 • Krstić 2007: P. Krstić, Subjekt protiv subjektivnosti. Adorno i filozofija subjekta, Beograd: IFDT i ”Filip Višnjić”.
 • Kunzru, Hari. You Are Cyborg, Wired, dostupno na: < https://www.wired. com/1997/02/ffharaway/>. 6. 1. 2021.
 • Herman, Weisenburger 2013: L. Herman, S. Weisenburger, Gravity’s Rainbow, Dom- ination, and Freedom, Athens: University of Georgia Press.
 • Milutinović 2012: D. M. Milutinović, U tamnici jezika, Lakanov psihoanalitički kon- cept, Godišnjak za srpski jezik, XXV/12. 199–206.
 • Morozov 2013: E. Morozov, “The Deepest of Webs”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/evgeny-morozov- reads-pynchon-s-bleeding-edge-the-deepest-of-webs-12572137.html>.  4. 1. 2021.
 • Paić 2011: Ž. Paić, Posthumano stanje. Kraj čovjeka i mogućnosti druge povijesti, Zagreb: Litteris.
 • Radčenko 2019: S. Radchenko, Bleeding Edge of Postmodernism: Metamodern Writing in the Novel by Thomas Pynchon, Tartu: Interlitteraria, 2019, 24/2: 495–508.
 • Sigel 2016: J. Siegel, Meatspace is Cyberspace: The Pynchonian Post human in Bleed- ing Edge, Orbit: Writing around Pynchon, 4(2): 9, pp. 1–27, DOI: http://dx. doi.org/10.16995/orbit.187
 • Velimirović 2007: T. Velimirović, Subjekt i neidentično, Filozofija i društvo, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, br. 32/1, str. 251–257.
 • Vuksanović 2007: D. Vuksanović. Filozofija medija: ontologija, kritika, estetika, < https://dzonson.files.wordpress.com/2007/06/filozofija-medija.pdf. > 28. 11. 2020.
 • Vulf 2010: C. Wolfe, What is Posthumanism, Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
 • Živković 2012: M. Živković, „To a New World of Gods and Monsters”: Posthuman- izam, teorijsko kritički pravac za novi milenijum.”, Nauka i savremeni uni- verzitet 2. Zbornik radova. str. 34–46. Niš. Filozofski fakultet.