ОБРИСИ СУМАТРАИЗМА У МИСТИЧНОЈ НОВЕЛИ „ЛУНАР“ ЈОСИПА КУЛУНЏИЋА

Наслеђе 51 (2022), стр. 197-210

АУТОР(И): Ива Г. Тешић

Е-АДРЕСА: megalofroneo@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.197T

САЖЕТАК:

Рад се бави компаративним читањем Лунара – маргинализо- ваног романсијерског првенца Јосипа Кулунџића и Дневника о Чарнојевићу – парадигматског дела српске авангардне литературе. Циљ рада је да укаже на књижевне координате које имају важност за разумевање Кулунџићевог романа (Кулунџићева експлицитно и имплицитно изречена поетичка разматрања, као и ауторов приказ Црњансковог Дневника о Чарнојевићу), а које нам пружају основ за препознавање суматраистичких елемената у овом роману. Имајући у виду да се у периоду после Првог светског рата јављају различити облици утопизма као „специфична пројекција вредног, истинитог, доброг, лепог” (П. Џаџић), „кулунџићевски мистицизам” и Црњан- сков суматраизам посматрамо као поетички и идејно сродне кон- цепте који означавају својеврстан „инкарнат Чежње за Јединством свега, што живи и осећа” (Ј. Кулунџић).

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

суматраизам, мистицизам, Лунар, Дневник о Чарнојевићу

ЛИТЕРАТУРА:

 • Andrić 1976: I. Andrić, Naša književnost i rat, u: Istorija i legenda. Eseji I, priredio R. Vučković, Beograd: Prosveta / Zagreb: Mladost / Sarajevo: Svjetlost / Lju- bljana: Državna založba Slovenije / Skopje: Misla.
 • Batušić 1921: S. Batušić, Lunar. Mistična novela. Napisao Josip Kulundžić, u: Savremenik, XVI/4 (1921): 240–241.
 • Džadžić 1996: P. Džadžić, Utopijsko u delu Miloša Crnjanskog, u: Miloš Crnjanski (zbornik), Beograd: Institut za književnost i umetnost.
 • Flober 1961: G. Flober, Novembar, Sarajevo: Svjetlost, prevod: Tin Ujević.
 • Frajnd 1985: M. Frajnd, Proza Josipa Kulundžića (pogovor), u: Josip Kulundžić. Lunar. Beograd: Filip Višnjić, 1985. 157–169.
 • Gluščević 1996: Z. Gluščević, Magijsko-utopijska horizontala i zvezdano-eterična vertikala u novoj slici sveta Miloša Crnjanskog, u: Miloš Crnjanski (zbornik), Beograd: Institut za književnost i umetnost.
 • Kandinski 1996: V. Kandinski. O duhovnom u umetnosti, prevod Bojan Jović. Beograd: Esotheria.
 • Kulundžić, Josip. „Proza”. Kritika, II/2 (1921): 57–59.
 • Krklec 1921: G. Krklec, Josip Kulundžić: Ponoć, u: Kritika, II/6 (1921): 236–239.
 • Milin 2000: B. Milin, Rane drame Josipa Kulundžića, u: Teatron: publikacija za pozorišnu istoriju i teatrologiju, XV/112 (2000): 54–70.
 • Ogrizović 1922: M. Ogrizović, Jedan novi roman hrvatskog književnika, u: Hrvatski list, III/142 (25. VI 1922): 238–239.
 • Senker 2000, B. Senker, Hrestomatija novije hrvatske drame 1895 – 1940. (1. dio). Zagreb: Disput.
 • Stojanović Pantović 2013: B. Stojanović Pantović, Prizmatičnost pojma sumatraizam: ekspresionistička varijanta Miloša Crnjanskog, u: Letopis Matice srpske, god. 189, knj. 492, sv. 1–2, jul–avgust 2013, str. 61–70.
 • Šimić 1921: A. B. Šimić, Josip Kulundžić: Lunar, u: Jugoslovenska njiva, VI/2, knj. I (1921): 133–135.
 • Tešić 2014: I. Tešić, Identitet, rat, egzistencija, Beograd: Gramatik.
 • Vernić 1985: Z. Vernić, Predgovor, u: Josip Kulundžić. Lunar. Beograd: Filip Višnjić, 1985. 5–9.
 • Vučković 1979: R. Vučković, Poetika hrvatskog i srpskog ekspresionizma, Sarajevo: Svjetlost.