УТИЦАЈ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОВОРНОГ ЧИНА КОМПЛИМЕНТИРАЊА КОД НЕИЗВОРНИХ ГОВОРНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Наслеђе 51 (2022), стр. 97-114

АУТОР(И): Сузана С. Марковић

Е-АДРЕСА: suzanae@live.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.097M

САЖЕТАК:

У раду се испитује утицај матерњег језика на реализацију говорног чина комплиментирања код неизворних говорника енглеског језика – студената англистике чији је матерњи језик српски, при чему се примјењује упитник отвореног типа који обу- хвата осам свакодневних ситуација на које испитаници треба да одговоре у што природнијем маниру. Анализирамо дуалну при- роду комплимената – давање комплимената и одговоре на њих,    а своје теоријске поставке заснивамо на англистичким и компа- ративним истраживањима, будући да је литература на српском језику о овом прагматичком питању веома оскудна. Детаљном прагмалингвистичком и компаративном  анализом  установљено је да говорници српског језика и говорници српског језика који студирају англистику најчешће упућују комплименте на експли- цитан начин, док на њих одговарају прихватањем, тј. изразима захвалности. Такође, примијећено је да се испитаници уздржа- вају од комплиментирања саговорнику на вишој хијерархијској љествици између којих постоји и генерацијски јаз.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

комплиментирање, говорни чин, независна семантичка формула, зависна семантичка формула, стратегије прихватања, одбијања, избјегавања

ЛИТЕРАТУРА:

 • Braun & Levinson 1987: P. Brown & S. C. Levinson, Politeness: Some Universals in Language Use, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Čen 1993: R. Chen, Responding to compliments: A contrustive study of politeness between American English and Chinese speakers, Journal of Pragmatics, 20, 49–75.
 • Džan 2013: J. Zhang, Compliments and Compliment Responses in Philippine Eng- lish, GEMA Online Journal of Language Studies13(1), 25–41.
 • Habermas 1987: J. Habermas, The theory of communicative action vol. 1, Reason and the realization of society. Boston: Beacon press.
 • Halupka Rešetar 2014: S. Halupka-Rešetar, Compliment responses – a study of the pragmatic competence of advanced EFL students in Serbia, U: T. Prćić i dr. (ur.), Engleski jezik i anglofone književnosti u teoriji i praksi: zbornik radova u čast Draginji Pervaz, Novi Sad: Filozofski fakultet, 173–191.
 • Herbert 1989: R. Herbert, The ethnography of English compliments and compliment responses: a contrastive sketch, u: W. Olesky (ur.), Contrastive pragmatics, Amsterdam: John Benjamins, 3–35.
 • Herbert 1997: R. Herbert, The sociology of compliment work in Polish and English, u N. Coupland & A. Jaworski (ur.), Sociolinguistics: A reader, New York: St Martin’s Press, 487–500.
 • Holms 1984: J. Holmes, Modifying illocutionary force, Journal of Pragmatics,8, 345–365.
 • Holms 1986: J. Holmes, Compliments and compliment responses in New Zealand English, Anthropological Linguistics,28(4), 485–508.
 • Holms 1988: J. Holmes, Paying compliments: A sex-preferential positive politeness strategy, Journal of Pragmatics,12 (4), 445–465.
 • Ju 2004: M. Yu, Interlinguistic variation and similarity in second language speech act behavior, The Modern Language Journal 88 (1): 102–119.
 • Juen 2002: Y. Yuan, Compliments and compliment responses in Kunming Chinese, Pragmatics12(2), 183–226.
 • Kris 1991: A. Creese, Speech Act Variation in British and American English, PENN Working Papers 7(2), 37–58.
 • Lič 1983: G. Leech, Principles of Pragmatics, London and New York: Longman. Lorenco-Das 2001: N. Lorezo-Dus, Compliment responses among British and  Spanish university sudents: A contrastive study, Journal of Pragmatics, 33(1), 107–127.
 • Marković 2019: S. Marković, O davanju i primanju komplimenata u srpskom jeziku, Filolog: časopis za jezik, književnost i kulturu, 20, Banja Luka, 135–156.
 • Mejns & Wolfson 1981: J. Manes & N. Wolfson, The compliment formula, u F. Coul- mas (ur.), Conversational routine: Exploration in standardized communica- tion situations and prepatterned speech, Hague: Mouton Publishers, 116–132.
 • Pomeranc 1978: A. Pomeratz, Compliment responses: notes on the cooperation of multiple constraints, u J. Schenkein (ur.), Language, Thought and Culture: Advances in the study of Cognition, New York: Academic Press, 79–112.
 • Rouz 2001: K. Rose, Compliments and compliment responses in films: implications for pragmatics research and language teaching, 39(4), 303–326.
 • Vulfson 1983: N. Wolfson, An empirically based analysis of complimenting in Amer- ican English, u N. Wolfson & E. Judd (ur.), Sociolinguistics and Language Acquisition, Rowley, MA: Newbury House, 82–95.
 • Vulfson 1984: N. Wolfson, Pretty is as pretty does: A speech act view of sex roles, Applied linguistics, 5(3), 236–244.