ZNACI PESNIČKOG KONCEPTA U RANIM ESEJIMA MIODRAGA PAVLOVIĆA

Nasleđe 50 (2021), str. 359-370

AUTOR(I): Đorđe M. Despić

E-ADRESA: djordje.despic@ff.uns.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.359D

SAŽETAK:

Rad nastoji da na primeru nekoliko eseja iz prve esejističke knjige Miodraga Pavlovića, Rokovi poezije, ukaže na znake njego- vog budućeg poetičkog principa. Analitičkim sagledavanjem njegovog čitanja i tumačenja poezije Viljema Batlera Jejtsa i Vaska Pope, ali i određenih teorijskih i načelnih razmatranja knji- ževnog stvaranja i pesničkih oblika, ukazuje se na važne rane arhitekstualne tragove Pavlovićevog pesničkog koncepta. Tekst teži da u kontekstu Pavlovićevog opusa istakne evidentno kore- spondiranje koje se odvija između esejističke i pesničke ravni njegovog stvaranja, odnosno umetničke implikacije njegovih kritičko-esejističkih uvida. Ova vrsta uočenog saglasja između njegovog esejističkog i poetskog plana posebno dolazi do izraza na nivou esejističkog viđenja i doživljaja pesničke umetnosti kao napora ka obuhvatanju celine čovekovog iskustva, što će se kasnije u samoj Pavlovićevoj poeziji ovaplotiti kroz tematizo- vanje različitih civilizacijske preseke, koji su dati u epskom rasponu od antičkog i biblijskog prostora, do paganskog i hri- šćanskog sveta.

KLJUČNE REČI:

Miodrag Pavlović, esej, poezija, interpretacija, arhitekstualnost

LITERATURA:

 • Blanšo 1960: M. Blanšo, Eseji. Beograd: Nolit.
 • Despić 2008: Đ. Despić, Poreklo pesme. Zrenjanin: Agora.
 • Konstantinović 1993: Z. Konstantinović, Komparativno viđenje srpske književnosti. Novi Sad: Svetovi.
 • Pavlović 1952: M. Pavlović, 87 pesama. Beograd: Nolit.
 • Pavlović 1957: M. Pavlović, Oktave. Beograd: Nolit.
 • Pavlović 1958: M. Pavlović, Rokovi poezije. Beograd: SKZ.
 • Pavlović 1962: M. Pavlović, Mleko iskoni. Beograd: Prosveta.
 • Pavlović 1969: M. Pavlović, Velika skitija. Beograd: Prosveta.
 • Pavlović 1969: M. Pavlović, Svetli i tamni praznici. Novi Sad: Matica srpska.
 • Pavlović 1977: M. Pavlović, Pevanja na viru. Beograd: Slovo ljubve.
 • Pavlović 1982: M. Pavlović, Divno čudo. Beograd: Nolit.
 • Pavlović 1987a: M. Pavlović, Poetika žrtvenog obreda. Beograd: Nolit.
 • Pavlović 1990: M. Pavlović, Čitanje zamišljenog. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo.
 • Pavlović 1992: M. Pavlović, Pesme o detinjstvu i ratovima. Beograd: SKZ.
 • Pavlović 1996: M. Pavlović, Izabrane i nove pesme. Beograd: Prosveta.
 • Popović 1987: B. Popović, Samosvest kritike. Beograd: Vuk Karadžić.