PSIHOLOŠKI PRISTUPI U SRPSKOJ FILOLOGIJI

Nasleđe 50 (2021), str. 129-140

AUTOR(I): Jasmina M. Ahmetagić

E-ADRESA: ahjasmina@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.129A

SAŽETAK:

Psihološki pristupi u tumačenju književnosti sagledani  su ovde u okvirima srpske filologije: ukazuje se na njihova osnovna usmerenja, metode, dostignuća, manjkavosti, ali i na reprezentativne profile proučavalaca. Namera nam je bila da paušalnoodbacujućoj oceni  psiholoških  pristupa, prisutnoj u kulturnom životu ali i u nauci o književnosti, suprotstavimo rezultate koji su narastali bezmalo čitav vek od strane psihološki orijentisanih tumača književnosti, kakvi su Hugo Klajn, Nikola Milošević, Zoran Gluščević, Miloslav Šutić, Radoman Kordić, Olivera Žižović i Ivan Nastović. Njihovi rezultati, koji su ovde predočeni u osnovnim crtama, pokazuju neopravdanost stalnog problematizovanja psiholoških pristupa književnosti.

KLJUČNE REČI:

psihološki pristupi, psihoanaliza, Jung, arhetipovi, tumačenje snova, Lakan, psihologija selfa

LITERATURA:

 • Ahmetagić 2012: J. Ahmetagić, Zlatno runo u svetlu dubinske psihologije, Glas SANU, CDXIX, knj. 28, 13–28.
 • Ahmetagić 2014: J. Ahmetagić, Pripovedač i priča, Leposavić: Institut za srpsku književnost.
 • Bruks 1984: P. Brooks, Reading for the plot: design and intention in narrative, New York: Alfred A. Knopf, Inc.
 • Velek, Voren 1974: R. Velek, O. Voren, Teorija književnosti, Beograd: Nolit. Gluščević 1975: Z. Gluščević, Alfa i omega, Beograd: „Vuk Karadžić”.
 • Gluščević 1998: Z. Gluščević, Književnost i rituali, Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Gluščević 1966: Z. Gluščević, Perom u raboš, Sarajevo: Svjtlost. Klajn 1964: H. Klajn, Šekspir i čoveštvo, Beograd: Prosveta.
 • Klajn 1991: H. Klajn, Frojd, psihoanaliza i literatura: izabrani psihoanalitički spisi, Novi Sad: Izdavačko preduzeće Matice srpske.
 • Klajn 1979: H. Klajn, Osnovni problemi režije, Beograd: Univerzite umetnosti u Beogradu.
 • Kordić 1990: R. Kordić, Zduhač: psihoanaliza teksta, Beograd: Naučna knjiga, Nikšić: Univerzitetska riječ.
 • Nedić 1998: M. Nedić, Između mitosa i logosa ili kritičar i esejista Zoran Gluščević, u: Z. Gluščević, Književnost i rituali, Beograd: Srpska književna zadruga, VII–XXXVIII.
 • Paris 1997: B. J. Paris, Imagined Human Beings: A Psychological Approach to Charac- ter and Conflict in Literature and Psychoanalysis, New York: New York University Press.
 • Trebješanin 1986: Ž. Trebješanin, Psihoanalitički metod u istraživanju književnosti: mogućnosti i granice, Psihologija, br. 1-2, 172–183.
 • Šutić 2000: M. Šutić, Književna arhetipologija, Beograd: Institut za književnost i umetnost, Čigoja štampa.