GLAGOLSKI OBLICI U STRUKTURI I ZNAČENJU PRIPOVIJETKE „ČUDNI PODVIŽNIK“ GRIGORIJA BOŽOVIĆA

Nasleđe 50 (2021), str. 67-77

AUTOR(I):  Milanka J. Babić

E-ADRESA: milanka.babic@ffuis.edu.ba

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.067B

SAŽETAK:

Narativni i dijaloški diskurs Božovićevih pripovijedaka karakteriše mnoštvo standardnojezičkih i dijalekatskih glagolskih leksema i oblika u rečeničnim i subrečeničnim strukturama. U radu se analizira i međuodnos različitih tipova glagolske leksike i međuodnos različitih vremenskih, doživljeno-vremenskih i modalnih glagolskih oblika u funkciji oblikovanja rečenice i njene ekspresivnosti, pa je i analiza korpusa nužno višeaspekatska, odnosno (morfo)sintaksičkog, leksičko i sintaksosemantičkog i stilističkog karaktera, provedena distribucionom metodom kao osnovnom.

KLJUČNE REČI:

glagoli, lični glagolski oblici, aorist, imperfekat, imperativ, narator, ekspresivnost, modalnost

LITERATURA:

Izvor
  • Grigorije Božović, „Čudni podvižnik”, u: Kosovske priče, „Antologija  srpske književnosti”, projekat digitalizacije klasičnih dela srpske književnosti Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i kompanije Microsoft®, veb-sajt www.ask.rs.
Literatura
  • Bahtin 1980: Mihail Bahtin, Marksizam i filozofija jezika, Beograd: Nolit.
  • Vuković 1967: Jovan Vuković, Sintaksa glagola, Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika.
  • Kovačević 2012: M. Kovačević, Lingvostilistika književnog teksta, Beograd: SKZ
  • Kovačević 2016: M. Kovačević, „Glagolsko iskazivanje preteritalnih značenja u pripovijeci Ukletva Grigorija Božovića”, Poetika Grigorija Božovića, zbornik radova, Kosovska Mitrovica – Niš – Zubin Potok: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini – Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu – Kulturni centar „Stari Kolašin”, 373–385.
  • Lešić 2005: Z. Lešić, Teorija književnosti, Sarajevo: Sarajevo Publishing.
  • Piper i drugi 2005: P. Piper, I. Antonić, V. Ružić, S. Tanasić, LJ. Popović,   B. Tošović, Sintaksa savremenog srpskog jezika. Prosta rečenica, Beograd: Institut SANU – Beogradska knjiga – Matica srpska.
  • Prins 2011: Dž. Prins, Naratološki rečnik, Beograd: službeni glasnik. RMS 2007: Rečnik srpskoga jezika, Novi Sad: Matica srpska.
  • Stanojević, Ašić 2006: V. Stanojević, T. Ašić, Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet.
  • Tanasić 1996: S. Tanasić, Prezent u savremenom srpskom jeziku, Beograd: Institut za srpski jezik SANU.