HLJEB KAO (NE)PRISUTNOST U POEZIJI MATIJE BEĆKOVIĆA

Nasleđe 50 (2021), str. 59-66

AUTOR(I): Jelica R. Stojanović

E-ADRESA: jelicast@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.059S

SAŽETAK:

Cilj našeg rada je da sagledamo i predstavimo prisustvo, značenje i simboliku lekseme hljeb u poeziji Matije Bećkovića, istovremeno posmatrajući kakva je bila simbolika hljeba u istoriji i tradiciji mnogobožačkih naroda, potom hrišćanstva i pravoslavlja, te srpskog nasljeđa.

KLJUČNE REČI:

Matija Bećković, poezija, motiv hljeba, jelo, hrana, život, simbolika, nasljeđe.

LITERATURA:

  • Bećković 1990: M. Bećković, Sabrane pesme: Metak lutalica, Knjiga prva; Reče mi jedan čoek, Knjiga druga; Međa Vuka Manitoga, Knjiga treća, Kuku i lele, knjiga četvrta, Kaža, knjiga peta; Čiji si ti mali, Knjiga šesta; Beograd: Srpska književna zadruga – BIGZ, Univerzitetska riječ.
  • Vukićević 1995: M. Vukićević, Bećkovićeva poema Reče mi jedan čoek (pokušaj tumačenja), Poetika Matije Bećkovića, Podgorica, Nikšić: „Oktoih”, Filozofski fakultet u Nikšiću.
  • Vuković1995: N. Vuković, Verbalne formule u funkciji Bećkovićeve pjesničke retorike, Poetika 1990: Poetika Matije Bećkovića, Podgorica, Nikšić: „ Oktoih”, Filozofski fakultet u Nikšiću.
  • Zorić 1995: P. Zorić, Poetika 1990: Poetika Matije Bećkovića, Podgorica Nikšić: „Oktoih”, Filozofski fakultet u Nikšić.
  • JAZU 1880–1882: Rječnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1880–1882.
  • Skok 1971: P. Skok, Etimologijski rječnih srpskog ili hrvatskog jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb.
  • MS/MH 1967: Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika, Matica srpska – Matica hrvatska, Novi Sad – Zagreb, 1967.
  • Petković 1935: S. Petković, Rečnik crkvenoslovenkog jezika, Sremski Karlovci. Staroslovяnskiй slovarь 1994: Staroslovяnskiй slovarь (po rukopisяm X–XI vekov), Slavяnskiй institut akademii nauk Češskoй Respubliki, Institut slavяnovedeniя i balkanistiki Rossiйskoй akademii nauk, Moskva „Russkiй яzыk”.
  • Ubiparipović 2014: S. D. Ubiparipović, Hljeb i vino kao evharistijska žrtva. Doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, str. 235).
  • Šćepanović 2015: M. Šćepanović, Vukove srpske narodne poslovice s registrom ključnih reči, Beograd: Jasen.