ЂОРЂЕ СТАНОЈЕВИЋ И НАСЛЕЂЕ

Наслеђе 49 (2021), стр. 321-333

АУТОР(И): Бојан М. Томић, Милица М. Томић

Е-АДРЕСА: bojantomic@imsi.rs, tomic.milica.bg@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.321T

САЖЕТАК:

У раду је синтетизовано деловање професора Ђорђа Станојевића на пољу бележења и очувања наслеђа. Обухваћене су његове практичне активности у виду документовања и промовисања историјског, православног, културног, природног и музичког наслеђа, и став који је исказао о овој теми. Станојевић је имао руководећу улогу у  Београдском  певачком  друштву,  формирао је богату фото-документацију српских православних светиња, вароши, ношњи и пејзажа, и радио је на припреми текстова за годишње календаре. Заступао је у јавном обраћању став о неопходности заштите и значају наслеђа. Начин на који га као заступника народа перципира песник Јован Јовановић Змај корелира са његовим активностима. Резултати рада ове значајне личности из друге половине 19. и првих деценија 20. века показатељ су споја културног, историјског и научног наслеђа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Ђорђе Станојевић, српско наслеђе, историја фотографије, Београдско певачко друштво

ЛИТЕРАТУРА:

 • Branković 2008: M. Branković, Negotinski dani Đorđa Stanojevića, u: Đorđe Stano- jević – život i delo: Povodom 150 godina od rođenja, Milan Dimitrijević (ur.), Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti, odeljak u Novom Sadu, 43–49. [orig.] Бранковић 2008: М. Бранковић, Неготински дани Ђорђа Станојевића, у: Ђорђе Станојевић – живот и дело: Поводом 150 година од рођења, Милан Димитријевић (ур.), Нови Сад: Српска академија наука и уметности, одељак у Новом Саду, 43–49.
 • Debeljković 1977: B. Debeljković, Stara srpska fotografija, Beograd: BIGZ. Dimitrijević 2008а: M. S. Dimitrijević, Đorđe Stanojević – život i delo, u: Đorđe Stanojević – život i delo: Povodom 150 godina od rođenja, Milan Dimitrijević (ur.),
 • Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti, odeljak u Novom Sadu, 9–41. [orig.] Димитријевић 2008: М. С. Димитријевић, Ђорђе Станојевић – живот и дело, у: Ђорђе Станојевић – живот и дело: Поводом 150 година од рођења, Милан Димитријевић (ур.), Нови Сад: Српска академија наука и уметности, одељак у Новом Саду, 199–207.
 • Dimitrijević 2008b: M. S. Dimitrijević, Đorđe Stanojević i reforma Julijanskog kal- endara, u: Đorđe Stanojević – život i delo: Povodom 150 godina od rođenja, Milan Dimitrijević (ur.), Novi  Sad:  Srpska  akademija  nauka  i  umet-  nosti odeljak u Novom Sadu, 199–207. [orig.] Димитријевић 2008: М. С. Димитријевић, Ђорђе Станојевић и реформа Јулијанског календара, у: Ђорђе Станојевић – живот и дело: Поводом 150 година од рођења, Милан Димитријевић (ур.), Нови Сад: Српска академија наука и уметности одељак у Новом Саду, 199–207.
 • Državni kalendar Kraljevine Srbije 1900: Državni kalendar Kraljevine Srbije za godinu 1901. koja je prosta, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije. [orig.] Државни календар 1900: Државни календар Краљевине Србије за годину 1901. која је проста, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије.
 • Državni kalendar Kraljevine Srbije 1901: Državni kalendar Kraljevine Srbije za godinu 1902. koja je prosta, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije. [orig.]
 • Државни календар 1901: Државни календар Краљевине Србије за годину 1902. која је проста, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије.
 • Janković 1984: N. Janković, Srbi i reforma Julijanskog kalendara, u: Zbornik radova VII nacionalne konferencije, Publikacije Astronomskog društva „Ruđer Bošk- ović”, 4, Beograd.
 • Kalik 1903: S. Kalik, Spomenica Beogradskog pevačkog društva prilikom proslave pedesetogodišnjice 25. maja 1905. god., Beograd: „Miloš Veliki” – Štamparija Bojovića i Mićića. [orig.] Калик 1903: С. Калик, Споменица Београдског певачког друштва приликом прославе педесетогодишњице 25. маја 1905. год., Београд: „Милош Велики” – Штампарија Бојовића и Мићића.
 • Konvencija o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine 1972: Konvencija o zaštiti svet- ske kulturne i prirodne baštine, Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 56/74.
 • Malić 2008: G. Malić, Nova razmatranja doprinosa i uloge Đorđa M. Stanojevića u srpskoj fotografiji na prelomu XIX i XX veka, u: Đorđe Stanojević – život i delo: Povodom 150 godina od rođenja, Milan Dimitrijević (ur.), Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti odeljak u Novom Sadu, 227–243. [orig.] Малић 2008: Г. Малић, Нова разматрања доприноса и улоге Ђорђа М. Станојевића у српској фотографији на прелому XIX и XX века, у: Ђорђе Станојевић – живот и дело: Поводом 150 година од рођења, Милан Димитријевић (ур.), Нови Сад: Српска академија наука и уметности одељак у Новом Саду, 227–243.
 • Marković 2003: T. Marković, Pevačko društvo kao označitelj srpske kulture – pov- odom 150. godišnjice osnivanja Prvog beogradskog pevačkog društva 1853–2003, Novi zvuk – internacionalni časopis za muziku, 22, 38–45. [orig.] Марковић 2003: Т. Марковић, Певачко друштво као означитељ српске културе – поводом 150. годишњице оснивања Првог београдског певачког друштва 1853–2003, Нови звук – интернационални часопис за музику, 22, 38–45.
 • Milanović 2016: B. S. Milanović, Evropske muzičke prakse i oblikovanje nacije kroz kreiranje nacionalne umetničke muzike u Srbiji u prvim decenijama XX veka, doktorska disertacija, Beograd. [orig.] Милановић 2016. Б. С. Милановић, Европске музичке праксе и обликовање нације кроз креирање националне уметничке музике у Србији у првим деценијама XX века, докторска дисертација, Београд.
 • Milošević 2014: D. Milošević, Đorđe Stanojević: Fotografija, 15. februar 2014. ‹http:// www.unilib.rs/oni-su-gradili-srbiju/djordje-stanojevic/fotografija.php› 2019. [orig.] Милошевић 2014: Д. Милошевић, Ђорђе Станојевић: Фотографија, 15. фебруар 2014. ‹http://www.unilib.rs/oni-su-gradili-srb- iju/djordje-stanojevic/fotografija.php› 1. 4. 2019.
 • Novo vreme 1891: Novo vreme, 14. februar 1891, 4. [orig.] Ново време: Ново време, 14. фебруар 1891, 4.
 • Prvo Beogradsko Pevačko Društvo n. d.: Prvo Beogradsko Pevačko Društvo, Istori- jat hora http://www.pbpd.info/index.php?option=com_content&view=ar- ticle&id=108&Itemid=112› 1. 4. 2019. [orig.] Прво Београдско Певачко Друштво н.  д.:  Прво  Београдско  Певачко  Друштво,  Историјат хора http://www.pbpd.info/index.php?option=com_content&view=arti-cle&id=108&Itemid=112› 1. 4. 2019.
 • Radio Elementi 2018: Radio Elementi, radio emisija, ‹http://elementarium.cpn.rs/ radio/covek-koji-je-osvetlio-srbiju/› 1. 4. 2019.
 • Radmanović 2017: Š. Radmanović, Đorđe Stanojević: čovek koji je osvetlio Srbiju, Beograd: Istorijski muzej Srbije. [orig.] Радмановић 2017: Ш. Радмановић, Ђорђе Станојевић: човек који је осветлио Србију, Београд: Историјски музеј Србије.
 • Razvitak 1988: Razvitak, mart – april, 2. [orig.] Развитак 1988: Развитак, март – април, 2.
 • Roslavcev, Bečejac 2004: S. Roslavcev, L. Bečejac, Prof. Đorđe Stanojević – Pionir elektrifikacije u Srbiji, Beograd: Elektroprivreda Srbije. [orig.] Рославцев, Бечејац 2004: С. Рославцев, Л. Бечејац, Проф. Ђорђе Станојевић – Пионир електрификације у Србији, Београд: Електропривреда Србије.
 • Simovljević 1980: Ј. Simovljević, Astronomija, u: Vitorović, D. (ur.), Četrdeset godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, s osvrtom na razvoj nastave prirodnih i matematičkih nauka u Beogradu, 1947-1977, Beograd: Prirod- no-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, 165–194, ‹http://astro. matf.bg.ac.rs/istor1.htm› 1. 4. 2019.
 • Službene novine Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca 1919: Službene novine Kralje- vstva Srba, Hrvata i Slovenaca, 28. januar 1919, godina 1, broj 2.
 • Stanojević 1882: Đ. M. Stanojević, Zvezdano nebo nezavisne Srbije, Beograd: Kralje- vsko-srpska državna štamparija. [orig.] Станојевић 1882: Ђ. М. Станојевић, Звездано небо независне Србије, Београд: Краљевско-српска државна штампарија.
 • Stanojević 1887: Đ. M. Stanojević, Vasionska energija i Moderna fizika: uvodno pre- davanje profesora Đ.M. Stanojevića, Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija. [orig.] Станојевић 1887: Ђ. М. Станојевић, Васионска енергија и Модерна физика: уводно предавање професора Ђ.М. Станојевића, Београд: Краљевско-српска државна штампарија.
 • Stanojević 1891: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1891, u: Šematizam Kraljevine Srbije s kalendarom za godinu 1891, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, XVII–XXXIX. [orig.] Станојевић 1890: Ђ. Станојевић, Небо у години 1891, у: Шематизам Краљевине Србије с календаром за годину 1891, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије, XVII–XXXIX.
 • Stanojević 1892: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1892, u: Šematizam Kraljevine Srbije s kalendarom za godinu 1892. koja je prestupna, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, XVII–XXXVII. [orig.] Станојевић 1891: Ђ. Станојевић, Небо у години 1892, у: Шематизам Краљевине Србије с календаром   за годину 1892. која је преступна, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије, XVII–XXXVII.
 • Stanojević 1893: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1893, u: Shematizam Kraljevine Srbije s kalendarom za godinu 1893, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, 3–27. [orig.] Станојевић 1892: Ђ. Станојевић, Небо у години 1893, у: Схематизам Краљевине Србије с календаром за годину 1893, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије, 3–27.
 • Stanojević 1894а: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1894, u: Državni kalendar Kraljevine Srbije (sa šematizmom) za godinu 1894, Beograd: Državna štamparija Kra- ljevine Srbije, IV–XXIX. [orig.] Станојевић 1893: Ђ. Станојевић, Небо у години 1894, у: Државни календар Краљевине Србије (са шематизмом) за годину 1894., Београд: Државна штампарија Краљевине Србије, IV–XXIX.
 • Stanojević 1894b: Đ. Stanojević, Nikola Tesla i njegova otkrića, Beograd: Štamparija Kraljevine Srbije. [orig.] Станојевић 1894: Ђ. Станојевић, Никола Тесла и његова открића, Београд: Штампарија Краљевине Србије.
 • Stanojević 1895a: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1895, u: Državni kalendar Kralje- vine Srbije za godinu 1895, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, XX–XLV. [orig.] Станојевић 1894: Ђ. Станојевић, Небо у години 1895, у: Државни календар Краљевине Србије за годину 1895, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије, XX–XLV.
 • Stanojević 1895b: Đ. M. Stanojević, Iz nauke o svetlosti, Beograd: Srpska književna zadruga. [orig.] Станојевић 1895: Ђ. М. Станојевић, Из науке о светлости, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Stanojević 1908: Đ. M. Stanojević, Netačno praznovanje Vaskrsenja u pravo-  slavnoj crkvi i reforma kalendara, Preštampano iz „Vesnika Srpske Crkve”, Beograd: Štamparija Andre Petrovića. [orig.] Станојевић 1908: Ђ. М. Станојевић, Нетачно празновање Васкрсења у православној цркви и реформа календара, Прештампано из „Весника Српске Цркве”, Београд: Штампарија Андре Петровића.
 • Stanojević n. d.: Đ. M. Stanojević, Srbija u slikama, 1, Beograd. [orig.] Станојевић н. д.: Ђ. М. Станојевић, Србија у сликама, 1, Београд.
 • Stanoiewitch 1915: G. M. Stanoiewitch, Le bombardement de l’Université de Belgrade, Paris: M. Vermot.
 • Tesla 1984: N. Tesla, Zmai Iovan Iovanovich – The Chief Servian Poet, Century Mag- azine, 9, 130–131. ‹http://www.teslacollection.com/tesla_articles/1894/cen- tury_magazine/nikola_tesla/zmai_iovan_iovanovich_the_chief_servian_ poet› 1. 4. 2019.
 • Tomić, Tomić 2019: B. M. Tomić, M. Tomić, Opšta klasifikacija „vasionske energije” kod Đorđa Stanojevića, u: Dimitrijević, M. S. (ur.), Zbornik radova Konfer- encije „Razvoj astronomije kod Srba X”, Beograd, 22–26. april 2019. godine, Publ. Astr. druš. Ruđer Bošković”,  19,  323–330.  [orig.]  Б.  М.  Томић, М. Томић, Општа класификација „васионске енергије” код Ђорђа Станојевића, у: Димитријевић, М. С. (ур.), Зборник радова Конференције „Развој астрономије код Срба X”, Београд, 22–26. април 2019. године, Публ. Астр. друш. Руђер Бошковић”, 19, 323–330.
 • Trifunović 1988: D. Trifunović, Vojna akademija u Beogradu (Razvoj mehaničkih nauka), Godišnjak grada Beograda, XXXV, 121–137. [orig.] Трифуновић 1988: Д. Трифуновић, Војна академија у Београду (Развој механичких наука), Годишњак града Београда, XXXV, 121–137.
 • Trifunović 1990: D. Trifunović, Tri priloga o životu i delu P. Jovanovića, Zbornik Narodnog muzeja, 14 (2), 41–79. [orig.] Трифуновић 1990: Д. Трифуновић, Три прилога о животу и делу П. Јовановића, Зборник Народног музеја, 14 (2), 41–79.