HUMORNA METAFORA U „DEKAMERONU“: NOVELA O ALIBEH I RUSTIKU

Nasleđe 49 (2021), str. 289-302

AUTOR(I): Olivera S. Marković

E-ADRESA: olivera.markovic@filfak.ni.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.289M

SAŽETAK:

Predmet rada jeste humorna metafora o „uterivanju đavola u pakao” iz desete novele trećeg dana Bokačovog Dekamerona. Pri analizi metafore metodološki smo se oslanjali na teoriju konceptualnog sažimanja Marka Tarnera i Žila Fokonijera (1998) i neke od dopuna ovog modela (Coulson & Oakley 2005; Hedblom, Kutz, Neuhaus 2015). Ukazano je na mogućnost hrišćansko-moralističkog tipa čitanja Bokačove novele preko interpretiranja date metafore kao sažetog prostora  dvostrukog  opsega,  kao  i na mogućnost čitanja priče u duhu karnevalske logike, preko razumevanja metafore kao sažetog prostora jednostrukog opsega. U skladu sa pretpostavkama Mihaila Bahtina da je u kulturu renesansnog perioda ugrađena narodna kultura srednjeg veka, zaključuje se da se Bokačova metafora mora interpretirati kao metafora potonjeg tipa, budući da je ovakav tip čitanja u skladu sa strategijama samoga teksta.

KLJUČNE REČI:

humor, metafora, teorija konceptualnog saži- manja, slikovna shema, utemeljenje, karneval, renesansa, Bahtin, Bokačo, Dekameron

LITERATURA:

 • Bahtin 1978: Mihail Bahtin, Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse, prevod Ivan Šop i Tihomir Vučković, Beograd: Nolit.
 • Biblija (1994), prevod Đ. Daničić i Vuk Stef. Karadžić, Beograd: Britansko i inostrano biblijsko društvo.
 • Feroni 2005, I: Đulio Feroni, Istorija italijanske književnosti. Tom I, Podgorica: CID, Nikšić: Filozofski fakultet, Beograd Službeni list SCG.
 • Fokonije, Tarner 2014: Žil Fokonije, Mark Tarner, Mreže pojmovnog objedinjavanja, u: Katarina Rasulić i Duška Klikovac (prir.), Jezik i saznanje: hrestomatija iz kognitivne lingvistike, Beograd: Filološki fakultet, 337–416.
 • Fraj 2007: Nortrop Fraj, Anatomija kritike: četiri eseja, prevod Gorana Raičević, Novi Sad: Orpheus.
 • Garin 1988: Euđenio Garin, Italijanski humanizam, prevod Pero Mužijević, Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
 • King 2005: Margaret L. King. Žena renesanse, u: E. Garin (prir.), Čovek renesanse, prevod Julijana Vučo, Jelena Kosovac i Jasna Vidić, Beograd: Clio, 260–309.
 • Milinković 2011: Snežana Milinković, Dekameron: knjiga o ljubavi, Beograd: Arhipelag.
 • Antović 2018: Mihailo Antović, Schemas, grounds, meaning: on the emergence of musical concepts through conceptual blending, Liège: Musicae Scientiae, 22 (I), 57–71.
 • Cervel 1999: Sandra Peña Cervel, Subsidiarity relationships between image-sche- mas: an approach to the force schema. Logroño: Journal of English studies, I, 187–207.
 • Coulson 2001: Seana Coulson, Semantic Leaps: Frame-Shifting and Conceptual Blend- ing in Meaning Construction, New York: Cambridge University Press.
 • Coulson, Oakley 2005: Seana, Coulson & Todd Oakley. Blending and coded meaning: Literal and figurative meaning in cognitive semantics, New York: Journal of Pragmatics, 37 (2005), pp. 1510–1536. <http://www.cogsci.ucsd.edu/~coul-son/Papers/coak-jop.pdf>. 30. 4. 2018.
 • Fokonije i Tarner 2003: Gilles Fauconnier, Mark Turner, The way we think: conceptual blending and the mind’s hidden complexities, New York: Basic Books.
 • Džonson 1989: Mark Johnson, Image-schematic bases of meaning, Toronto: Recherches semiotique, semiotic inquiry, 9, 1–3, 109–118.
 • Johnson 1987: Mark, Johnson. The body in the mind: the bodily basis of meaning, rea- son and imagination. Chicago: University of Chicago Press.
 • Migel 2004: Marilyn Migiel, Figurative Language and Sex Wars in the Decameron,
 • Heliotropia – An online journal of research to Boccaccio scholars, vol. 2, 2, 1–9.
 • . 30. 4. 2018.