ПРИПОВЕДАЧКИ СУБЈЕКТ И ПОЕТИКА ВИСОКОГ МОДЕРНИЗМА…: ОД АНДРИЋЕВЕ „ПРОКЛЕТЕ АВЛИЈЕ“ ДО „ПРОЉЕЋА ИВАНА ГАЛЕБА“ ВЛАДАНА ДЕСНИЦЕ

Наслеђе 49 (2021), стр. 267-276

АУТОР(И): Софија Д. Филипов

Е-АДРЕСА: filipov1@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.267F

САЖЕТАК:

У овом раду ће бити приказан поетички лук који спаја Андрићеву Проклету авлију и Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице, и граница или, боље рећи, превазилажење границе поетике високог модернизма у овим капиталним делима српске књижевности двадесетог века. Питање обликовања приповедачке фигуре и усредсређеност на причу и причање од конститутивног су значаја за прозу педесетих и шездесетих година прошлог века. Улоге приповедачких инстанци указују на нужну повезаност Андрићевог последњег довршеног романа са специфичним видом интимистичко-исповедног приповедача, који је код Деснице у исто време и главни јунак романа. Пораст рефлексивности и приповедне самосвести воде ка поетичком знању, које указује да почиње доба постмодерне књижевности, што је извор нових поетичких релација и контроверзи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Иво Андрић, Владан Десница, поетика висо- ког модернизма, роман, идентитет, приповедач, прича, текст, метапоетичност

ЛИТЕРАТУРА:

 • Andrić2 1984: I. Andrić, „O priči i pričanju”, u: Istorija i legenda, prir. V. Stojić i dr, Sarajevo: Svjetlost.
 • Andrić2 1987: I. Andrić, Prokleta avlija, Beograd: Prosveta.
 • Andrić2 2017: I. Andrić, „Most na Žepi”, u: Priče, ur. D. Mihailović Beograd: Laguna. Bošković 2008: D. Bošković, „Identitet roman: Proljeća Ivana Galeba Vladana Desnice”, Knjževna istorija, god. 40, br. 134/135 (2008), 147−154.
 • Bošković 2010: D. Bošković, „Rađanje istorije iz nesrećne ljubavi: Prokleta avlija Ive Andrića”, u: Zablude modernizma, Beograd: Službeni glasnik.
 • Delić 2007: L. Delić, „Podvojenost umetnika – Proljeća Ivana Galeba u komparativ- nom kontekstu”, u: Književno delo Vladana Desnice. Zbornik radova povo- dom 100-godišnjice rođenja, ur. J. Radulović, D. Ivanić, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 207–236.
 • Desnica2 1990: V. Desnica, Proljeća Ivana Galeba, Beograd: Prosveta.
 • Džadžić2 1996: P. Džadžić, O Prokletoj avliji, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Jerkov 1991: A. Jerkov, Od modernizma do postmoderne: pripovedač i poetika, priča i smrt, Priština – Gornji Milanovac: Jedinstvo – Dečje novine
 • Jerkov 1992: A. Jerkov, „Postmoderno doba srpske proze”, predgovor u: Antologija srpske proze postmodernog doba, prir. A. Jerkov, Beograd: SKZ.
 • Jerkov 1999: A. Jerkov, „Neizreciva misao smrti i neimenljivo u Prokletoj avliji”, Sveske zadužbine Ive Andrića, god. 18, sv. 15 (1999), 185–241.
 • Jerkov 2004: A. Jerkov, „Zlatna knjiga Meše Selimovića”, pogovor u: M. Selimović, Derviš i smrt, Beograd: NIN.
 • Korać 1993: S. Korać, „Književno djelo Vladana Desnice”, pogovor u: V. Desnica, Eseji, članci, poglavlja, ur. S. Korać, J. Radulović, Beograd: BIGZ.
 • Majić 2018: I. Majić, „Književnost kao odnos pisanja prema smrti – Romani Derviš i smrt Meše Selimovića i Proljeća Ivana Galeba Vladana Desnice”, u: Zbornik radova sa Desničinih susreta 2017, ur. I. Cvijović Javorina, D. Roksandić, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 159−164.
 • Tartalja 1979: I. Tartalja, Pripovedačeva estetika: prilozi poručavanju Andrićeve poetike, Beograd: Nolit.