STAVOVI STUDENATA, UČESNIKA LETNJE UMETNIČKE ŠKOLE LUŠ 2017 O KONCEPCIJI, ASPEKTIMA I OBRAZOVNIM DOMETIMA PROGRAMA NA NJIHOV LIČNI KREATIVNI RAZVOJ

Nasleđe 49 (2021), str. 171-191

AUTOR(I): Sanja B. Filipović, Bojana P. Škorc

E-ADRESA: sanjab.filipovic@uns.ac.rs, bskorc@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.171F

SAŽETAK:

Polazeći od ideja holističkog pristupa u obrazovanju, tokom školske 2017/2018. godine organizovana je Letnja umetnička škola Univerziteta umetnosti u Beogradu. Koncepcija škole, zasnovana na interdisciplinarnoj nastavi, povezuje umetnost, nauku i tehnologiju. Predstavlja vrstu obrazovnog eksperimenta, koji je sproveden u specifičnim uslovima i metodički oblikovan tako da fokus bude na sinergetskom delovanju različitih formalnih ili implicitnih faktora u nastavnom procesu. Osnovni cilj Programa bio je primena onih metodičkih pristupa i faktora koji su kod studenata postigli najbolji razvojni učinak, posebno u pogledu kognitivnih i kreativnih potencijala, intrinzične motivacije, kao i sposobnosti delovanja unutar grupe, a u skladu sa osnovnim idejama integrativne nastave i razvoja međupredmetnih kompetencija. Tokom realizacije Programa opservirani su različiti elementi: od inicijalnog stanja, kroz obrazovni i stvaralački proces gde je izazivana kvalitativna promena posebnim metodama (problemska, otkrivačka), do rezultata u fazi (post)produkcije. U programu su učestvovala 22 studenta četiri fakulteta Univerziteta umetnosti u Beogradu i sedam univerzitetskih profesora u ulozi nastavnika-mentora koji su realizovali programom definisane sadržaje, metode i aktivnosti u Istraživačkom centru Petnica u Valjevu. U poslednjoj fazi Programa sprovedena je evaluacija putem ankete u kojoj su sagledavani stavovi studenata o koncepciji programa i o uslovima u kojima je program sproveden. Prema mišljenju ispitanika, ovakav oblik integrativne nastave, metodički pristup nastavnika i podsticajno okruženje, predstavlja podsticaj za studente u domenu učenja, motivacije i razvoja ideja, što je uticalo pozitivno i na njihovu kreativnu produkciju, te da je ovakav obrazovni koncept u domenu visokoškolske nastave u oblasti umetnosti, u funkcionalnom i u konceptualnom smislu, inherentan potrebama i izazovima savremenog društva.

KLJUČNE REČI:

interdisciplinarnost; metodika nastave; visokoškolsko umetničko obrazovanje

LITERATURA:

 • Altaras Dimitrijević, Tatić Janevski 2016: A. Altaras Dimitrijević, S. Tatić Janevski, Obrazovanje učenika izuzetnih sposobnosti: naučne osnove i smernice za škol- sku praksu, Beograd: ZUOV.
 • Bašić 2006: S. Bašić, Otvorena nastava kao teorijski konstrukt, Zagreb: Pedagogijska istraživanja, 3(1), Zagreb, 2.
 • Džonston 2014: K. Džonston, Pristup školi i obrazovno okruženje ii – univerzalni dizajn za učenje, Beograd: Dečji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF)
 • Filipović, Kamenov 2015: S. Filipović, E. Kamenov, Motivacija za stvaralačko izraža- vanje na primeru likovnog vaspitanja, u: D. Vidanović (Ur.), Zbornik radova sa drugog stručno-naučnog skupa HOLIPRI 2014 sa međunarodnim učešćem Holistički pristupi u predškolskoj pedagogiji – teorija i praksa, Pirot: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača, 345351.
 • Filipović, Radojčić, Škorc 2017: S. Filipović, S. Radojčić, B. Škorc, Implicitni red, Beograd: Univerzitet umetnosti.
 • Freire 2016: P. Freire, Pedagogija autonomije, Beograd: Clio.
 • Korać 2017: V. Korać, Eksperimentalna elektro-akustička kompozicija, u: S. Filipović (Ur.), Implicitni red, Beograd: Univerzitet umetnosti, Beograd: 237.
 • Krnjajić 2002: Z. Krnjajić, Intelektualna nadarenost mladih, u: Psihološke monografije 9, Beograd: Institut za psihologiju.
 • Maksić 2006: S. Maksić, Podsticanje kreativnosti u školi, Beograd: Institut za peda- goška istraživanja.
 • Mladenović 2017: A. Mladenović, Fopolimerna grafika, u: S. Filipović (Ur.), Implicitni red, Beograd: Univerzitet umetnosti, Beograd: 115116.
 • Pantić 2017: A. Pantić, Teorije grafa, u: S. Filipović (Ur.), Implicitni red, Beograd: Uni- verzitet umetnosti, Beograd:177178.
 • Previšić 2005: V. Previšić, Kurikulum suvremenog odgoja i škole: metodologija i struktura, Zagreb: Pedagogijska istraživanja 2(2), Zagreb: 5.
 • Škorc 2012: B. Škorc, Kreativnost u interakciji: Psihologija stvaralaštva, Zemun: Mostart.
 • Stojanović 2019: B. Stojanović, Opšte međupredmetne kompetencije i nastava i učenje, Beograd: Klet društvo za razvoj obrazovanja.
 • Vigotski 1977: L. Vigotski, Mišljenje i govor, Beograd: Nolit.
 • Wallrabenstein 1995: W. Wallrabenstein, Offene Schule – Offener Unterricht, Ein Rat- geber fuer Eltern und Lehrer, Reinbek bei Hamburg: Rororo.
 • www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2011/04/standardi-nastavnika_cir.pdf, očitano 20. 9. 2019.
 • https://lus2017blog.wordpress.com/