СТАВОВИ СТУДЕНAТА, УЧЕСНИКА ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ ЛУШ 2017 О КОНЦЕПЦИЈИ, АСПЕКТИМА И ОБРАЗОВНИМ ДОМЕТИМА ПРОГРАМА НА ЊИХОВ ЛИЧНИ КРЕАТИВНИ РАЗВОЈ

Наслеђе 49 (2021), стр. 171-191

АУТОР(И): Сања Б. Филиповић, Бојана П. Шкорц

Е-АДРЕСА: sanjab.filipovic@uns.ac.rs, bskorc@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.171F

САЖЕТАК:

Полазећи од идеја холистичког приступа у образовању, током школске 2017/2018. године организована је Летња уметничка школа Универзитета уметности у Београду. Концепција школе, заснована на интердисциплинарној настави, повезује уметност, науку и технологију. Представља врсту образовног експеримента, који је спроведен у специфичним условима и методички обликован тако да фокус буде на синергетском деловању различитих формалних или имплицитних фактора у наставном процесу. Основни циљ Програма био је примена оних методичких приступа и фактора који су код студената постигли најбољи развојни учинак, посебно у погледу когнитивних и креативних потенцијала, интринзичне мотивације, као и способности деловања унутар групе, а у складу са основним идејама интегративне наставе и развоја међупредметних компетенција. Током реализације Програма опсервирани су различити елементи: од иницијалног стања, кроз образовни и стваралачки процес где је изазивана квалитативна промена посебним методама (проблемска, откривачка), до резултата у фази (пост)продукције. У програму су учествовала 22 студента четири факултета Универзитета уметности у Београду и седам универзитетских професора у улози наставника-ментора који су реализовали програмом дефинисане садржаје, методе и активности у Истраживачком центру Петница у Ваљеву. У последњој фази Програма спроведена је евалуација путем анкете у којој су сагледавани ставови студената о концепцији програма и о условима у којима је програм спроведен. Према мишљењу испитаника, овакав облик интегративне наставе, методички приступ наставника и подстицајно окружење, представља подстицај за студенте у домену учења, мотивације и развоја идејa, што је утицало позитивно и на њихову креативну продукцију, те да је овакав образовни концепт у домену високошколске наставе у области уметности, у функционалном и у концептуалном смислу, инхерентан потребама и изазовима савременог друштва.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

интердисциплинарност; методика наставе; високошколско уметничко образовање

ЛИТЕРАТУРА:

 • Altаras Dimitrijević, Tatić Janevski 2016: A. Altaras Dimitrijević, S. Tatić Janevski, Obrazovanje učenika izuzetnih sposobnosti: naučne osnove i smernice za škol- sku praksu, Beograd: ZUOV.
 • Bašić 2006: S. Bašić, Otvorena nastava kao teorijski konstrukt, Zagreb: Pedagogijska istraživanja, 3(1), Zagreb, 2.
 • Džonston 2014: K. Džonston, Pristup školi i obrazovno okruženje ii – univerzalni dizajn za učenje, Beograd: Dečji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF)
 • Filipović, Kamenov 2015: S. Filipović, E. Kamenov, Motivacija za stvaralačko izraža- vanje na primeru likovnog vaspitanja, u: D. Vidanović (Ur.), Zbornik radova sa drugog stručno-naučnog skupa HOLIPRI 2014 sa međunarodnim učešćem Holistički pristupi u predškolskoj pedagogiji – teorija i praksa, Pirot: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača, 345351.
 • Filipović, Radojčić, Škorc 2017: S. Filipović, S. Radojčić, B. Škorc, Implicitni red, Beograd: Univerzitet umetnosti.
 • Freire 2016: P. Freire, Pedagogija autonomije, Beograd: Clio.
 • Korać 2017: V. Korać, Eksperimentalna elektro-akustička kompozicija, u: S. Filipović (Ur.), Implicitni red, Beograd: Univerzitet umetnosti, Beograd: 237.
 • Krnjajić 2002: Z. Krnjajić, Intelektualna nadarenost mladih, u: Psihološke monografije 9, Beograd: Institut za psihologiju.
 • Maksić 2006: S. Maksić, Podsticanje kreativnosti u školi, Beograd: Institut za peda- goška istraživanja.
 • Mladenović 2017: A. Mladenović, Fopolimerna grafika, u: S. Filipović (Ur.), Implicitni red, Beograd: Univerzitet umetnosti, Beograd: 115116.
 • Pantić 2017: A. Pantić, Teorije grafa, u: S. Filipović (Ur.), Implicitni red, Beograd: Uni- verzitet umetnosti, Beograd:177178.
 • Previšić 2005: V. Previšić, Kurikulum suvremenog odgoja i škole: metodologija i struktura, Zagreb: Pedagogijska istraživanja 2(2), Zagreb: 5.
 • Škorc 2012: B. Škorc, Kreativnost u interakciji: Psihologija stvaralaštva, Zemun: Mostart.
 • Stojanović 2019: B. Stojanović, Opšte međupredmetne kompetencije i nastava i učenje, Beograd: Klet društvo za razvoj obrazovanja.
 • Vigotski 1977: L. Vigotski, Mišljenje i govor, Beograd: Nolit.
 • Wallrabenstein 1995: W. Wallrabenstein, Offene Schule – Offener Unterricht, Ein Rat- geber fuer Eltern und Lehrer, Reinbek bei Hamburg: Rororo.
 • www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2011/04/standardi-nastavnika_cir.pdf, очитано 20. 9. 2019.
 • https://lus2017blog.wordpress.com/