ČISTO NAČINSKE JEDINICE U POČETNOJ NASTAVI SRPSKOG KAO STRANOG JEZIKA

Nasleđe 49 (2021), str. 81-89

AUTOR(I): Nataša A. Spasić

E-ADRESA: natasa.spasic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.081S

SAŽETAK:

Sistem zavisnosloženih rečenica ima brojne nedoslednosti u klasifikaciji i terminologiji. Predmetom rada obuhvaćene su sintaksičke jedinice različitog hijerarhijskog nivoa: prilozi, sintagme, imeničke jedinice, predloško-padežne konstrukcije, glagolski prilog sadašnji i zavisne klauze, koje u svom semantičkom sadržaju imaju značenjsku komponentu načina. Istraživanje je zasnovano na korpusu udžbenika namenjenih učenju srpskog kao stranog jezika. Načinske konstrukcije posmatraju se sa sintaksičkog aspekta primenom strukturno-semantičkog pristupa. Zadatak je sagledati da li su i na koji način ove jedinice obrađene u udžbenicima, kako bi se u daljem radu moglo predložiti koje bi se jedinice obrađivale na osnovnom nivou učenja jezika

KLJUČNE REČI:

čisto načinske konstrukcije, srpski kao strani, početni nivo, kako, udžbenici za srpski kao strani jezik

LITERATURA:

Izvori

 • Bjelaković, Vojnović 2006: I. Bjelaković, J. Vojnović, Naučimo srpski 1, Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Milićević Dobromirov, Novković Adžaip 2013: N. Milićević Dobromirov, B. Novk- ović Adžaip, Učimo srpski 1 – srpski jezik za strance – početni nivo, Novi Sad: Azbukum.
 • Selimović-Momčilović, Živanić 2011: M. Selimović-Momčilović, Lj. Živanić, Reč po reč – srpski jezik, početni tečaj za strance, Beograd: Institut za strane jezike.

Literatura

 • Đurkin 2014: V. Đurkin, Složeni veznici načinskog i poredbenog značenja, Kraguje- vac: Nasleđe, 28, Kragujevac, 165–184. Čisto načinske jedinice u početnoj nastavi srpskog kao stranog jezika
 • Kovačević 2003: M. Kovačević, Proporcionalne u sistemu poredbenih konstrukcija sa značenjem jednakosti, Gramatičke i stilističke teme, Banja Luka: Književna zadruga, 97–140.
 • Krajišnik 2016: V. Krajišnik, Leksički pristup srpskom kao stranom jeziku, Beograd: Filološki fakultet.
 • Marinković 2016: N. Marinković, Gramatički minimum srpskog kao stranog jezika – doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet.
 • Nikolić, Petković 2016: M. Nikolić, J. Petković, Nastava srpskog jezika u kontekstu savremenih lingvističkih istraživanja, Kragujevac: FILUM.
 • Nikolić 2017: M. Nikolić, Poredbeno-načinske konstrukcije u srpskom jeziku, Kragu- jevac: FILUM.
 • Piper i dr. 2018: P. Piper i dr., Sintaksa složene rečenice u savremenom srpskom jeziku, Novi Sad – Beograd: Matica srpska – Institut za srpski jezik SANU.
 • Mrazović, Vukadinović 1991: P. Mrazović, Z. Vukadinović, Gramatika srpskohrvat- skog jezika za strance, Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića – Dobra vest.
 • Palić 2007: I. Palić, Sintaksa i semantika načina, Sarajevo: Bookline.
 • Redli 2016: J. Redli, Transpozicija prostora u kvalitet radnje/pojma prostornim pred- lozima u srpskom i engleskom jeziku, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XLI-1, 347–368.