ЧИСТО НАЧИНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Наслеђе 49 (2021), стр. 81-89

АУТОР(И): Наташа А. Спасић

Е-АДРЕСА: natasa.spasic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.081S

САЖЕТАК:

Систем зависносложених реченица има бројне недоследности у класификацији и терминологији. Предметом рада обухваћене су синтаксичке јединице различитог хијерархијског нивоа: прилози, синтагме, именичке јединице, предлошко-падежне конструкције, глаголски прилог садашњи и зависне клаузе, које у свом семантичком садржају имају значењску компоненту начина. Истраживање је засновано на корпусу уџбеника намењених учењу српског као страног језика. Начинске конструкције посматрају се са синтаксичког аспекта применом структурно-семантичког приступа. Задатак је сагледати да ли су и на који начин ове јединице обрађене у уџбеницима, како би се у даљем раду могло предложити које би се јединице обрађивале на основном нивоу учења језика

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

чисто начинске конструкције, српски као страни, почетни ниво, како, уџбеници за српски као страни језик

ЛИТЕРАТУРА:

Извори

 • Bjelaković, Vojnović 2006: I. Bjelaković, J. Vojnović, Naučimo srpski 1, Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Milićević Dobromirov, Novković Adžaip 2013: N. Milićević Dobromirov, B. Novk- ović Adžaip, Učimo srpski 1 – srpski jezik za strance – početni nivo, Novi Sad: Azbukum.
 • Selimović-Momčilović, Živanić 2011: M. Selimović-Momčilović, Lј. Živanić, Reč po reč – srpski jezik, početni tečaj za strance, Beograd: Institut za strane jezike.

Литература

 • Đurkin 2014: V. Đurkin, Složeni veznici načinskog i poredbenog značenja, Kraguje- vac: Nasleđe, 28, Kragujevac, 165–184. Чисто начинске јединице у почетној настави српског као страног језика
 • Kovačević 2003: M. Kovačević, Proporcionalne u sistemu poredbenih konstrukcija sa značenjem jednakosti, Gramatičke i stilističke teme, Banja Luka: Književna zadruga, 97–140.
 • Krajišnik 2016: V. Krajišnik, Leksički pristup srpskom kao stranom jeziku, Beograd: Filološki fakultet.
 • Marinković 2016: N. Marinković, Gramatički minimum srpskog kao stranog jezika – doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet.
 • Nikolić, Petković 2016: M. Nikolić, J. Petković, Nastava srpskog jezika u kontekstu savremenih lingvističkih istraživanja, Kragujevac: FILUM.
 • Nikolić 2017: M. Nikolić, Poredbeno-načinske konstrukcije u srpskom jeziku, Kragu- jevac: FILUM.
 • Piper i dr. 2018: P. Piper i dr., Sintaksa složene rečenice u savremenom srpskom jeziku, Novi Sad – Beograd: Matica srpska – Institut za srpski jezik SANU.
 • Mrazović, Vukadinović 1991: P. Mrazović, Z. Vukadinović, Gramatika srpskohrvat- skog jezika za strance, Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića – Dobra vest.
 • Palić 2007: I. Palić, Sintaksa i semantika načina, Sarajevo: Bookline.
 • Redli 2016: J. Redli, Transpozicija prostora u kvalitet radnje/pojma prostornim pred- lozima u srpskom i engleskom jeziku, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XLI-1, 347–368.