FRANCUSKI FRAZEOLOGIZMI SA LEKSEMOM „DIEU“ („BOG“) I NJIHOVI SRPSKI EKVIVALENTI

Nasleđe 49 (2021), str. 47-62

AUTOR(I): Milica M. Mihajlović

E-ADRESA: milica.m.mmihajlovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.047M

SAŽETAK:

U radu su opisane sličnosti i razlike između francuskih frazeologizama sa leksemom Dieu i njihovih srpskih ekvivalenata. Metodom kontrastivne analize određen je stepen ekvivalentnosti između frazeologizama na morfosintaksičkom, leksičkom i semantičkom nivou. Frazeološki uzorak je razvrstan u tri kategorije: frazeologizmi koji pokazuju potpunu, delimičnu i nultu ekvivalenciju. Rezultati analize pokazali su visok stepen podudarnosti dvaju jezika, budući da je pojam označen odabranom leksemom univerzalnog karaktera i da je prisutan u obema kulturama. S obzirom na to da se kontrastiranje vrši između dva nesrodna jezika, nije registrovan veći broj potpunih podudaranja

KLJUČNE REČI:

francuski jezik, srpski jezik, frazeologizmi, Dieu, Bog, kontrastivna analiza

LITERATURA:

Lista izvora

 • Drašković 1990: V. Drašković, Francusko-srpskohrvatski frazeološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Golović 2010: B. Golović, Frazeološki srpsko-italijansko-francuski rečnik, Beograd: Albatros plus.
 • Jovanović 1993: S. Jovanović, Savremeni francusko-srpskohrvatski rečnik sa grama- tikom, Beograd: Prosveta.
 • Le petit Larousse illustré 2012: Le petit Larousse illustré : en couleurs : 90 000 articles, 5000 illustrations, 355 cartes, 125 planches : chronologie universelle, Paris: Larousse.
 • Milosavljević 1994: B. Milosavljević, Srpsko-francuskog rečnika idioma i izreka, Beograd: Srpska književna zadruga: Prosveta.
 • Noveau Larousse clasique, Paris: Librarie Larousse, 1957.
 • Otašević 2012: Đ. Otašević, Frazeološki rečnika srpskog jezika, Novi Sad: Prometej.
 • RMS 1990: Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, ur. odbor: M. Stevanović i dr; Novi Sad: Matica srpska.
 • Robert 1970: P. Robert, Le Petit Robert: Dictionaire alphabétique et analitique de la langue française, Paris: Société du nouveau littré.

Lista referenci

 • Anđelić 2015: I. Anđelić, Kontrastivna analiza biblijskih frazeologizama u engle- skom, nemačkom i srpskom jeziku, u: P. Novakov (ur.), Zbornik za jezike i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad: Filozofski fakulet, 105–114.
 • Belić 1951: A. Belić, Oko našeg književnog jezika, Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Dešić 1984: M. Dešić, Kriterijumi za određivanje frazeologizama u rječnicima savremenog srpskohrvatskog jezika, u: A. Peco (ur.),  Leksikografija    i leksikologija: zbornik radova, Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Institut za srpskohrvatski jezik.
 • Dragićević 2007: R. Dragićević, Leksikologija srpskog jezika, Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Dragićević 2013: R. Dragićević, Koncept Boga u srpskim narodnim poslovicama, u: J. Grković Mejdžor, K. Končarević (ur.), Teolingvistička proučavanja slovenskih jezika, knj. 5, Beograd: SANU, 71–85.
 • Đorđević 2004: R. Đorđević, Uvod u kontrastiranje jezika, Beograd: Filološki fakultet. Giro 1961: P. Guiraud, Les locutions françaises, Paris: Presses Universitaires de France. Granže, Menije 2008: S. Granger, F. Meunier, Phraseology: An Interdisciplinary Perspective, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Jovanović 2012: V. Jovanović, Kontrastivna analiza engleskih adjektivalnih složen- ica i ekvivalentnih oblika u srpskom jeziku: analiza korpusa, Banja Luka: Filolog: časopis za jezik, književnost i kulturu, br. V, Banja Luka, 146–157.
 • Jovanović 2013: I. Jovanović, Neke napomene o frazeologizmima u francuskom i srpskom jeziku, Niš: Philologia Mediana, god. 5, br. 5, Niš, 403–420.
 • Jovanović 2014: I. Jovanović, Francuske poslovice sa leksemom Dieu – Bog i njihovi srpski prevodni ekvivalenti, Niš: Crkvene studije, god. 11, br. 11, Niš, 643–651.
 • Kristal 1999: D. Chrystal, Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike, Beograd: Nolit. Krstić 2005: N. Krstić, Prilozi uporednoj francusko-srpskoj leksikologiji, Novi Sad: ZMAJ.
 • Mršević Radović 1987: D. Mršević Radović, Frazeološke glagolsko-imeničke sintagme u savremenom srpskohrvatskom jeziku, Monografije, Knjiga LX, Beograd: Filološki fakultet.
 • Mršević Radović 2008: D. Mršević Radović, Frazeologija i nacionalna kultura, Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije.
 • Vulović, Bajić 2011: N. Vulović, R. Bajić, Frazeologizmi iz oblasti pravoslavne duhovnosti u jednojezičnim rečnicima srpskog jezika: Problemы istorii,filologii, kulьturы, Rossiйskaя akademiя nauk: Moskva– Magnitogorsk–Novosibirsk, 444–448.
 • Vulović 2015: N. Vulović, Srpska frazeologija i religija; Lingvokulturolopška istraživanja, Beograd: Institut za srpski jezik SANU.
 • Vučković  2016:  D.  Vučković,  Frazeologizmi  sa  leksemom  noga  u  srpskom   i francuskom novinarskom diskurs, Kragujevac: Nasleđe, br. 35, Kragujevac, 91–106.