ФРАНЦУСКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СА ЛЕКСЕМОМ „DIEU“ („БОГ“) И ЊИХОВИ СРПСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Наслеђе 49 (2021), стр. 47-62

АУТОР(И): Милица М. Михајловић

Е-АДРЕСА: milica.m.mmihajlovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.047M

САЖЕТАК:

У раду су описане сличности и разлике између француских фразеологизама са лексемом Dieu и њихових српских еквивалената. Meтодом контрастивне анализе одређен је степен еквивалентности између фразеологизама на морфосинтаксичком, лексичком и семантичком нивоу. Фразеолошки узорак је разврстан у три категорије: фразеологизми који показују потпуну, делимичну и нулту еквиваленцију. Резултати анализе показали су висок степен подударности двају језика, будући да је појам означен одабраном лексемом универзалног карактера и да је присутан у обема културама. С обзиром на то да се контрастирање врши између два несродна језика, није регистрован већи број потпуних подударања

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

француски језик, српски језик, фразеологизми, Dieu, Бог, контрастивна анализа

ЛИТЕРАТУРА:

Листа извора

 • Drašković 1990: V. Drašković, Francusko-srpskohrvatski frazeološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Golović 2010: Б. Головић, Фразеолошки српско-италијанско-француски речник, Београд: Албатрос плус.
 • Jovanović 1993: S. Jovanović, Savremeni francusko-srpskohrvatski rečnik sa grama- tikom, Beograd: Prosveta.
 • Le petit Larousse illustré 2012: Le petit Larousse illustré : en couleurs : 90 000 articles, 5000 illustrations, 355 cartes, 125 planches : chronologie universelle, Paris: Larousse.
 • Milosavljević 1994: Б. Милосављевић, Српско-француског речника идиома и изрека, Београд: Српска књижевна задруга: Просвета.
 • Noveau Larousse clasique, Paris: Librarie Larousse, 1957.
 • Otašević 2012: Ђ. Оташевић, Фразеолошки речника српског језика, Нови Сад: Прометеј.
 • RMS 1990: Речник српскохрватскога књижевног језика, ур. одбор: М. Стевановић и др; Нови Сад: Матица српска.
 • Robert 1970: P. Robert, Le Petit Robert: Dictionaire alphabétique et analitique de la langue française, Paris: Société du nouveau littré.

Листа референци

 • Anđelić 2015: I. Anđelić, Kontrastivna analiza biblijskih frazeologizama u engle- skom, nemačkom i srpskom jeziku, u: P. Novakov (ur.), Zbornik za jezike i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad: Filozofski fakulet, 105–114.
 • Belić 1951: A. Белић, Око нашег књижевног језика, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Dešić 1984: M. Дешић, Критеријуми за одређивање фразеологизама у рјечницима савременог српскохрватског језика, у: А. Пецо (ур.),  Лексикографија    и лексикологија: зборник радова, Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за српскохрватски језик.
 • Dragićević 2007: Р. Драгићевић, Лексикологија српског језика, Београд: Завод за уџбенике.
 • Dragićević 2013: Р. Драгићевић, Концепт Бога у српским народним пословицама, у: Ј. Грковић Мејџор, К. Кончаревић (ур.), Теолингвистичка проучавања словенских језика, књ. 5, Београд: САНУ, 71–85.
 • Đorđević 2004: R. Đorđević, Uvod u kontrastiranje jezika, Beograd: Filološki fakultet. Giro 1961: P. Guiraud, Les locutions françaises, Paris: Presses Universitaires de France. Granže, Menije 2008: С. Granger, F. Meunier, Phraseology: An Interdisciplinary Perspective, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Jovanović 2012: V. Jovanović, Kontrastivna analiza engleskih adjektivalnih složen- ica i ekvivalentnih oblika u srpskom jeziku: analiza korpusa, Banja Luka: Filolog: časopis za jezik, književnost i kulturu, br. V, Banja Luka, 146–157.
 • Jovanović 2013: И. Јовановић, Неке напомене о фразеологизмима у француском и српском језику, Ниш: Philologia Mediana, год. 5, бр. 5, Ниш, 403–420.
 • Jovanović 2014: И. Јовановић, Француске пословице са лексемом Dieu – Бог и њихови српски преводни еквиваленти, Ниш: Црквене студије, год. 11, бр. 11, Ниш, 643–651.
 • Kristal 1999: D. Chrystal, Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike, Београд: Nolit. Krstić 2005: N. Krstić, Prilozi uporednoj francusko-srpskoj leksikologiji, Novi Sad: ZMAJ.
 • Mršević Radović 1987: Д. Мршевић Радовић, Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику, Монографије, Књига LX, Београд: Филолошки факултет.
 • Mršević Radović 2008: Д. Мршевић Радовић, Фразеологија и национална култура, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
 • Vulović, Bajić 2011: Н. Вуловић, Р. Бајић, Фразеологизми из области православне духовности у једнојезичним речницима српског језика: Проблемы истории,филологии, культуры, Российская академия наук: Москва– Магнитогорск–Новосибирск, 444–448.
 • Vulović 2015: Н. Вуловић, Српска фразеологија и религија; Лингвокултуролопшка истраживања, Београд: Институт за српски језик САНУ.
 • Vučković  2016:  Д.  Вучковић,  Фразеологизми  са  лексемом  нога  у  српском   и француском новинарском дискурс, Крагујевац: Наслеђе, бр. 35, Крагујевац, 91–106.