TRAGOM ČUDA SIMOVIĆEVE REČI – DRAMA „ČUDO U ŠARGANU“

Lipar 74 (2021), (str. 129-143)

AUTOR(I): Nina V. Stokić

E-ADRESA: nstokic012@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.129S

SAŽETAK:

U radu će biti reči o Simovićevom dramskom i pesničkom izrazu, prevashodno kroz prizmu fenomena čuda, prisutnog u drami Čudo u Šarganu. Fenomen čudotvorstva je tumačen u skladu sa poetičkim osobenostima pisca, kao i specifičnim postupkom korespondencije sa paradigmatičnim biblijskim čudima koja su vrednosno jasna, dok u drami dobijaju drugačiji karakter. Lik čija će analiza posebno biti zastupljena jeste Prosjak, kao posrednik metafizičke sile, čudotvorni iscelitelj, koji preuzima na sebe probleme drugih, stoga se njegova priroda dovodi u pitanje. Pažnja će biti usmerena na prisustvo mitsko-religioznih predstava i reflekse usmene književnosti, ali i na suštinske razlike koje se uspostavljaju između savremene drame i tradicionalnih poimanja prirode i smisla čuda. Cilj ovakvog pristupa jeste osvetljavanje Simovićeve pesničko-dramske reči kroz fenomen čuda, čija ambivalentnost sublimira osoben doživljaj sveta reflektovan u pesničkom i dramskom opusu Ljubomira Simovića.

KLJUČNE REČI:

čudo, drama, LJ. Simović, poezija, usmena književnost, Biblija, Prosjak

LITERATURA:

Bulgakov 2011: S. Bulgakov, O jevanđelskim čudima, Beograd: Logos.

Vrbavac 2005: J. Vrbavac, Žrtvovanje kralja: mit u dramama Ljubomira Simovića, Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine.

Đorđević 1982: Č. Đorđević, Pesnički vidici Ljubomira Simovića, Beograd: Narodna knjiga, Titovo Užice: SIZ kulture.

Kulišić, Petrović 1970: Š. Kulišić, P. Petrović, Srpski mitološki rečnik, Beograd: Nolit.

Marjanović 1997: P. Marjanović, Tri tragikomedije savremene osećajnosti, u: Srpski dramski pisci HH stoleća, Novi Sad, Beograd: Matica srpska, Fakultet dramskih umetnosti, Akademija umetnosti, 246–270.

Pešikan-Ljuštanović 2009: LJ. Pešikan-Ljuštanović, Pričanja o životu i predanje o čudesnom izlečenju u Čudu u Šarganu Ljubomira Simovića, u: Kad je bila kneževa večera, Novi Sad: Pozorišni muzej, 83–96.

Popin 2013: A. Popin, Iz osmog džepa bije velika zima (problem dehumanizacije u drami Čudo u Šarganu LJ. Simovića), u: D. Bošković (prir.), Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova sa VII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu 26. i 27. oktobra 2012. god. knj. 2, NEMOGUĆE: Zavet čoveka i književnosti, 233–239.

Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta 1960: (Đ. Daničić, V. Karadžić, prev.), Beograd: Izdanje britanskog i inostranog biblijskog društva.

Simović 1987: LJ. Simović, Čudo u Šarganu, u: Vladimir Stamenković (prir.),

Savremena drama I, Beograd: Nolit, 343–414.

Simović 1991: LJ. Simović, Kovačnica na Čakovini, Beograd: Srpska književna zadruga.

Simović 2005: LJ. Simović, Pesme, Beograd: Stubovi kulture.

Čajkanović 1994: V. Čajkanović, Studije iz srpske religije i folklora: 1910– 1924, Beograd: Srpska književna zadruga [itd.].