ТРАГОМ ЧУДА СИМОВИЋЕВЕ РЕЧИ – ДРАМА „ЧУДО У ШАРГАНУ“

Липар 74 (2021), (стр. 129-143)

АУТОР(И): Нина В. Стокић

Е-АДРЕСА: nstokic012@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.129S

САЖЕТАК:

У раду ће бити речи о Симовићевом драмском и песничком изразу, превасходно кроз призму феномена чуда, присутног у драми Чудо у Шаргану. Феномен чудотворства је тумачен у складу са поетичким особеностима писца, као и специфичним поступком кореспонденције са парадигматичним библијским чудима која су вредносно јасна, док у драми добијају другачији карактер. Лик чија ће анализа посебно бити заступљена јесте Просјак, као посредник метафизичке силе, чудотворни исцелитељ, који преузима на себе проблеме других, стога се његова природа доводи у питање. Пажња ће бити усмерена на присуство митско-религиозних представа и рефлексе усмене књижевности, али и на суштинске разлике које се успостављају између савремене драме и традиционалних поимања природе и смисла чуда. Циљ оваквог приступа јесте осветљавање Симовићеве песничко-драмске речи кроз феномен чуда, чија амбивалентност сублимира особен доживљај света рефлектован у песничком и драмском опусу Љубомира Симовића.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

чудо, драма, Љ. Симовић, поезија, усмена књижевност, Библија, Просјак

ЛИТЕРАТУРА:

Булгаков 2011: С. Булгаков, О јеванђелским чудима, Београд: Логос.

Врбавац 2005: Ј. Врбавац, Жртвовање краља: мит у драмама Љубомира Симовића, Нови Сад: Позоришни музеј Војводине.

Ђорђевић 1982: Ч. Ђорђевић, Песнички видици Љубомира Симовића, Београд: Народна књига, Титово Ужице: СИЗ културе.

Кулишић, Петровић 1970: Ш. Кулишић, П. Петровић, Српски митолошки речник, Београд: Нолит.

Марјановић 1997: П. Марјановић, Три трагикомедије савремене осећајности, у: Српски драмски писци ХХ столећа, Нови Сад, Београд: Матица српска, Факултет драмских уметности, Академија уметности, 246–270.

Пешикан-Љуштановић 2009: Љ. Пешикан-Љуштановић, Причања о животу и предање о чудесном излечењу у Чуду у Шаргану Љубомира Симовића, у: Кад је била кнежева вечера, Нови Сад: Позоришни музеј, 83–96.

Попин 2013: А. Попин, Из осмог џепа бије велика зима (проблем дехуманизације у драми Чудо у Шаргану Љ. Симовића), у: Д. Бошковић (прир.), Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са VII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 26. и 27. октобра 2012. год. књ. 2, НЕМОГУЋЕ: Завет човека и књижевности, 233–239.

Свето писмо Старога и Новога завјета 1960: (Ђ. Даничић, В. Караџић, прев.), Београд: Издање британског и иностраног библијског друштва.

Симовић 1987: Љ. Симовић, Чудо у Шаргану, у: Владимир Стаменковић (прир.),

Савремена драма I, Београд: Нолит, 343–414.

Симовић 1991: Љ. Симовић, Ковачница на Чаковини, Београд: Српска књижевна задруга.

Симовић 2005: Љ. Симовић, Песме, Београд: Стубови културе.

Чајкановић 1994: В. Чајкановић, Студије из српске религије и фолклора: 1910– 1924, Београд: Српска књижевна задруга [итд.].