МОТИВ ВЈЕЧИТОГ МЛАДОЖЕЊЕ У ДЈЕЛИМА С. ПИШЧЕВИЋА, Ј. ИГЊАТОВИЋА И ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА: ПАРАЛЕЛА

Липар 74 (2021), (стр. 103-117)

АУТОР(И): Тања П. Којић

Е-АДРЕСА: tanjakojic2017@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.103K

САЖЕТАК:

У овом раду присуство мотива „вјечитог младожење” анализирано је на основу четири дјела тројице аутора: Мемоара Симеона Пишчевића, двије приповијетке Лазе Лазаревића Ветар и Швабица, као и романа Вечити младожења Јакова Игњатовића. Рад се бави анализирањем појединачних представника галантног типа јунака, као и уочавањем паралеле у њиховим заједничким особеностима које ове ликове издвајају и чине специфичним у односу на друге. Из овог рада можемо видјети да је тип јунака „вјечитог младожење” у српској књи- жевности распрострањенији него што се то чини. Тип јунака који је напудрани удварач и галантан љубавник присутан је како од рокајних времена тaко и стотину година касније,  у епоси реализма.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

вјечити младожења, реализам, галантни јунак, феминизираност, Едипов комплекс

ЛИТЕРАТУРА:

Беоковић 2008: Ј. Беоковић, Слика Русије у другој половини осамнаестог века у мемоарима Симеона Пишчевића, Саве Текелије и Александра Пишчевића, Нови Сад: Зборник Матице српске за књижевност и језик, 56/3, Нови Сад, 561–594.

Вукићевић 2013: Д. Вукићевић, Љубав галантома или љубав на рококо начин, Нови Сад: Зборник у част Марији Клеут, Нови Сад, 357–374.

Вукићевић 2013: Д. Вукићевић, Интимни свет у мемоарској прози 18. века (Симеон Пишчевић, Александар Пишчевић, Сава Текелија), Пале: Зборник: Филолошке науке, Филозофски факултет, Пале, 347–358.

Вукићевић 2003: Д. Вукићевић, Огледи о српском реализму, Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовјенчани”.

Ераковић 2016: Р. Ераковић, Књига о Јакову, Нови Сад: Академска књига. Иванић 1996: Д. Иванић, Српски реализам, Нови Сад: Матица српска.

Кашанин 2004: М. Кашанин, Судбине и људи, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Павић 1973: М. Павић, Од барока до класицизма, Београд: Нолит.

Раичевић 2007: Г. Раичевић, Лаза Лазаревић-јунак наших дана, Нови Сад: Академска књига.