ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ НАСТАВЕ ВЕШТИНЕ ПИСАЊА: ЕКСПРЕСИВНИ, КОГНИТИВНИ, СОЦИОЛОШКИ И ДИСКУРСНИ ПЕРИОД

Липар 73 (2020), (стр. 159-177)

АУТОР(И): Бранка Л. Миленковић

Е-АДРЕСА: branka.milenkovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR73.159M

САЖЕТАК:

Писање, као активност, паралелно се може сагледати са становишта саме природе наставе ове вештине, али исто тако са становишта писања на страном језику, што изискује виши степен когнитивне ангажованости. Теоретичари су сагласни да писање и на матерњем и на страном језику подједнако захтева систематичан приступ и да је писање вештина која се подучава и коју су ученици у могућности да савладају кроз различите методе наставних активности. Од традиционалног ка савременом приступу у настави вештине писања, у контексту енглеског као другог/страног језика, можемо сагледати развој бројних теоријских становишта. Одатле и предмет овог рада представља померање са приступа писање као производ ка приступу писање као процес у настојању да анализирамо развојни пут наставе вештине писања кроз теоријско померање са традиционалних ка савременим методама у настави. Циљ рада је да историјским освртом кроз експресивни, когнитивни, социолошки и дискурсни период укажемо на развој писања као процес и на допринос теоретичара и наставника енглеског језика који су померили тежиште научне и наставне праксе ка елементима вишег реда у настави вештине писања. Резултати анализе рада могу допринети појединачној наставној пракси, али и институционалној политици ка методама рада у настави вештине писања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

писање као процес, експресивни период, когнитивни период, социолошки период, дискурсни период

ЛИТЕРАТУРА:

Берајтер и Скардамалија 1987: C. Bereiter & M. Scardamalia, The Psychology of Written Composition, New York and London: Routledge.

Грејб и Каплан 1996: W. Grabe & R. B. Kaplan, Theory and Practice of Writing, An Applied Linguistics Perspective, Addison Wesley Longman.

Елбоу 1973: P. Elbow, Writing without teachers, Oxford: OUP.

Харис и Грем 1996: K.R. Harris & S. Graham, Making the Writing Process Work – Strategies for Composition & Self-Regulation, Cambridge, Massachusetts: Brookline Books.

Картер и Нунан (Ур.) 2001: R. Carter & D. Nunan (eds.), The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages, Cambridge: CUP.

Келог 1994: R. T. Kellogg, The Psychology of Writing, New York, Oxford: OUP.

Ларсен-Фримен 2000: D. Larsen-Freeman, Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford, New York: OUP.

Нунан 1995: D. Nunan, Language Teaching Methodology, A textbook for Teachers, Hertfordshire: Prentice Hall International.

Омали и Пирс 1996: M. J. O’Malley & L. V. Pierce, Authentic  Assessment  for English Language Learners, Practical Approaches for Teachers, USA: Addison-Wesley Publishing.

Рејд 1993: J.M. Reid, Teaching ESL Writing, USA, University of Wyoming: Prentice Hall Regents.

Свејлз и Фик 1994: J.M. Swales & C.B. Feak, Academic Writing for Graduate Students, Michigan: The University of Michigan Press.

Селсе-Мерсија 2001: M. Celce-Murcia (ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language, USA: Heinle & Heinle.

Силва 2001: T. Silva (ed.), On Second Language Writing, Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Консултовани линкови:

Bergstrom, Robert F., ’Chapter 10: Piaget and Teaching Composition’ (1982). Essays from and about the ADAPT Program. Paper 17. http://digitalcommons.unl.edu/ adaptessays/17 преузето 4. 2. 2014. године

http://gsi.berkley.edu/teachingguide/theories/piaget.html преузето 4. 2. 2014. године