МЕТАФОРЕ СА ЦИЉНИМ ДОМЕНОМ ИДЕЈА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Липар 73 (2020), (стр. 101-111)

АУТОР(И): Тамара Н. Јаневска

Е-АДРЕСА: tamara.janevska@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR73.101J

САЖЕТАК:

Рад је посвећен анализи концептуализације домена ИДЕЈА као једног од значајних апстрактних појмова који прожимају човеков живот. Теоријски оквир истраживања заснован је на начелима когнитивне лингвистике, односно теорији појмовне метафоре. Циљ рада јесте указати на неке од начина на које се идеје поимају у српском језику. На основу реченичног корпуса прикупљеног из дневне штампе, настојимо да идентификовањем метафоричких израза прецизирамо изворне домене чији елементи учествују у процесу мапирања. Анализом корпуса установљено је да је дати циљни домен могуће конкретизовати путем различитих изворних домена који истичу његове различите аспекте. У раду ћемо приказати неке од њих.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

когнитивна лингвистика, појмовна метафора, изворни домен, циљни домен, ИДЕЈА, новинарски стил

ЛИТЕРАТУРА:

Гибс 1996: Raymond W. Gibbs, Why many concepts are metaphorical, Cognition 61, 309−319.

Гибс 2008: Raymond W. Gibbs Jr., The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press.

Грујић 2018: Татјана Грујић, Појмовне метафоре засноване на изворном домену машине у енглеском и српском језику, Београд: Филолошки факултет.

Дескамп 2007: Mary Therese DesCamp, Metaphor and Ideology: Liber Antiquitatum Biblicarum and Literary Methods through a Cognitive Lens, Leiden: Brill Academic Publishers.

Драгић 2015: Mila Dragić, Frazeologizmi sa leksemom jezik i ciljnim domenom jezičke radnje u srpskom i engleskom jeziku, Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 5, Novi Sad: Filozofski fakultet, 9–20.

Кевечеш 2010: Zoltán Kövecses, Metaphor: A Practical Introduction, Second Edition, Oxford: Oxford University Press.

Лејкоф, Џонсон 1980: George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press.

Манојловић 2017: Nina Manojlović, Metaforička konceptualizacija ciljnog domena vreme, u: Jezik, književnost, vreme: Jezička istraživanja, B. Mišić Ilić, V. Lopičić (ur.), Niš: Filozofski fakultet, 217−227.

Матић 2016: Milena Matić, Metafore besa u srpskom jeziku, Filologija kulture knj. 4/2, Beograd: Filološki fakultet, 269–285.

Радић Бојанић 2010: Biljana Radić Bojanić, Neki aspekti primene pojmovne metafore u nastavi jezika, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXXV/2, Novi Sad: Filozofski fakultet, 335−346.

Радић Бојанић 2011: Биљана Радић Бојанић, Појмовна метафора као метод учења вокабулара страног језика, Педагошка стварност: часопис за школска и културно-просветна питањаLVII, бр. 3−4, Нови Сад: Филозофски факултет, 264−274.

РСЈ 2011: Речник српскога језика, Нови Сад: Матица српска.

Силашки et al 2009: Nadežda Silaški, Tatjana Đurović, Biljana Radić-Bojanić, Javni diskurs Srbije: kognitivističko-kritička studija, Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.

Тривић 2017: Анета Тривић, Телесне метафоре с временским значењем у српском и шпанском језику, Језик, књижевност, време: Језичка истраживања, Б. Мишић Илић, В. Лопичић (ур.), Ниш: Филозофски факултет, 229−241.

Штрбац 2018: Гордана Штрбац, Фразеологија о човеку и човек у фразеологији, Нови Сад: Филозофски факултет.