ПОТЕНЦИЈАЛ БАЈКЕ У „ОПСАДИ ЦРКВЕ“ СВЕТОГ СПАСА ГОРАНА ПЕТРОВИЋА

Липар 73 (2020), (стр. 55-72)

АУТОР(И): Александра В. Чебашек

Е-АДРЕСА: sandra@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR73.055C

САЖЕТАК:

Предмет овога рада јесте истраживање Морфологије бајке Владимира Пропа директном при- меном и успостављањем Пропових одлика бајке на роман Опсада цркве Светог Спаса Горана Петровића. Основна претпоставка анализе представља покушај приказивања романа као бајке проналажењем функција бајке које је одредио Владимир Проп. Настојимо да роман подробно разложимо на функције како бисмо показали проверљивост наше хипотезе – да се поменути роман може читати и као бајка. Детаљна анализа којом смо роман представили као бајку потпомогнута је и успостављањем основних одлика ауторске бајке. Показали смо како се Петровићев роман може посматрати као вештачки створена, хибридна бајка са више нелинеарних наративних токова који се међусобно преплићу

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

бајка, Владимир Проп, Горан Петровић, ауторска бајка, Морфологија бајке, функције

ЛИТЕРАТУРА:

Извори

Петровић 2013: Г. Петровић, Опсада цркве Светог Спаса, Београд: Вулкан. Проп 2012: В. Проп, Морфологија бајке, Београд: Билиотека XX век.

Литература

Алексић 2013: Ј. Алексић, Опседнута прича: поетика романа Горана Петровића, Београд: Службени гласник.

Алексић 2016: Ј. Алексић, Црква – извор живе приче: полисемантичност цркве у роману „Опсада цркве Светог Спаса” Горана Петровића, Београд: Летопис Матице српске, књ. 497, 111–122.

Бужињска 2009: А. Бужињска, М. П. Марковски, Књижевне теорије 20. века, Београд: Службени гласник.

Владушић 2010: С. Владушић, Опсада цркве Светог Спаса и историографска метафикција, Нови Сад: Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. 35, 121–129.

Вуковић 2018: Н. Вуковић, Иза граница могућег: фантастично и чудесно у књижевним дјелима за дјецу насталим у периоду између два свјетска рата на српскохрватском језичком подручју, Подгорица: Матица српска.

Јолес 1978: А. Јолес, Једноставни облици, превод и белешке Владимир Бити, CeKaDe, Загреб.

Љуштановић Пешикан 2008: Љ. Пешикан Љуштановић, Усмена и ауторска бајка у настави, у: Унапређивање наставе српског језика и књижевности, зборник радова, Нови Сад: Филозофски факултет, 36–58.

Шаренац 2016: С. Шаренац, Поетика прозе Горана Петровића, Београд: Филолошки факултет.

Шмуља 2013: С. Шмуља, Православна духовност и поетска фантастика у дјелу Горана Петровића, у: Филолошке науке: зборник радова са научног скупа, Пале: Филозофски факултет, 471–484.