СЛИКА ЖЕНЕ У РОМАНИМА „РЕГЕНТКИЊА“ ЛЕОПОЛДА АЛАС КЛАРИНА И „СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА“ СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА

Липар 73 (2020), (стр. 29-53)

АУТОР(И): Ана З. Хубер

Е-АДРЕСА: anahuber9295@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR73.029H

САЖЕТАК:

Тема овог рада је слика жене у реалистичким романима Регенткиња (La Regenta) (1884–1885) Леополда Алас Кларина и Сеоска учитељица (1899) Светолика Ранковића. Циљ рада је да се покаже да су женски ликови у шпанском и српском реализму представљени на сличан начин, без обзира на разлике у друштвено-историјском и културном контексту Шпаније и Србије у другој половини XIX века. Ана Осорес и Љубица Петровић делимично одударају од патријархалних средина у којима живе, али истовремено теже да се уклопе у ту средину. Ветуста и Орловица приказане су као учмала и традицијом оптерећена места, у којима никакве специфичности, нарочито женске, не могу бити добро прихваћене. Компаративном методом установићемо које су сличности и разлике међу овим женским ликовима, имајући у виду неколико категорија: порекло, детињство и младост, друштвени статус, однос према мушкарцима, однос према женама, однос према деци, однос према браку и породици и однос према самој себи. Повући ћемо паралеле међу групама ликова у оба романа и на основу тога донети шире закључке о слици жене у шпанском и српском реализму.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Регенткиња, Леополдо Алас Kларин, Сеоска учитељица, Светолик Ранковић, реализам, роман, женски ликови

ЛИТЕРАТУРА:

Абељан 2008: Х. Л. Абељан, Историја шпанске мисли, Сремски Карловци; Нови Сад: ИК Зорана Стојановића, 431-437.

Алас Кларин 2003: A. Clarín, L. La Regenta. ‹https://www.biblioteca.org.ar/ libros/92671.pdf›. 16.08.2020.

Алас Кларин 2005: Л. А. Кларин, Регента, Сремски Карловци; Нови Сад: ИК Зорана Стојановића.

Алексић 2017: М. Алексић, Феномен мушкости у прози Светолика Ранковићау: Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са VIII научног скупа младих филолога Србије, одржаног 2. априла 2016. године на Филолошкоуметничком факултету у Крагујевцу, књ. 2, Крагујевац: ФИЛУМ, 159–166.

Анђелић 2014: Б. Анђелић, Учитељски живот у два књижевна текста: Мартин Качур Ивана Цанкара и Сеоска учитељица Светолика Ранковића, у: Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије одржаног 30. марта 2013. године на Филолошкоуметничком факултету у Крагујевцу, књ. 2, Крагујевац: ФИЛУМ, 387–394.

Бајац 2016: Љ. Бајац, Мотив отуђености у роману српске модерне: крај 19. и почетак 20. века, Докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет.

Бакеро Гојанес 1952: М. Baquero Goyanes, Exaltación de lo vital en „La Regenta”,

Archivum: Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, 2, 189–219.

Божиновић 1996: N. Božinović, ŽensКo pitanje u Srbiji u XIX i XX veku, Beograd: Devedesetčetvrta, 37–44, 51–60, 66–70.

Болен 2008: Bolen, J. S. Goddesses in Everywoman: Powerful Archetypes in Women’s Lives. ‹https://www.scribd.com/document/428296092/JEAN-SHINODA-BOLEN- Goddesses-in-Everywoman-pdf›. 27.08.2020.

Ботрел 1992: J. F. Botrel, Alquimia y saturación del erotismo en „La Regenta”, in: Díaz-Diocaretz, I. Zavala (eds.), Discurso erótico y discurso trasgresor en la cultura peninsular: siglos XI al XX, Madrid: Teuro, 109–128.

Бренан 1970: Dž. Brenan, Španska književnost, Beograd: Nolit, 344–378. Бужињска 2009: А. Bužinjska, Feminizam, u: A. Bužinjska, M. P. Markovski,

Književne teorije XX veka, Beograd: Službeni glasnik, 427–480.

Видал Тибитс 1992: М. Vidal Tibbits, La dinámica de la soledad de Ana Ozores en La Regenta, in: Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, 1535–1541.

Вулф 2014: V. Vulf, Sopstvena soba, Beograd: Plavi jahač.

Гуљон 2002: G. Gullón, La mirada masculina y la conciencia en La Regenta, in: Vilanova, A. Sotelo Vázquez (eds.), Leopoldo Alas „Clarín”, Actas del Simposio Internacional, Barcelona: Universidad, 325–336.

Деретић 2011: Ј. Деретић, Историја српске књижевности, Зрењанин: Sezam Book, 773–888.

Иванић, Вукићевић 2007: Д. Иванић, Д. Вукићевић, Ка поетици српског реализма, Београд: Завод за уџбенике.

Јунг 1963: K. G. Jung, Psihološki tipovi, Beograd: Kosmos.

Карановић 2012: В. Карановић, Идеологија либерализма и традиционализам    у романима Леополда Алас Кларина, Докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филолошки факултет.

Карановић 2015: V. Karanović, El crimen y el castigo: Ana Ozores y Berta de Rondaliego como paradigmas del imaginario femenino de Leopoldo Alas Clarín, Colindancias, 6, 279–299.

Карановић 2018: V. Karanović, Španska književnost realizma, Beograd: Filološki fakultet.

Марковски 2009: M. P. Markovski, Psihoanaliza, u: A. Bužinjska, M. P. Markovski,

Književne teorije XX veka, Beograd: Službeni glasnik, 65–68.

Навас Окања 2008: I. Navas Ocaña, La Regenta y los feminismos, Estudios Filológicos, 43, 141–154.

Пантовић 2017: К. Пантовић, Психолошки и наратолошки аспекти мотива сувишне жене у романима Сеоска учитељица Светолика Ранковића и Нечиста крв Борисава Станковића, у: Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 7, 255–273.

Проањо 1974: F. Proaño, Cambios de identidad en Ana Ozores, Nueva Revista de Filología Hispánica, 23/1, 115–121.

Прпа-Јовановић 2018: B. Prpa-Jovanović, Procesi modernizacije i položaj žene     u Srbiji tokom XIX i prve polovine XX vijeka, u: L. Perović, M. Obradović, D. Stojanović (ur.), Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 361–366.

Ранковић 2017: С. Ранковић, Сеоска учитељица, Београд: Portalibris.

Рич 2001: L. Rich, Fear and Loathing in Vetusta: Coding Class and Gender in Clarín’s

La Regenta, Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 25/3, 505–518.

Санћес Мартин 2002: Sánchez Martín, F. La Regenta, matrimonio capitalista y represión. ‹http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-regenta-matrimonio- capitalista-y-represin-0/html/ff9d2690-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html›. 13.04.2020.

Собехано 1981: G. Sobejano, „Madame Bovary” en „La Regenta”, Los Cuadernos del Norte. Revista Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, 7, 22–27.

Солар 202005: M. Solar, Teorija književnosti, Zagreb: Školska knjiga, 271–274.

Стојановић 2013: D. Stojanović, Iza zavese: ogledi iz društvene istorije Srbije 1890– 1914, Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 233–286.

Томић 2008: S. Tomić, The Contributions of Svetolik Ranković to the Structural Development of the Serbian Novel, Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies, 22, 17–33.

Томић 2–14: S. Tomić, Realizam i stvarnost: nova tumačenja proze srpskog realizma iz rodne perspektive, Beograd: Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike.

Томсић 1986: G. M. Tomsich, Histeria y narración en La Regenta, Anales de Literatura Española, 5, 495–517.

Трговчевић 2018: Lj. Trgovčević, Obrazovanje kao činilac modernizacije Srbije u XIX veku (Analitička skica), u: L. Perović, M. Obradović, D. Stojanović (ur.), Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 217–232.

Ћуковић 2015: М. Ћуковвић, Инстанце фокализације и наративне технике у Госпођи Бовари Гистава Флобера и Сеоској учитељици Светолика Ранковића,   у: Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије, одржаног 22. марта 2014. године на Филолошкоуметничком факултету у Крагујевцу, књ. 2, Крагујевац: ФИЛУМ, 113–124.

Уреј 1987: D. Urey, „Rumores Estridentes”: Ana’s Resonance in Clarín’s „La Regenta”, The Modern Language Review, 82/2, 356–375.

Фернандес Хауреги-Рохас 2005: C. Fernández Jáuregui-Rojas, Incapacidad, violencia y frustración… erotismo y terror en La Regenta, Verba Hispanica 13/1, 13–27.

Хартман 2002: R. Hartman, „El Provisor/Regente de su deshonra”: Fermín, Víctor and the Calderonian honor tragedy in Clarín’s „La Regenta”, Revista Hispánica Moderna, 55/2, 255–265.

Хил Пећароман 2003: Х. Хил Пећароман, Модерна и савремена Шпанија, у: Ф. Бахо Алварес, Х. Хил Пећароман, Историја Шпаније, Београд: Clio, 193–197.

Џерард 1987: L. Gerrard, The Feminist Dimension of La Regenta, Letras Femeninas, 1/2, 9199.

Шарно-Дојч 1989: L. Charnon-Deutsch, Voyeurism, Pornography and „La Regenta”, Modern Language Studies, 19/4, 93–101.