ПАДЕЖИ И ПРЕДЛОШКО-ПАДЕЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА СПАЦИЈАЛНИМ ЗНАЧЕЊЕМ У „РОМАНУ О ТРОЈИ“

Липар 73 (2020), (стр. 11-27)

АУТОР(И): Александра Д. Ракић

Е-АДРЕСА: sandra.rakic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR73.011R

САЖЕТАК:

Предмет рада јесте анализа синтаксичко-семантичких карактеристика падежних конструкција за исказивање спацијалног значења у Роману о Троји, са циљем да се утврди инвентар и фреквентност одређених конструкција. У истраживању је коришћен текст романа који потиче из једног ћирилског рукописа Софијске народне библиотеке (бр. 381, Зборник 771), а објављен је од стране Алана Рингхајма (1951). На основу спроведене анализе може се закључити да се спацијалност у Роману о Троји исказује готово истим конструкцијама као и у другим текстовима нижега стила српскословенског језика. Наш корпус показује две битне промене у падежном систему у историји српскога језика: смењивање беспредлошких падежних конструкцијама предлошко-падежним конструкцијама и тежњу ка аналитизацији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

старосрпски језик, синтакса, падежи, предлошко-падежне конструкције, спацијалност, Роман о Троји

ЛИТЕРАТУРА:

Извор

Ringheim, Eine altserbische Trojasage, Prague-Upsal: Imprimerie de l’ état à Prague, 35–75.

Литература

Антонић 2007: И. Антонић, Синтакса и семантика предлога до, Нови Сад: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, L, Нови Сад, 31–45.

Арсенијевић 2003: Н. Арсенијевић, Акузатив с предлогом у савременом српском језику (I и II), прештампано из Зборника Матице српске за филологију и лингвистику, XLVI/1 и XLVII/2, Нови Сад: Матица српска.

Грковић Мејџор 1993: Ј. Грковић-Мејџор, Језик „Псалтира” из штампарије Црнојевића, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности.

Грковић Мејџор 2007а: Ј. Грковић-Мејџор, О синтаксичким одликама Житија Св. Симеона од Св. Саве, у: Списи из историјске лингвистике, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 259–275.

Грковић Мејџор 2007б: Ј. Грковић-Мејџор, Диглосија у старосрпској писмености, у: Списи из историјске лингвистике, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 443–459.

Даничић 1858: Ђ. Даничићъ, Србска синтакса. Део првый, http://digital.bms.rs/ ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id=2234&m=2#page/1/ mode/2up, 13.4.2019.

Драгин 2005: Н. Драгин, Синтаксичке одлике Теодосијевог Житија Петра Коришког, Нови Сад: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLVIII/1-2, Нови Сад, 35–51.

Драгин 2009: Н. Драгин, Синтаксичке одлике култних списа посвећених кнезу Стефану Штиљановићу, Нови Сад: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LII/2, Нови Сад, 7–26.

Ивић 1951–1952: М. Ивић, О предлогу по у српскохрватском језику, Београд:

Јужнословенски филолог, XIX, св. 1–4, Београд, 173–212.

Ивић 1957–1958: М. Ивић, Систем предлошких конструкција у српскохрватском језику, Београд: Јужнословенски филолог, XXII, св. 1–4, Београд, 141–166.

Кликовац 2000: D. Klikovac, Semantika predloga: studija iz kognitivne lingvistike, Beograd: Filološki fakultet, Beograd: Čigoja štampa.

Курешевић 2007: М. Курешевић, Функционална раслојеност српскословенског језика посматрана кроз употребу апсолутног датива, Нови Сад: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, L, Нови Сад, 429–449.

Курешевић 2016: М. Курешевић, Слово о Александру Тројанском из Григоровичевог зборника (XV в.): прилог познавању српскословенског језика нижег стила, у: Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију: зборник у част Љиљани Субитић, Нови Сад: Филозофски факултет, 159–172.

Маринковић 1986а: Р. Маринковић, Роман као књижевни род у средњевековној књижевности Јужних и Источних Словена, у: Роман о Троји: Роман о Александру Великом, Београд: Просвета, Београд: Српска књижевна задруга, 17–38.

Маринковић 1986б: Р. Маринковић, Јужнословенски Роман о Троји, у: Роман о Троји: Роман о Александру Великом, Београд: Просвета, Београд: Српска књижевна задруга, 195–260.

Маринковић 22007: Р. Маринковић, Светородна господа српска: истраживања српске књижевности средњег века, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд: Чигоја штампа.

Павловић 1986: Д. Павловић, Роман у старој српској књижевности, у: Роман о Троји: Роман о Александру Великом, Београд: Просвета, Београд: Српска књижевна задруга, 9–16.

Павловић 2006: С. Павловић, Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености, Нови Сад: Матица српска.

Павловић 2007: С. Павловић, Дубровачко-бугарски уговор из 1253. године у светлу српско-романске језичке интерференције, у: Probleme de filologie slav , XV, Timi oara: Universitatea de Vest, 511–520.

Павловић 2010: С. Павловић, Романски утицаји на старосрпску синтаксу, Београд: Јужнословенски филолог, LXVI, Београд, 357–371.

Пипер 1997: P. Piper, Jezik i prostor, Zemun: Biblioteka XX vek, Beograd: Čigoja Štampa.

Пипер и др. 2005: П. Пипер, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић, Љ. Поповић,    Б. Тошовић, Синтакса савременога српског језика: проста реченица, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београд: Београдска књига, Нови Сад: Матица српска.

РЈАЗУ 1880–1976: Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Рингхаим 1951: A. Ringheim, Eine altserbische Trojasage, Prague-Upsal: Imprimerie de l’ état à Prague.

Савић 2007: Б. Савић, Употреба падежа у Душановом законику (атонски, струшки и бистрички препис), Нови Сад: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, L, Нови Сад, 813–852.

Стојановић 2003: Ј. Стојановић, Падежне конструкције за изражавање просторних односа уз глаголе кретања у српском језику, Београд: Српски језик, VIII, бр. 1–2, Београд, 457–475.

Стојановић 2007: Ј. Стојановић, Мјесто предлога према у предлошкопадежном систему српског језика (у дијахронији и синхронији), Нови Сад: Зборник Матице српске за славистику, 71-72, Нови Сад, 405–415.

Стојановић 2012: Ј. Стојановић, Употреба  предлошкопадежних  конструкција са акузативом – локативом и инструменталом у значењу просторних односа      у Паштровским исправама, у: Наука и идентитет. Филолошке науке: зборник радова са Научног скупа (Пале, 21 – 22 мај 2011), Пале: Филозофски факултет, Пале: DiS Company, 229–244.

Толстој 2004: Н. Толстој, Студије и чланци из историје српског књижевног језика, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд: Вукова задужбина, Нови Сад: Матица српска.