ДАНТЕ КАО КОНСТИТУТИВНИ ЕЛЕМЕНТ ДЕСНИЧИНОГ ПРОМИШЉАЊА О СУДБИНИ ЧОВЈЕКА

Липар 72 (2020), стр. 191-202

АУТОР(И): Марија Р. Стијепић Пејић

Е-АДРЕСА: marijastijepicpejic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR72.191SP

САЖЕТАК:

У раду се анализира комплексан однос Владана Деснице према Дантеу Алигијерију, као најрепрезентативнијем примјеру романске културне баштине. Као грађа ће нам послужити Десничина приповијетка Од јутра до мрака, постхумно објављени есеј Данте данас, те други есејистички радови и интервјуи овог писца у којима имплицитно комуницира са богатом умјетничком фигуром италијанског пјесника. Приступајући овом раду компаративно- аналитичком методом пратиће се конструисање лика Иве Чавре на темељима Дантеове амбивалентне природе, о којој Десница даје јасне смјернице у свом есеју. Циљ рада је да се укаже на низ елемената присутних у Дантеовом лику и дјелу, а који су снажно живјели у Десничиној стваралачкој свијести: романски дух толико близак Десници, „двострукост” дантеовског карактера, откривање његове трагичности. Уочићемо одређене линије поистовјећивања између италијанског и српског писца попут брижљиве употребе језика  и тежње ка формалном савршенству текста, те личне филозофије усамљености и патње.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Данте, амбивалентан човјек, идентификација, Владан Десница, италијанска култура, песимизам, неправда

ЛИТЕРАТУРА:

Борак 2005; С. Борак, Десница и икона, у: С. Борак, Са српских оплаза, Нови Сад: Градска библиотека: СД „Јован Рашковић”, 45–68.

Десница 1955: В. Десница, Прољеће у Бадровцу, Београд: Просвета.

Десница 2006а: V. Desnica, Jedan pogled na ličnost Dositejevu, u: D. Marinković (prir.), Hotimično iskustvo – diskurzivna proza Vladana Desnice, knj. I, Zagreb: SKD „Prosvjeta”, 13–27.

Десница 2006а: V. Desnica, Mirko Korolija i njegov kraj, u: D. Marinković (prir.),

Hotimično  iskustvo  –  diskurzivna  proza  Vladana  Desnice,  knj.  I,  Zagreb:  SKD „Prosvjeta”, 28–40.

Десница 2006а: V. Desnica, Desnica danas (povodom novog prijevoda Pakla), u: D. Marinković (prir.), Hotimično iskustvo – diskurzivna proza Vladana Desnice, knj. I, Zagreb: SKD „Prosvjeta”, 199–208.

Десница 2006б: V. Desnica, Posjeta. Uz 50-godišnjicu života književnika Vladana Desnice, u: D. Marinković (prir.), Hotimično iskustvo – diskurzivna proza Vladana Desnice, knj. II, Zagreb: SKD „Prosvjeta”, 30–35.

Десница 2006б: V. Desnica, Razgovor s Vladanom Desnicom o umjetničkom stvaranju, u: D. Marinković (prir.), Hotimično iskustvo – diskurzivna proza Vladana Desnice, knj. II, Zagreb: SKD „Prosvjeta”, 114–139.

Ђурић 2012: Ž. Đurić, Vladan Desnica i italijanska književnost, u: Ž. Đurić, Srpsko- italijanske književne i kulturne veze od XVIII do XX veka, Beograd: Nastava jezika i književnosti, 751–762.

Ђурић 2012: Ж. Ђурић, Владан Десница и Ерос Секви – преписка и око ње, u:    Ž. Đurić, Srpsko-italijanske književne i kulturne veze od XVIII do XX veka, Beograd: Nastava jezika i književnosti, 763–801.

Коњевић 2014: N. Konjević, Poetika umetničke proze Vladana Desnice, u: D. Roksandić (ured.), Vladan Desnica i Split 1920.-1945. Zbornik radova s Desničinih susreta 2014., Zagreb: Filozofski fakultet, 331–342.

Рапо 1989: D. Rapo, Novele i romani Vladana Desnice, Zagreb: Školske novine.

Роић 2006: S. Roić, Vladan Desnica između dvije jadranske obale, u: S. Roić, Stranci. Portreti s margine, granice i periferije, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 120–143.