ДИСКУРС И УЛОГА ДИСКУРСНИХ АКТИВНОСТИ У УЧИОНИЦИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Липар 72 (2020), стр. 169-178

АУТОР(И): Aлександра Б. Шуваковић

Е-АДРЕСА: aleksandra-s@eunet.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR72.169S

САЖЕТАК:

Циљ предстојећег рада је да укаже на околности под којима активности дискурсне анализе у учионици страног језика могу да утичу, својим употребним потенцијалом, на ученике одређене групе. Посебан осврт на самом почетку рада начинићемо према дискурсу у учионици страног језика и указати на све мањкавости које се могу јавити услед примене неадекватних приступа, техника, активности па и расподеле времена. То ће нам отворити питање правца у коме различити типови поменутих активности апострофирају развој комуникативне компетенције циљног језика, али и начина њиховог прилагођавања различитим нивоима знања страног језика и различитим ситуационим чиновима унутар једне групе ученика. Тежиште рада усмерено је према развијању социолингвистичке, дискурсне и стратешке компетенције применом дискурсних активности у настави.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

дискурс, дискурсне активности, комуникативна компетенција, страни језик, ученици

ЛИТЕРАТУРА:

Гудвајн, Дуранти 1992: C. Goodwinе, A. Duranti, Rethinking context: An introduction: In A. Duranti and C. Goodwin, ed. Rethinking Context, 1–42, New York: Cambridge University Press.

Елис 1995: R. Ellis, Interpretation tasksfor grammar teaching, TESOL Quarterly, 29 (1), 87–105.

Kанал, Свејн 1980: M. Canale, M. Swain, Theoretical bases of communicative approches to secong language teaching and testing. Applied Linguistics, 1, 1–47.

Kазден 2001: C. B. Cazden, Classroom Discourse, Portsmouth: Heineman. Kачари 2001: C. Cacciari, Psicologia del linguaggio, Bologna: Il Mulino.

Крамш 1993: С. Kramsch, Context and Culture in language teaching, New York: Oxford University Press.

Оксфорд 1990: R. L. Oxford, Language learning strategies: What every teacher should know, Boston: Heinle and Heinle.

Ригенбах 1999: H. Riggenbach, Discourse Analysis in the Language Classroom, Michigan: University of Michigan Press.

Шифрин 1994: D. Schiffrin, Approches to discourse, Oxford: Blackwell.

Шуваковић 2017: А. Шуваковић, Учење два страна језика у раном узрасту, Крагујевац: ФИЛУМ.