FRAZEOLOGIZMI SA LEKSEMOM „VODA“ U SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU

Lipar, 71 (2020), str. 233-242

AUTOR: Tamara N. Janevska

E-ADRESA: tamara.janevska@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.233J

SAŽETAK:

Predmet rada predstavlja kontrastivna analiza frazeologizama sa leksemom voda u srp- skom i engleskom jeziku. Budući da voda predstavlja nužan element čovekovog postojanja i bitan faktor za njegovo funkcionisanje, interesovalo nas je značenje i zastupljenost ove lekseme u frazeološkim jedinicama. U radu smo želeli da ispitamo da li se, i u kojoj meri, frazeologizmi u ovim jezicima razlikuju po značenju, odnosno da li pripadaju istim značenjskim kategorijama, i da li postoje razlike među varijantama jednog istog frazeologizma, što smo nastojali da utvrdimo primenom semantičke analize. Rezultati istraživanja pokazuju da među frazeologizmima sa komponentom voda ne postoji znatna razlika u vidu kategorija kojima pripadaju ekscerpirani frazeologizmi, ali često nije moguće pronaći apsolutne prevodne ekvivalente za sve frazeološke jedinice u okviru tih kategorija. Kada su u pitanju razlike među varijantama, izdvojilo se svega nekoliko primera u kojima se javljaju nepodudarnosti u značenju.

KLJUČNE REČI:

frazeologizmi, voda, engleski jezik, srpski jezik, semantička analiza

LITERATURA:

  • Mijić i Bartulović 2016: Linda Mijić, Anita Bartulović, „Frazemi sa sastavnicom iz semantičkog polja ’voda’ u klasičnim jezicima i hrvatskom jeziku”, Fluminensia, god. 28, br. 1, Zadar: Sveučilište u Rijeci, 123-141.
  • Pejović 2015: Anđelka Pejović, „’Krv’ kao frazeološka komponenta u srpskom i španskom jeziku”, u Kovačević, Miloš i Jelena Petković (ur.): Jezik, kljiževnost, umetnost, Kragujevac: FILUM, 357-367.
  • Trivić 2015: Aneta Trivić, Leksičko-semantička analiza somatizama u frazeologiji savremenog španskog i srpskog jezika: kontrastivni pristup, Kragujevac: FILUM.
  • Štrbac 2018: Gordana Štrbac, Frazeologija o čoveku i čovek u frazeologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet.